Keh­ra ko­man­do taas Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim

1194

Keh­ra ko­man­do või­tis teist aas­tat jär­jest Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­võist­lu­se.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 25. juu­lil Tal­lin­nas Mus­ta­mäel toi­mu­nud Põh­ja pääs­te­kes­ku­se Eliit­ko­man­do võist­lu­sel saa­vu­tas teist aas­tat jär­jest esi­ko­ha Keh­ra pääs­te­ko­man­do 4liik­me­li­ne võist­kond koos­sei­sus Er­ko Kruu­sa­mä­gi, Mark Rei­si, Rai­go Vak­ra ja Siim Gel­lert. Mul­lu­ne pääst­ja­te va­ba­riik­li­ku kut­se­võist­lu­se Eliit­ko­man­do 2017 võit­ja, Keh­ra tei­ne võist­kond, kes Põh­ja pääs­te­kes­ku­se võist­lu­sel oli eel­mi­sel aas­tal tei­ne, sai tä­na­vu piir­kond­li­kul võist­lu­sel 3. ko­ha. Mees­kon­da kuu­lu­sid Han­nes Kuk­ke, Tau­no Kuu­se­mets, Pel­le Puu­sepp ja Ro­man Svi­ri­dov.

Kok­ku osa­le­sid Põh­ja pääs­te­kes­ku­se võist­lu­sel 11 ko­man­dost 12 võist­kon­da – Keh­ra oli ai­nus, kes oli esin­da­tud ka­he võist­kon­na­ga. Ka­vas oli vaid üks ala, lik­vi­dee­ri­da kan­na­ta­nu­te­ga liik­lu­sa­va­rii, mil­les olid kok­ku põr­ga­nud kaks au­tot.

„Meie jaoks oli see pi­gem trenn kui võist­lus,“ üt­les Keh­ra ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri.

Keh­ra mõ­le­mad võist­kon­nad osa­le­vad 24. au­gus­til Rap­la­maal Too­si­kan­nus toi­mu­val va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel Eliit­ko­man­do 2018, kus on ko­hal kõi­gi nel­ja pääs­te­kes­ku­se pa­ri­mad ko­man­dod. Seal on ka­vas ne­li ala: liik­lu­sa­va­rii ja tu­le­kah­ju lik­vi­dee­ri­mi­ne, pin­nalt­pääst­mi­ne ja en­ne­tus­töö üle­san­ne. Eel­mi­sel aas­tal said Keh­ra ko­man­do mees­kon­nad üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel 1. ja 4. ko­ha.

„Kõi­ge täht­sam ees­märk sai mullu saa­vu­ta­tud – Eliit­ko­man­do tii­tel on käes. Lä­he­me ka nüüd ik­ka­gi võit­ma, isea­si, kui­das õn­nes­tub. Mõ­le­mad mees­kon­nad har­ju­ta­vad, kõi­ge täht­sam on, et kee­gi võist­lu­se ajaks hai­geks ei jääks. Tree­ni­me ko­man­dos ja vee­har­ju­tust tee­me Aa­vo­jal. Pa­ni­me sin­na sel­leks tüh­jad vee­ka­nist­rid, need on nüüd ka­du­nud, aga lä­he­me sel nä­da­lal uues­ti har­ju­ta­ma ja pa­ne­me uued,“ rää­kis Ai­var Ka­ri.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu rühm pi­das õpi­las­ma­le­va pul­ma
Järgmine artikkelTeki­ta­gem vä­hem prü­gi