Keh­ra koo­li maal „Ka­le­vi tu­lek“ on res­tau­ree­ri­tud

1057
„Ka­le­vi tu­le­ku“ taus­tal on Keh­ra koo­lis pil­te teh­tud aas­ta­küm­neid. Esi­me­sel pil­dil res­tau­ree­ri­tud maa­li­ga on MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed liik­med AN­NE ORUAAS, TA­VO TIIS­MAA, PI­RET UR­MET, TIIU KOIT­LA, PAUL LUŠ­KOV, MART RA­JA ja EPP JOAB.

Taas­ta­tud 80aas­ta­ne maal on koo­li sün­ni­päe­vast ala­tes taas algk­las­si­de ma­ja sei­nal.

„Maal „Ka­le­vi tu­lek“ on vaiel­da­ma­tult väi­ke­se koo­li­ma­ja süm­bol ning tä­hen­dab ko­gu Keh­ra jaoks pal­ju, sest siin on saa­nud ha­ri­dust tu­han­ded Keh­ra ja ümb­rus­kon­na ini­me­sed,“ lau­sus MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se esi­mees Paul Luš­kov koo­li sün­ni­päe­val, 8. no­vemb­ril.

Ta kin­ni­tas – kui ke­va­del kuul­di Ur­mas Laa­ne­mi init­sia­tii­vist te­ha koo­li­ma­ja sei­nal aas­ta­küm­neid rip­pu­nud maal kor­da, ei ka­hel­dud het­ke­gi se­da toe­ta­mast.

Keh­ra koo­li lõ­pe­ta­nud Ur­mas Laa­ne­mil tek­kis idee koo­li maal res­tau­ree­ri­da, kui käis ke­va­del üle pi­ka aja väi­ke­ses koo­li­ma­jas: „Ma­ja on re­mon­di­tud ja kui se­da pil­ti nä­gin, mõist­sin, et nii väär­tus­lik asi tu­leks sa­mu­ti kor­da te­ha!“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taa­li sõ­nul ole­vat ju­ba kolm aas­ta ta­ga­si kee­gi ni­me­ta­nud, et must ja tol­mu­ne, tuh­mu­nud vär­vi­de ning kuu­liau­ku­de­ga maal tu­leks res­tau­ree­ri­da.

„Kuid siis oli olu­li­selt roh­kem as­ju va­ja kor­da saa­da ning maal läks mee­lest. Kui ke­va­del tu­li Ur­mas Laa­nem taas sel­le mõt­te­ga, va­li­si­me te­gi­ja väl­ja ning läk­si­me idee­ga vi­list­las­te juur­de,“ üt­les ta.

MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed te­gi et­te­pa­ne­ku ko­gu­da ra­ha maa­li res­tau­ree­ri­mi­seks an­ne­tus­te­na. Ees­märk oli kok­ku saa­da 2000 eu­rot – nii pal­ju oli Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi kon­ser­vee­ri­mis- ja di­gi­tee­ri­mis­kes­ku­se Ka­nut hin­na­pak­ku­mi­ne maa­li res­tau­ree­ri­mi­seks.

„Suh­te­li­selt lü­hi­ke­se aja jook­sul sai­me 43 ini­me­selt-or­ga­ni­sat­sioo­nilt kok­ku 1424,11 eu­rot. Ole­me ra­hul, kui­gi ko­guee­lar­vest moo­dus­tas see vaid li­gi­kau­du vee­ran­di,“ lau­sus Paul Luš­kov.

Maa­li uuen­da­mi­ne läks maks­ma li­gi 4000 eu­rot, ku­na 3,2 meet­ri pik­ku­se­le ja 2,5 meet­ri laiu­se­le maa­li­le tel­li­ti hal­li vood­ri­lauast raa­mi ase­mel uus 10sen­ti­meet­ri pak­su­ne raam.

80 aas­tat koo­li sei­nal
„Ka­le­vi tu­lek“ on prae­gu­ses algk­las­si­ma­jas ol­nud ala­tes koo­li ava­mi­sest 1938. aas­tal.

„See on tõe­li­ne ime. Sar­na­seid pil­te teh­ti tol ajal koo­li­de­le ja asu­tus­te­le vä­ga pal­ju, kuid see on üks vä­he­seid, mis pü­sis siin ko­gu nõu­ko­gu­de-aja,“ mär­kis Kai­do Krein­taal.

Ka kunst­nik­ku ja maa­li tut­vus­ta­nud An­ne Oruaas kin­ni­tas – „Ka­le­vi tu­lek“ on õn­ne­li­ku loo­ga pilt: „Sel­le au­tor on Pal­la­ses ha­ri­du­se saa­nud kunst­nik Vik­tor Turp, kes ei ole Ees­ti kuns­ti­loos kõi­ge tun­tum, kuid või­me ol­la uh­ked, et meil on pal­las­la­se maal sei­nal.“

Pä­rast Rak­ve­re Õpe­ta­ja­te Se­mi­na­ri lõ­pe­ta­mist läks Vik­tor Turp kunst­ni­kust õpe­ta­ja Eduard Ole soo­vi­tu­sel kuns­ti õp­pi­ma. Alus­tas rii­gi töös­tus­koo­lis Jaan Koor­ti käe all, sealt läks aas­ta pä­rast Pal­la­ses­se joo­nis­tu­sõ­pe­ta­ja­te kur­sus­te­le. Kuns­tiõ­pe­ta­ja­na töö­ta­des esi­nes ka näi­tus­tel, li­saks maa­li­de­le te­gi graa­fi­kat, ka­ri­ka­tuu­re, skulp­tuu­re. 1989. aas­tal sur­nud Vik­tor Turp on mae­tud Aeg­vii­du kal­mis­tu­le, na­gu ka te­ma isa Hans Turp, kes oli 1940nda­tel Ani­ja koo­li ju­ha­ta­ja ning elas vii­ma­sed aas­tad Aeg­vii­dus. Ka Vik­tor Tur­pi õde Frie­da Turp töö­tas 1920nda­tel lü­hi­kest ae­ga Ani­ja koo­lis, aas­ta­tel 1939-1943 oli õpe­ta­ja Keh­ras.

Maa­lil „Ka­le­vi tu­lek“ ku­ju­tas kunst­nik Ka­le­vit, kes len­das põh­ja­kot­kas sel­jas Vi­ru ran­da, kus ra­jas rii­gi ja sai sel­le va­lit­se­jaks. An­ne Oruaas sel­gi­tas, et 1930nda­tel hak­kas Ees­ti maa­li­kuns­ti taas tu­le­ma eel­mi­sel küm­nen­dil vai­bu­nud rah­vus­ro­man­tism. Kui 1935. aas­tal möö­dus 400 aas­tat esi­me­se ees­ti­keel­se raa­ma­tu il­mu­mi­sest, kor­ral­da­ti „Ka­le­vi­po­ja“ il­lust­ree­ri­mi­se ning muid tao­li­si kon­kurs­se ning rah­vus­ro­man­ti­li­sed maa­lid läk­sid uues­ti moo­di. Vik­tor Turp oli üks kunst­nik, kel­lelt neid tel­li­ti.

An­ne Oruaas: „On tea­da, et ta on maa­li­nud kol­meo­sa­li­se Ka­le­vi­po­ja-tee­ma­li­se pan­noo Tü­ri koo­li­maj­ja. Kü­si­sin Tü­ri muu­seu­mist, mis sel­lest on saa­nud, seal po­le sel­lest pil­dist kuul­dud­ki. 1938. aas­tal val­mi­nud La­ge­di koo­li­maj­ja kin­kis Vik­tor Turp viis pil­ti, ei tea, mis on neist saa­nud.“

1946. aas­tal maa­lis Vik­tor Turp veel ühe Ka­le­vi tu­le­ku. An­ne Oruaas sel­gi­tas, et sel­le suu­rus on Keh­ra pil­dist um­bes nel­jan­dik, kuid pilt on hel­ge­ma­te vär­vi­de­ga ja val­gus­kül­la­sem: „Seal on nä­ha rah­vast, kes oma ku­nin­gat oo­tab. Meie pil­dil tu­leb Ka­lev met­si­ku­le maa­le.“

Sün­ni­päe­va­kink ka 80 aas­tat hil­jem
Ku­na „Ka­le­vi tu­lek“ on suur maal, oli sel­le trans­por­ti­mi­ne kee­ru­li­ne. Kui oli sei­nalt al­la võe­tud, ee­mal­da­ti raam ning pilt vii­di res­tau­ree­ri­mis­se suu­re ko­li­mi­sau­to­ga. Esial­gu loo­de­ti, et sel­le saab oma ko­ha­le ta­ga­si pan­na uue õp­peaas­ta al­gu­seks 1. sep­temb­ril.

„Kü­si­sin res­tau­ree­ri­ja­telt sa­ge­li, mil­lal saab val­mis. Sain põik­le­vaid vas­tu­seid, öel­di, et töö on kee­ru­li­ne ja lä­heb veel ae­ga. Au­gus­ti eel­vii­ma­sel nä­da­lal oli lõp­li­kult sel­ge, et 1. sep­temb­riks ei jõua. Nüüd tean, et siis pol­nud veel te­ge­li­kult alus­ta­tud­ki,“ ju­tus­tas Kai­do Krein­taal.

Kui uueks ees­mär­giks pan­di saa­da pilt sei­na­le ta­ga­si koo­li sün­ni­päe­vaks 8. no­vemb­ril, ol­di ise­gi mu­res – ku­hu pilt se­niks pan­na, kui saab val­mis va­rem: „5. ok­toob­ril käi­sin taas res­tau­ree­ri­ja­te juu­res, siis meie pil­ti pu­has­ta­ti. Kü­si­sin, kas 8. no­vemb­riks jõua­te? Mind vaa­da­ti nii, na­gu oleks see ju­ba hom­me, kuid res­tau­ree­ri­jad lu­ba­sid te­ha kõik, et jõu­da. Ja nad te­gid. Ka raa­mi­meist­rid olid nii kii­red, et 7. no­vemb­ri hom­mi­kul võis pil­di­le jä­re­le min­na.“

Keh­ras sel­gus, et maal ei ma­hu enam sis­se väi­ke­se koo­li­ma­ja uk­sest ega ak­nast. See­tõt­tu võe­ti suu­res koo­li­ma­jas raa­mist väl­ja ja nii na­pilt mah­tus. Et ka raam ma­huks, tu­li see te­ha ka­heks ja hil­jem taas kok­ku pan­na.

„Kui 1. sep­temb­ril asen­da­si­me maa­li sei­nal sil­di­ga, et meie pilt tu­leb siia ta­ga­si 8. no­vemb­ril, siis täp­selt sel päe­val tu­li­gi,“ mär­kis di­rek­tor.
Maa­li all on Rain Lill­soo teh­tud in­fo­tah­vel, kus on kir­jas au­tor ja val­mi­mi­saeg ning res­tau­ree­ri­mi­se aeg ja eest­ve­da­jad. Ava­mi­sel tä­nas Paul Luš­kov kõi­ki an­ne­ta­jaid ja abi­li­si. Kai­do Krein­taal kin­kis lil­le­kim­bu Vik­tor Tur­pi tüt­re­le Tii­na Tur­pi­le, kes oma­kor­da tä­nas koo­li­rah­vast suu­re vae­va eest.