Keh­ra koo­li sein­tel on suu­red maa­kaar­did

1196
Keh­ra güm­naa­siu­mi tei­sel kor­ru­sel on Ani­ja val­la kaart – ilm­selt esi­me­ne, millel uu­e piiriga Ani­ja vald.

Keh­ra güm­naa­siu­mi­hoo­ne ko­ri­do­ri­de sein­tel on 3 suurt ta­peet­kaar­ti.

Keh­ra güm­naa­siu­mi kol­me kor­ru­se ko­ri­do­ri­des, klas­si­de va­he­lis­tel tüh­ja­del sein­tel, on nüüd suu­red maa­kaar­did – esi­me­sel kor­ru­sel on Ees­ti kaart, tei­sel kor­ru­sel Ani­ja val­la kaart ning nel­jan­dal kor­ru­sel maail­ma­kaart. Kaar­did os­te­ti OÜst Re­gio ning kool on sealt tel­li­nud veel Keh­ra lin­na ja Eu­roo­pa kaar­did, mis po­le ko­ha­le jõud­nud. Kaar­did on sa­ma kõr­ged kui koo­li ko­ri­do­ri­d ehk 2,5-3 meet­rit ning 3,5-4 meet­rit laiad.

Keh­ra koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal sel­gi­tas, et kaar­did on sei­na pan­dud paa­ni­de­na na­gu ta­peet, ning et pa­re­mi­ni säi­lik­sid, la­ki­ti üle.

„Ühe sel­li­se suu­re kaar­di tel­li­si­me ka eel­mi­ses­se koo­li, kus töö­ta­sin. Keh­ra koo­lis tek­kis meil mõ­te, et suur kaart võiks ol­la igal kor­ru­sel. Mi­nu mee­lest on need at­rak­tiiv­sed, mul­le kaar­did vä­ga meel­di­vad, loo­dan, et ka las­te­le – kui neil on kaart ko­gu aeg sil­me ees, siis võib-ol­la hak­ka­vad sel­lest ka pa­re­mi­ni aru saa­ma,“ lau­sus di­rek­tor.

Ta li­sas, et lap­sed uu­ri­vad kaar­te pä­ris pal­ju ning õpe­ta­jad saa­da­vad neid ka tun­di­de ajal kaar­te vaa­ta­ma – õp­pi­ma nii rii­ke kui nen­de lip­pe, aga ka ko­ha­ni­me­de õi­ge­kir­ja.

Sel­les, mis kaart ku­sa­gi­le pai­gu­ta­ti, on Kai­do Krein­taa­li sõ­nul oma loo­gi­ka: „Esi­me­ne kor­rus on kõi­ge käi­da­vam ja võiks ol­la kõi­ge at­rak­tiiv­sem, seal on meie rii­gi kaart ja ilm­selt sin­na pa­ne­me ka Keh­ra kaar­di. Tei­sel kor­ru­sel õpi­vad väik­se­mad klas­sid, sin­na so­bib häs­ti oma ko­du­kan­di kaart. Kol­man­dal kor­ru­sel on keel­tek­las­sid, sin­na plaa­ni­me pan­na Eu­roo­pa kaar­di. Nel­jan­dal kor­ru­sel asub geog­raa­fiak­lass, sel­le­pä­rast pa­ni­me ko­ri­do­ri maail­ma kaar­di.“

Nii­su­gu­sed kaar­did mak­sa­vad koos pai­gal­du­se­ga kesk­mi­selt 500-600 eu­rot, kõi­ge kal­lim oli Ani­ja val­la kaar­ti, mis mak­sis li­gi 1000 eu­rot, ku­na see tu­li Re­giol eel­ne­valt ar­vu­tis koos­ta­da. Kai­do Krein­taal ole­tas, et Keh­ra koo­lis on esi­me­ne uue piiriga Ani­ja val­la kaart.

Di­rek­tor vih­jas, et tao­li­sed kaar­did on vä­ga head oma­va­lit­su­se­pool­sed kin­gi­tu­sed näi­teks koo­li­de sün­ni­päe­va­deks. Ka Keh­ra güm­naa­siu­mi alg­klas­si­ma­ja sein­tel võik­sid need ol­la, ar­vas ta.

„Kui lap­sed tun­nis mi­da­gi õpi­vad, siis ei pruu­gi nad se­da as­ja roh­kem enam nä­ha. Aga kui see on ko­has, kust nad käi­vad pi­de­valt möö­da, koo­liaas­ta­te jook­sul ehk tu­hat kor­da, siis jääb üht-teist kind­las­ti meel­de. See ei puu­du­ta ai­nult kaar­te, sein­te­le võib pan­na ka muid as­ju,“ mär­kis Kai­do Krein­taal.

Eelmine artikkelKol­ga noor­te ka­su­tu­ses on re­mon­di­tud bän­di­ruum
Järgmine artikkelKeh­ra koo­lil on il­ma­jaam