Keh­ra koo­lil on il­ma­jaam

1126

Jaa­nua­rist on Keh­ra güm­naa­siu­mil väi­ke il­ma­jaam, mil­le kin­kis koo­li­le et­te­võt­ja Dmit­ri Lee.

„Te­gi­me üht loo­dus­tea­dus­te pro­jek­ti ning sat­tu­si­me il­ma­jaa­ma ot­si­des äri­me­he pea­le, kes tea­tas, et tal on laos vii­ma­ne ja kin­gib sel­le mei­le,“ sõ­nas Keh­ra koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal.

Tuu­le­mõõt­ja­ga il­ma­jaa­ma hind on um­bes 100 eu­rot ning sel­le abil on või­ma­lik üs­na täp­selt mää­ra­ta piir­kon­na il­ma. Il­ma­jaa­ma jaoks on va­ja­lik wi­fi, ku­na koo­li­ma­ja ka­tu­selt ühen­dust ei saa­dud, pai­gal­da­ti il­ma­jaam kõr­va­la­su­va spor­di­hoo­ne ka­tu­se­le.

Koo­li ko­du­le­hel on il­ma­jaa­ma link, ku­hu jook­seb oma il­ma­jaa­mast au­to­maat­selt in­fo, mis uue­neb iga 15 mi­nu­ti jä­rel. Või­ma­lik on lu­ge­da Keh­ra põh­ja­lik­ku il­ma­tea­det – õhu­tem­pe­ra­tuu­ri, ka ta­ju­ta­vat tem­pe­ra­tuu­ri ja tuu­le­kül­ma, õhu­niis­kust, sa­de­me­te hul­ka, tuu­le­kii­rust ja -suun­da, õhu­rõh­ku, sa­mu­ti päi­ke­se tõu­su ja loo­ju­mi­se ae­ga, päe­va kes­tust ning ka sta­tis­ti­kat päe­va­de, kuu­de ja aas­ta­te lõi­kes.

„Ka vih­ma on näi­da­nud, aga lu­me­sa­de­meid meie il­ma­jaam mil­le­gi­pä­rast ei näi­ta, kui­gi Keh­ra on prae­gu Ees­ti lu­me­pea­linn,“ üt­les Kai­do Krein­taal.

Ta li­sas, et koo­li il­ma­tea­te jär­gi on lapseva­ne­ma­tel pa­ka­se­ga hea vaa­da­ta, mil­lal võiks lap­sed ko­ju jää­da, mil­lal mit­te, kuid sealt saa­vad ko­ha­li­ku il­ma koh­ta pä­ris täp­set in­fot ka kõik tei­sed.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li sein­tel on suu­red maa­kaar­did
Järgmine artikkelRaa­si­ku lasteaed oli gripi tõttu suletud