Keh­ra koos­tööa­ru­te­lu pea­tee­ma oli kesk­kon­na­hoid

338

Va­ba­ha­ri­dus­kool Koit ja MTÜ Pu­has Ring kut­su­sid hu­vi­li­si nel­ja­päe­val, 27. juu­nil Keh­ra jaa­ma­hoo­nes­se aru­telu­le, kui­das saak­sid ela­ni­kud, va­ba­ü­hen­dus ja oma­va­lit­sus te­ha koos­tööd. Viis tun­di kest­nud se­mi­na­ri pea­tee­ma oli kesk­kon­na­hoid ja sel­le­ga seon­duv. Arut­le­ti, kui­das muu­ta ko­du­kan­dis elu­kesk­kond pa­re­maks ning miks ja kui­das tuua kesk­kon­na­kü­si­mu­sed mit­te­for­maal­ses­se õp­pes­se.

Kel­ly Kruus­mann Va­ba­ha­ri­dus­koo­list Koit sõ­nas, et ku­na Keh­ras on ak­tiiv­ne ko­gu­kond, pak­kus Ees­ti Va­ba­ha­ri­dus­liit või­ma­luse ra­has­ta­da üht täis­kas­va­nu­te koo­li­tust ko­ha­li­ke­le: „Kesk­kon­na­hoid on meil MTÜ­ga Pu­has Ring sü­da­me­a­si. Sel­le tee­ma va­lik tun­dus aru­te­luks loo­gi­li­ne, haa­ra­si­me või­ma­lu­sest kin­ni.“

Se­mi­na­ri üks ees­märk oli te­ma sõ­nul pan­na ini­mes­te et­te­pa­ne­ku­te põh­jal pai­ka MTÜ järg­mi­sed ees­mär­gid, tei­seks an­da ka val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et va­baü­hen­dus­te abi­ga saab ar­ves­ta­da. Osa­le­jaid oli vä­he – pea­mi­selt va­ba­ha­ri­dus­lii­du, Ani­ja val­la­va­lit­su­se, va­ba­ha­ri­dus­koo­li ja Puh­ta Rin­gi esin­da­jad, kok­ku küm­me­kond ini­mest: „Ei ku­ju­ta et­te, mi­da peaks te­ge­ma, et ini­me­sed ko­ha­le tu­leks. Kuid sai­me ik­ka­gi kin­ni­tust, et aja­me õi­get as­ja. Pa­ni­me kir­ja konk­reet­sed et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le, need ai­ta­vad reaal­selt la­hen­da­da mõ­ne kesk­kon­na­hoiu­ga seo­tud prob­lee­mi, ei nõua eri­ti ae­ga ega ra­ha.“

Kel­ly Kruus­mann tõi näi­te, et Keh­ras­se on pai­gal­da­tud rii­de­kon­tei­ne­rid, kuid tea­vi­tus nen­de koh­ta on puu­du­lik, ta­vai­ni­me­ne ei tea sa­ge­li, mil­li­seid as­ju võib sin­na pan­na ja mis saab riie­test eda­si: „Kui ini­me­ne teaks, et kee­gi võib te­ma ka­su­ta­tud pluu­si või jak­ki kan­da, pa­neb ta need võib-ol­la ol­mep­rü­gis­se vis­ka­mi­se ase­mel pa­re­ma mee­le­ga rii­de­kon­tei­ne­ris­se. Sel­leks on va­ja ini­mes­te­ga rää­ki­da. Val­la­va­lit­sus näeb meis se­da jõu­du, kes saab ak­tiiv­se tea­vi­tus­töö­ga ai­da­ta.“

Aru­te­lu tei­ne kor­ral­da­ja, Fa­riš­ta­mo El­ler MTÜst Pu­has Ring li­sas, et kui se­mi­na­ri esi­me­ses poo­les kõ­nel­di pea­mi­selt val­la­va­lit­su­se, va­baü­hen­dus­te ja ak­tiiv­se­te ela­ni­ke koos­tööst, siis tei­ses osas arut­le­ti konk­reet­se­malt, mi­da te­ha kesk­kon­na­tead­lik­ku­se tõst­mi­seks, et kas­va­ta­da hoo­li­vaid ko­da­nik­ke, kes os­kak­sid te­ha tead­lik­ke va­li­kuid.

„Hu­vi­tav, et üks­kõik, mil­lest rää­ki­si­me, jõud­si­me ik­ka prü­gi sor­tee­ri­mi­se tee­ma­ni. Või­bol­la siis on­gi jäät­me­tee­ma see uks, mil­le­ga ha­ka­ta kõi­ke kesk­kon­na­hoi­du ja sääst­lik­kust puu­du­ta­vat ini­mes­te­ni vii­ma,“ ar­vas ta.

Fa­riš­ta­mo El­ler mär­kis, et ilm­selt ei ole ena­mik ini­me­si esial­gu val­mis roh­ke­maks, kuid soov on edas­pi­di jõu­da sel­le­ni, et kesk­kon­na­tead­li­ke va­li­ku­te te­ge­mi­ne on iga­päe­vae­lu loo­mu­lik osa, niiöel­da ve­re­rin­ges sees: „Kui alus­ta­me prü­gi sor­tee­ri­mi­sest ja plas­tik­nõu­dest loo­bu­mi­sest, siis jõua­me järg­mi­se­na ehk toi­du­rais­ka­mi­se ja tar­bi­mi­se vä­hen­da­mi­se­ni.“

Kel­ly Kruus­mann ar­vas, et sel­leks on va­ja kas­va­ta­da ühis­kond­lik­ku vas­tu­tus­tun­net: „Mu­jal maail­mas tee­vad ini­me­sed va­li­mis­tel va­li­kuid sel­le jär­gi, kui­das min­gi po­lii­ti­li­ne jõud suh­tub kesk­kon­da. Meil ei pee­ta se­da veel olu­li­seks, ku­na me ei tun­ne­ta oma klii­ma­vööt­mes kesk­kon­na­kah­ju­de mõ­ju­sid vä­ga dras­ti­li­selt. Meil po­le suu­ri maa­vä­ri­naid ega üleu­ju­tu­si, su­ved on läi­nud küll soo­je­maks, kuid sel­le üle on eest­la­ne pi­gem rõõ­mus. Me ei mär­ka kah­juks muu­tus­te ta­ga­jär­gi – kah­ju­ri­te uu­si lii­ke, põl­lu­ma­jan­du­si­kal­du­si, met­sa­kah­ju­sid – ega ku­ju­ta veel et­te, mil­li­seid ka­tast­roo­fe võib see kõik edas­pi­di kaa­sa tuua.“

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et sü­gi­seks on ka­vas val­la kõi­gi al­la­su­tus­te juur­de pan­na pa­ken­di­kon­tei­ne­rid: „Kui ta­ha­me, et mi­da­gi muu­tuks, pea­me ise ees­ku­ju näi­ta­ma. Nii vä­hen­da­me olu­li­selt ol­mep­rü­gi hul­ka ning pa­ken­di­te äraand­mi­ne on ol­mep­rü­gi­ga võr­rel­des olu­li­selt oda­vam.“

MTÜ Pu­has Ring plaa­nib sü­gi­sel lin­na­ruu­mi­sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“ raa­mes alus­ta­da re­gu­laar­seid kesk­kon­na­tee­ma­li­si kok­ku­saa­mi­si, kaa­sa­ta spet­sia­lis­te, ha­ka­ta te­ge­ma tea­vi­tus­tööd konk­reet­se­te tee­ma­de kau­pa, näi­teks vee ja toi­du rais­ka­mi­se vä­hen­da­mi­ne.

„Kesk­kon­na­hoid on igaü­he jaoks na­tu­ke eri­nev. Meie ees­märk on jõu­da sel­le­ni, et kesk­kon­na­hoid­lik mõt­te­viis jõuaks igas­se elu­vald­kon­da, sest see puu­du­tab iga elu­vald­kon­da,“ lau­sus Fa­riš­ta­mo El­ler.