Keh­ra koo­li­noo­red: esi­me­sel kor­ral lä­he­me kind­las­ti va­li­ma

1721
Sõnumitooja uuris 16aastaste suhtumist valimistesse. Keh­ra koo­li õpi­las­tel MIR­JAM SA­LU­MÄEL, KARL RAS­MUS UI­BOL ja LAU­RA RES­TO­VIL on es­ma­kord­selt või­ma­lus osa­le­da vo­li­ko­gu va­li­mi­sel, nad lu­ba­sid, et ei jä­ta se­da ka­su­ta­ma­ta.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si õpi­la­sed Mir­jam Sa­lu­mäe, Lau­ra Res­tov ja Karl Ras­mus Ui­bo kin­ni­ta­sid, et ka­su­ta­vad nei­le an­tud õi­gust ja osa­le­vad 15. ok­toob­ril Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel. Kui­gi oma va­li­ku saab te­ha ka e-hää­le­ta­des, ar­va­sid noo­red, et esi­me­sel kor­ral lä­he­vad va­li­mis­päe­val jaos­kon­da va­li­mis­se­de­lit täit­ma – on põ­ne­vam. Nad on kur­sis, kes kan­di­dee­ri­vad Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku ja mär­ki­sid, et nen­de hul­gas on pal­ju tut­ta­vaid ni­me­sid.

„Näi­teks Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas on pe­rears­tid ja kä­si­pal­lit­ree­ne­rid,“ sõ­nas Karl Ras­mus Ui­bo.

„Mi­nul on Re­for­mie­ra­kon­nas pal­ju tut­ta­vaid,“ li­sas Lau­ra Res­tov. 

Kind­lat ot­sust, kel­le poolt hää­le­ta­da, noo­red veel tei­nud ei ole. Üt­le­sid, et koo­lis klas­si­kaas­las­te­ga va­li­mis­tee­ma­del ei ole rää­gi­tud, pi­gem ko­dus va­ne­ma­te­ga, aga lõp­li­ku ot­su­se tee­vad ik­ka­gi ise.

„Mi­na ar­van, et ot­sus sün­nib koos­töö põh­jal – olen val­la noor­te­vo­li­ko­gu liik­me­na pä­ris pal­ju­de kan­di­daa­ti­de­ga tei­nud koos­tööd ning ar­ves­tan, kui häs­ti on see su­ju­nud. See tä­hen­dab, et nad saak­sid noor­te­vo­li­ko­gu­le ol­la abiks ka vo­li­ko­gus,“ mär­kis Lau­ra Res­tov.

Mir­jam Sa­lu­mäe ole­tas, et va­lib ini­mest, ke­da teab või kel­lest on kuul­nud.

Karl Ras­mus Ui­bo: „Mi­na üri­tan vaa­da­ta, mi­da nad va­rem on tei­nud. Näi­teks val­la­va­nem, kes sa­mu­ti kan­di­dee­rib. Es­ma­täh­tis on ini­me­ne, aga vaa­tan ka ni­me­kir­ja, ar­ves­tan, et mi­nu hääl võib min­na kel­le­le­gi tei­se­le sa­mast ni­me­kir­jast.“

Kui­gi mõ­nes era­kon­nani­me­kir­jas on te­ma jaoks pal­ju tun­tud ni­me­sid, ei soo­vi ta nen­de poolt hää­le­ta­da, ku­na siis on suu­rem tõe­näo­sus, et või­mu­le saab mõ­ni era­kond: „Pi­gem ee­lis­tan ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pu­hul apo­lii­ti­list va­li­mis­lii­tu, mi­nu mee­lest ei peaks ko­ha­li­kes­se as­ja­des­se kis­ku­ma päe­va­po­lii­ti­kat.“

Noo­red kin­ni­ta­sid, et va­li­mis­rek­laa­me nad hu­vi pä­rast loe­vad, kuid nen­de ot­sust lu­ba­du­sed ei mõ­ju­ta. Küll aga võrd­le­vad nad kan­di­daa­ti­de-ni­me­kir­ja­de va­rem an­tud lu­ba­du­si sel­le­ga, mi­da nad on lu­ba­tust ära tei­nud.

„Mi­na ar­van, et se­ni on Ani­ja val­las üs­na head tööd teh­tud, el­lu on vii­dud pä­ris pal­ju pro­jek­te. Ei tea, kas kee­gi suu­daks pa­re­mi­ni,“ arut­les Karl Ras­mus Ui­bo.

Mir­jam Sa­lu­mäe nõus­tus: „Ar­van ka, et meie val­lal on läi­nud pä­ris häs­ti. Muu­da­tu­si on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud roh­kem kui va­rem.“

Lau­ra Res­tov oli pi­sut krii­ti­li­sem: „Muu­tu­si on, kuid noo­ri ei kuu­la­ta pii­sa­valt. Käi­si­me val­la­ma­jas rää­ki­mas, mi­da soo­vi­me, kuid suur osa ideid lai­de­ti ma­ha. Näi­teks te­gi­me et­te­pa­ne­ku pan­na Ala­ve­re bus­sia­jad klap­pi­ma ron­gi­de sõi­dug­raa­fi­ku ja koo­li­tun­di­de lõp­pe­mi­se aja­ga, et piir­kon­na lap­sed saak­sid bus­si­ga Keh­ras­se ron­gi­le või ko­he pä­rast koo­li ko­ju. Tih­ti pea­vad nad tun­nist ära bus­si­le kii­rus­ta­ma või se­da kaua oo­ta­ma. Mei­le vas­ta­ti, et buss sõi­dab ning ühe-ka­he ini­me­se pä­rast po­le mõ­tet sõi­duae­gu muut­ma ha­ka­ta.“

Uue vo­li­ko­gu­ga seo­tud suurim oo­tus on­ tal, et noo­ri võe­taks roh­kem kuul­da ning vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­sus hak­kak­sid re­gu­laar­selt noor­te­vo­li­ko­gu­ga koh­tu­ma.

„Kui noor­tel on ideed, rää­gi­vad nad mei­le, meie saa­me need viia val­la­maj­ja. Või pa­kub val­la­va­lit­sus väl­ja omi ideid, mi­da meie saak­si­me ai­da­ta te­ha,“ sel­gi­tas ta.

Karl Ras­mus Ui­bo: „Keh­ra võiks saa­da ilu­saks aed­lin­naks. Sel­leks tu­leks pa­ran­da­da hal­jas­tust. Asu­me Tal­lin­nast heas kau­gu­ses – meie ela­ni­kud saa­vad lin­nas tööl käia. Pal­jud ta­hak­sid ela­da lin­na­kä­rast ee­mal, ses mõt­tes võiks Keh­rat laien­da­da. Olen kuul­nud, et Põh­ja tä­na­va­le on pla­nee­ri­tud uu­sa­ren­dus, neid võiks tul­la veel­gi. Kui Keh­ra kas­vab, on siia va­ja roh­kem tee­nu­seid. Näi­teks nor­maal­ne res­to­ran, mis po­le koo­li­ma­ja kül­jes.“

Lau­ra Res­tov pak­kus, et Keh­ras võiks ol­la ka ava­lik WC: „Kui Soh­vik on kin­ni, po­le ku­sa­gi­le tua­let­ti min­na, kui ei o­le keh­ra­kas.“

Eelmine artikkelAla­ve­re las­teaia re­no­vee­ri­misp­ro­jekt mak­sab 41 520 eu­rot
Järgmine artikkelRAI­VO PAIS­TE esit­leb in­ter­ne­tis Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ni­me­kir­ja­de seo­seid ja sta­tis­ti­kat