Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus hak­kab kont­rol­li­ma spor­dik­lu­bi­de and­meid

265
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus moo­dus­tas eel­mi­se nä­da­la nel­ja­päe­va, 20. veeb­rua­ri is­tun­gil aju­ti­se kol­me­liik­me­li­se töö­rüh­ma, et kont­rol­li­da spor­di­klu­bi­de tree­ning­rüh­ma­de ra­has­tus­taot­lus­tes too­dud and­meid. Töö­rüh­ma kuu­lu­vad val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­me­t­nik Jaan Var­ter, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo ja kant­se­lei spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus lan­ge­ta­ti vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul. Ko­mis­jon jät­tis spor­di tree­ning­rüh­ma­de tä­na­vu­sed toe­tus­sum­mad kin­ni­ta­ma­ta ja saa­tis taot­lu­sed eda­si val­la­va­lit­su­se­le. Val­la­va­lit­sus põh­jen­dab aju­ti­se töö­rüh­ma moo­dus­ta­mist as­jao­lu­ga, et ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni­le on lae­ku­nud pöör­du­mi­si, et ra­has­tus­taot­lus­tes võib esi­ne­da puu­du­si tree­ning­rüh­ma­de ni­me­kir­ja­des, ku­hu võib ol­la esi­ta­tud tree­nin­gu­tes osa­le­jaid roh­kem, kui te­ge­li­kult neis käib sport­la­si. Ka kaht­lus­ta­tak­se, et lap­se­va­ne­mad ei ole tead­li­kud lap­se li­sa­mi­sest tree­nin­gu ni­me­kir­ja.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar sel­gi­tas le­he­le, et ko­mis­jo­nil puu­dub või­ma­lus kont­rol­li­da, kas tree­ning­rüh­ma­de ni­me­kir­jad vas­ta­vad te­ge­lik­ku­se­le, see­pä­rast ot­sus­ta­ti kõik spor­di tree­ning­rüh­ma­delt mul­lu 15. ok­toob­riks saa­de­tud ra­has­tus­taot­lu­sed edas­ta­da val­la­va­lit­su­se­le, kes saab ot­sus­ta­da, kas ja kui­das kont­roll lä­bi viia.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Vas­ta­valt sea­du­se­le ei saa oma­va­lit­sus teos­ta­da jä­re­le­val­vet toe­tu­se si­hi­pä­ra­se ka­su­ta­mi­se üle, kui se­da toe­tust po­le veel mää­ra­tud. Sel põh­ju­sel moo­dus­ta­si­me aju­ti­se töö­rüh­ma, kes vaa­tab taot­lu­sed veel­kord üle ja kont­rol­lib, kas 15. ok­toob­ri sei­su­ga osa­le­sid ni­me­kir­ja­des loet­le­tud lap­sed tree­nin­gu­tes. Es­malt töö­tab ko­mis­jon väl­ja kont­rol­li me­too­di­ka.“

Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus aru­tas ka, kas jät­ta ku­ni kont­rol­li tu­le­mus­te saa­mi­se­ni toe­tus­sum­mad spor­dik­lu­bi­de­le väl­ja maks­ma­ta ning jõu­dis sei­su­ko­ha­le, et ra­has­tust po­le õi­gus kin­ni pi­da­da: „Es­ma­ne eel­dus on, et klu­bi­de esi­ta­tud and­med on õi­ged. Et tree­ne­rid saak­sid tee­ni­tud töö­ta­su, on plaa­nis osa toe­tus­test esial­gu väl­ja maks­ta. Kui sel­gub, et mõ­ne klu­bi osas and­med ei kla­pi, siis see on kaa­lu­mi­se ja ot­sus­ta­mi­se koht, et kui pal­ju sum­mat vä­hen­da­da või ise­gi ta­ga­si nõu­da.“

Ku­na toe­tus­te väl­ja­maks­mi­seks ei ol­nud eel­nõud et­te val­mis­ta­tud, siis see­kord eral­da­ta­va­te sum­ma­de üle ot­sus­ta­ma ei ha­ka­tud, see on plaa­nis val­la­va­lit­su­se järg­mi­sel is­tun­gil.

Spor­dik­lu­bi­de­le maks­ta­va­te toe­tus­te tee­mal on val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kor­du­valt sõ­na võt­nud opo­sit­sioo­ni­liik­med. Vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Mait Kröönst­röm opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas det­semb­ris sel­le koh­ta ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Ur­mo Ris­ti­saa­re­le aru­pä­ri­mi­se. Ni­me­li­selt on aru­pä­ri­mi­ses kü­si­tud MTÜ Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool koh­ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor esines Ta­pal
Järgmine artikkelÜhe­kord­sed toe­tu­sed kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­te­le Kuu­sa­lu val­las