Keh­ra lap­se­va­ne­mad: las­teaia­toit võiks ol­la ter­vis­li­kum

2458
Esmaspäeval pakuti Kehra mõlema lasteaia lastele õhtuooteks teed ja õunakooki.

„Keh­ra las­teae­da­de toit on mait­sev, kuid me­nüü tu­leks pa­re­mi­ni lä­bi mõel­da – ma­ka­ro­ni­de ase­mel roh­kem juur­vil­ja,“ võ­tab lap­se­va­ne­ma­te ar­va­mu­se kok­ku Le­pat­rii­nu hoo­le­ko­gu lii­ge KAT­RIN ROO­ME­RE.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu veeb­rua­ri­kuu  is­tun­gil  kõ­nel­di    ee­lar­ve    lu­ge­mi­sel    Keh­ra  las­teae­da­de  lap­se­va­ne­ma­te pöör­du­mi­sest. Lap­se­va­ne­mad Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re hoo­le­ko­gu­dest soo­vi­sid, et vo­li­ko­gu ei vä­hen­daks koo­li­toi­du­le – Keh­ra las­teae­da­de­le val­mis­ta­tak­se toit güm­naa­siu­mi söök­las – ka­van­da­tud ra­ha­sum­mat. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ee­lar­ves­se Keh­ra koo­li­toi­du rea­le sel­leks aas­taks 107 048 eu­rot, mis on 15 500 eu­rot vä­hem, kui eel­mi­se aas­ta ee­lar­ves, kuid 10 000 eu­ro võr­ra roh­kem, kui eel­mi­sel aas­tal toit­lus­ta­mi­seks te­ge­li­kult ku­lus.
Hoo­le­ko­gu­de pöör­du­mi­ses ker­kis üles ka las­teae­da­de me­nüü tee­ma. Mõ­le­ma hoo­le­ko­gu lap­se­va­ne­ma­test liik­med leid­sid, et las­teaia­las­te toi­du­laual on lii­ga pal­ju ja­hu­too­teid – ma­ka­ro­ne, nuud­leid, mõ­ni­kord lau­sa mi­tu kor­da päe­vas. Al­la­kir­ju­ta­nud mär­ki­sid, et kar­tu­lit, ta­tart ja juur­vil­ja pa­ku­tak­se las­teaia­las­te­le lii­ga vä­he – ise­gi, kui Keh­ra koo­lis saa­vad lap­sed va­li­da kar­tu­li­te ja ma­ka­ro­ni­de va­hel, siis las­teae­da saa­de­tak­se ik­ka ma­ka­ro­nid. Veel soo­vi­ti, et las­te­le pa­ku­taks vä­hem pool­fab­ri­kaa­te – ka­la­pul­ki, vii­ne­reid ja muud tao­list ning joo­giks oleks piim, mit­te morss.
Le­pat­rii­nu hoo­le­ko­gu lii­ge Kat­rin Roo­me­re üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pöör­du­mi­se ajen­diks sai see, kui det­semb­ris kuul­di, et koo­li­toi­du ee­lar­vet ka­vat­se­tak­se kõ­vas­ti vä­hen­da­da: „Möö­du­nud ke­va­del oli koo­li­toi­du tee­mal val­la­va­lit­su­se, koo­li ja las­teae­da­de esin­da­ja­te koo­so­lek, kus rõ­hu­ta­si­me, et las­teaia toi­du­laual võiks ol­la vä­hem ma­ka­ro­ne ja suhk­rut. Pä­rast se­da läks olu­kord pa­re­maks. Kuid aas­ta lõ­pus asi muu­tus, taas ha­ka­ti pak­ku­ma vä­ga pal­ju ma­ka­ro­ni­too­teid ja pii­ma enam mit­te. Ar­va­si­me, te­gu on sääs­tu­me­nüü­ga, et ra­ha kok­ku hoi­da.“
Las­te­ta­re hoo­le­ko­gu esi­mees In­ga Koit­la li­sas, et te­mal tek­kis kü­si­mus – kas kok­ku­hoi­tud ra­ha ar­velt po­leks saa­nud las­te toi­du­laud muu­ta ter­vis­li­ku­maks.

Lap­se­va­ne­mad
„Lu­ge­sin Sõ­nu­mi­too­jast Lok­sa koo­li kok­ka­dest. Nad üt­le­sid, et ei pa­ku las­te­le vii­ne­reid, ko­dus saa­vad neid na­gu­nii. See on mõt­le­mi­ne, mi­da oo­taks ka meie koo­li kok­ka­delt. Soo­vi­me, et las­teaia toi­du­laual vä­he­neks ma­ka­ro­ni­de osa­kaal, ase­me­le tu­lek­sid ter­vis­li­ku­mad kar­tul ja ta­tar. Kui­gi ter­vi­sea­met üt­leb, et kõik on kor­ras, sü­si­ve­si­ku­te, val­ku­de ja ras­va­de osa­kaal on pai­gas, tu­le­vad sü­si­ve­si­kud pea­mi­selt ma­ka­ro­ni­de ar­velt,“ rää­kis Kat­rin Roo­me­re.
Ta ju­tus­tas veel – kui aas­ta ta­ga­si hei­de­ti et­te, et ka­la­sup­pi­des on pal­ju luid ning söök­la­töö­ta­jad üt­le­sid, et ei suu­da kõi­ke pu­has­ta­da, tei­nud ta et­te­pa­ne­ku os­ta ka­la­fi­leed, kus on vä­hem luid: „Kuid need pi­did ole­ma kal­lid. Nüüd sel­gus, et ka üle-eel­mi­sel aas­tal jäi osa toi­du­ra­ha ka­su­ta­ma­ta.“
Eel­mi­sel aas­tal tel­lis Kat­rin Roo­me­re las­teaia me­nüü ana­lüü­si. Tal­le te­gi mu­ret, et las­teaia­s pa­ku­tak­se lii­ga pal­ju pii­ma­too­teid – hom­mi­kul pii­ma­supp, lõu­nal koo­re­ne pas­ta ja ko­hu­piim, õh­tuks ko­hu­pii­ma­kook: „Pä­rast se­da võe­ti joo­gi­piim me­nüüst väl­ja, kui­gi oleks või­nud me­nüüd kor­ri­gee­ri­da, et pii­ma­too­ted ei sa­tuks ühe­le päe­va­le.“
Lap­se­va­ne­mad soo­vi­vad te­ma kin­ni­tu­sel, et ter­vi­seamp­se oleks mi­tu kor­da päe­vas: „Kui Le­pat­rii­nus oli veel oma köök, said lap­sed pä­rast hom­mi­ku­söö­ki ja ka õh­tul juur­vil­ju näk­si­da. See on ter­vis­lik, po­le ka­lo­ri­ri­kas ja on te­ge­li­kult ka odav.“
In­ga Koit­la kü­sit­les Las­te­ta­re lap­se­va­ne­maid ja sai tea­da, et ar­va­mu­sed on poo­leks – um­bes poo­led lap­se­va­ne­mad on las­teaia­toi­du­ga ra­hul, tei­sed leia­vad, et me­nüüd oleks va­ja muu­ta ja nen­de et­te­pa­ne­kud on ena­mas­ti sa­mad, mis Le­pat­rii­nu lap­se­va­ne­ma­tel.

Las­teaia­töö­ta­jad
Ka Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu di­rek­to­rid vii­sid hoo­le­ko­gu­de soo­vil õpe­ta­ja­te seas lä­bi kü­sit­lu­se, mi­da nad ar­va­vad las­teaia­toi­dust.
„Meie õpe­ta­jad leia­vad, et toit on mait­sev ja vä­ga mit­me­külg­ne ning lap­sed saa­vad sel­lest kõ­hu täis,“ mär­kis Le­pat­rii­nu di­rek­tor Nel­li Res­tov.
Ta kin­ni­tas, et las­teaed an­nab koo­li­köö­gi­le iga­päe­va­selt toi­du koh­ta ta­ga­si­si­det, et­te­pa­ne­ku­te­ga on ar­ves­ta­tud: „Toit on läi­nud pa­re­maks. Ka ter­vi­sea­met on öel­nud, et ka­lo­raaž ja sü­si­ve­si­ku­te hulk on pai­gas. Kui hoo­le­ko­gu soo­vib, et las­te toi­du­laual oleks roh­kem kar­tu­leid, po­le sel­leks va­ja öel­da, et ma­ka­ro­ne on lii­ga pal­ju. Te­ge­li­kult on kar­tu­lit ha­ka­tud ti­he­mi­ni pak­ku­ma, ka kar­tu­li­put­ru. Joo­gi­pii­ma pak­ku­mi­ses oli va­he­peal paus, ku­na lap­se­va­ne­mad ise ei soo­vi­nud se­da.“
Ka Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad on leid­nud, et kar­tu­li­toi­te võiks ol­la veel roh­kem ning vä­hem ma­ka­ro­ne ja pii­ma­sup­pe, mor­si ase­mel pii­ma ja kee­fi­ri.
„Meie töö­ta­jad üt­le­vad, et toi­dul po­le hä­da mi­da­gi. Sel­ge see, et suu­re­mas pa­jas ei tu­le söök ala­ti nii mait­sev kui väi­ke­ses ning oma köö­gis teh­tud on ala­ti pa­rem, kuid õpe­ta­ja­te üld­hin­nang toi­du­le on hea,“ lau­sus Las­te­ta­re di­rek­to­ri kt Eda-Mai Tam­mis­te.
Kui­gi ka Las­te­ta­re õpe­ta­ja­te mee­lest võiks toit ol­la mit­me­ke­si­sem, sa­mal päe­val peaks väl­ti­ma sa­ma toi­duai­net – kui näi­teks on hom­mi­ku­söö­giks rii­si­supp, ei peaks lõu­na­söö­gis enam rii­si ole­ma. Ne­madki ar­va­sid, et ma­ka­ro­ni­too­teid on me­nüüs pal­ju ning joo­ki­dest võiks mor­si­le ee­lis­ta­da pii­ma.

Koo­li­juht ja abi­val­la­va­nem
Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal sõ­nas, et ala­ti saab pa­re­mi­ni, kuid toi­du­tee­ma on te­ma mee­lest üle või­men­da­tud: „Va­he­peal võis tões­ti tun­du­da, et ma­ka­ro­ne on me­nüüs lii­ga sa­ge­li, kuid ole­me se­da ka ise tau­ni­nud ning me­nüü­sid muut­nud. Meie koo­liarst, kes töö­tab küm­ne­kon­nas koo­lis, on öel­nud, et Keh­ra söök on neist pa­rim. Meie ko­kad tee­vad tööd sü­da­me­ga ja pa­ri­mas taht­mi­ses, et lap­sed saak­sid head toi­tu.“
Koo­li- ja las­teaia­lõu­na on ena­mas­ti sa­ma ja te­hak­se ühes pa­jas: „Koo­lis on ise­tee­nin­dus­lett ning ole­me püüd­nud las­te­le an­da va­li­da, näi­teks kas kar­tul või ma­ka­ron, se­da või­ma­lust las­teae­da­del tões­ti po­le.“
Kai­do Krein­taal sel­gi­tas, et me­nüü koos­tab pea­kokk koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja­ga: „Me ei tee soo­lot, kuu­la­me ala­ti se­da, mi­da las­teaiad soo­vi­vad.“
Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja kin­ni­tas, et ka lap­se­va­ne­ma­te teh­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga on ar­ves­ta­tud, kui­gi mit­med et­te­hei­ted hoo­le­ko­gu­de kir­ja­des on vas­tu­pi­di­sed nen­de soo­vi­de­le aas­ta ta­ga­si.
„Pii­ma saa­vad lap­sed joo­gi­na üks ku­ni kolm kor­da nä­da­las. Li­saks sel­le­le tu­li eel­mi­sel aas­tal ta­ga­si­si­de, et lap­sed ei ta­ha hom­mi­ku­ti put­ru. See­tõt­tu on nüüd hom­mi­ku­ti kaks-kolm kor­da nä­da­las pii­ma­su­pid,“ tõi ta näi­teks.
Mar­ge Ra­ja li­sas, et on las­teaia ka­he kuu me­nüü põh­ja­li­kult üle vaa­da­nud, see vas­tab ter­vi­se­kait­se­nor­mi­de­le ning on nii mit­me­ke­si­ne, et saab sealt ideid ka oma pe­re­le toi­du val­mis­ta­mi­sel.
„En­ne vo­li­ko­gu poo­le pöör­du­mist olek­sid lap­se­va­ne­mad või­nud su­hel­da las­teaia või val­la­va­lit­su­se­ga. Nüüd on õh­ku pai­sa­tud põh­jen­da­ma­tud väi­teid ning jääb mul­je, et mi­da­gi on vä­ga hal­vas­ti. Kuid toit­lus­ta­mi­ne on võr­rel­des eel­mi­se paa­ri aas­ta­ga olu­li­selt pa­ra­ne­nud. Ka ter­vi­se­kait­se on se­da kin­ni­ta­nud, et mit­te mil­le­gi vas­tu po­le ek­si­tud. Pa­re­maks min­na saab mui­du­gi.“
Käe­so­le­vaks nä­da­laks on abi­val­la­va­nem kut­su­nud kok­ku Keh­ra las­teae­da­de ju­hid ja hoo­le­ko­gu­de liik­med ning koo­li ja söök­la esin­da­jad: „Ole­me nii­su­gu­seid kok­ku­saa­mi­si aeg-ajalt ik­ka tei­nud, vii­ma­ti eel­mi­se aas­ta ap­ril­lis. Kuu­la­me ära kõi­gi et­te­pa­ne­kud ja soo­vid.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vallaee­lar­ve aru­te­lu
Järgmine artikkelVõrd­sem star­di­pakk meie las­te­le