Keh­ra kliinikus ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist ei saa

1693

1. juu­list keh­ti­vat
ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist saab vaid nen­de ars­ti­de juu­res, kel­lel on hai­ge­kas­sa­ga le­ping.

Tä­na­vu 1. juu­list keh­tib iga­le ra­vi­kind­lus­tu­se­ga täis­kas­va­nu­le aas­tas 30eu­ro­ne ham­ba­ra­vi­hü­vi­tis. Ra­se­dad, al­la üheaas­ta­se lap­se emad, osa­li­se või puu­du­va töö­või­me­ga ini­me­sed, üle 63aas­ta­sed ning suu­re­ne­nud ham­ba­ra­vi­va­ja­du­se­ga ini­me­sed saa­vad ­ra­vi­hü­vi­tist 85 eu­rot aas­tas.

Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­ja Ma­rian­ne Leis rää­kis, et val­la­maj­ja tu­li toe­tust kü­si­ma töö­või­me­tus­pen­sio­när, kes oli käi­nud Keh­ras ham­baars­ti juu­res ning ar­ve oli suur.

„Üt­le­sin, et ta oleks pi­da­nud saa­ma ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist,“ rääkis Ma­rian­ne Leis.

Ta uu­ris as­ja ning sel­gus, et Keh­ra ham­ba­ra­vi­ka­bi­ne­til on hai­ge­kas­sa­ga le­ping küll las­te ham­ba­ra­vi koh­ta, kuid täis­kas­va­nu­te ham­ba­ra­vi hü­vi­ti­se saa­mi­seks le­pin­gut ei ole sõl­mi­tud.

Ees­ti Hai­ge­kas­sa ter­vi­se eden­du­se ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni ta­li­tu­se spet­sia­list Kai­di Ka­se­nõmm sel­gi­tas, et hü­vi­tist saab ka­su­ta­da tões­ti ai­nult nen­de ham­baars­ti­de juu­res, kes on sõl­mi­nud hai­ge­kas­sa­ga le­pin­gu, teis­te juu­res see ei keh­ti. Le­pin­gu sõl­mi­nuid saab vaa­da­ta hai­ge­kas­sa ko­du­le­hel ole­valt kaar­dilt.

Ees­ti on kok­ku um­bes 550 ham­ba­ra­vi tee­nu­se osu­ta­jat, neist las­te ham­ba­ra­vi ja or­to­don­tia tee­nust pa­ku­vad hai­ge­kas­sa le­pin­gu alu­sel 380 ja täis­kas­va­nu­te ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist 138. See arv ei ole lõp­lik, vas­ta­valt ham­ba­ra­vik­lii­ni­ku­te soo­via­val­dus­te­le te­hak­se le­pin­guid jät­ku­valt. Har­ju­maal saab möö­du­nud­nä­da­la­se sei­su­ga ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist ka­su­ta­da 35 klii­ni­kus. Hai­ge­kas­sa­ga on le­pin­gu sõl­mi­nud ka Raa­si­ku val­las te­gut­se­vad A-Dent Ham­ba­ra­vi ja OÜ Raa­si­ku Ham­baars­tid, Kuu­sa­lu val­las töö­ta­vad Kuu­sa­lu Ham­ba­ra­vi ja Rae Ham­ba­ra­vi OÜ ning Lok­sal Dr Tiiu Põld­maa Ham­ba­ra­vi ja Lok­sa Ham­ba­ra­vi OÜ.

Keh­ras pa­kub ham­ba­ra­vi­tee­nust OÜ Uni­med Klii­ni­kud, kel­lel on klii­ni­kuid mit­mel pool üle Ees­ti. Uni­med Klii­ni­ku­te Tal­lin­na klii­ni­ku tee­nin­dus- ja hal­dus­juht Eve­lin Poom vas­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ole­me jäl­gi­nud hü­vi­ti­se­ga seo­tud aren­guid ja Uni­med ei ole val­mis lii­tu­ma olu­kor­ras, kus mit­med prob­leem­ko­had ei ole la­hen­dust leid­nud. Täiskasvanute lepinguga seonduvad kliinikule suuremad halduskulud, sest leping sisaldab patsiendi omaosaluse protsenti ning kitsamat valikut teenuseid, mille kasutamine ja arvestamine tekitab märgatavalt lisatööd. Kõi­ki­des Uni­me­di klii­ni­ku­tes on ole­mas in­fo, et me ei ole hü­vi­ti­se­ga lii­tu­nud. Pat­sien­te tea­vi­ta­vad sel­lest kind­las­ti ka meie ars­tid.“

Hai­ge­kas­sa spet­sia­list mär­kis, et ül­di­selt on maa­koh­ta­de ars­tid al­ti­mad hai­ge­kas­sa­ga le­pin­guid sõl­mi­ma, ku­na reeg­li­na on seal­sed ham­ba­ra­vi­hin­nad ol­nud ma­da­la­mad ning hai­ge­kas­sa hin­na­ki­ri ars­ti­de­le sood­sam: „Suu­re­mad klii­ni­kud, kel­le en­da hin­nad kal­li­mad, ei soo­vi nii hõlp­salt hai­ge­kas­sa part­ne­riks tul­la. Aga hü­vi­ti­se mõ­te on ta­ga­da kõi­gi­le ini­mes­te­le hoo­li­ma­ta elu­ko­hast või sis­se­tu­le­kust või­ma­lus põ­hi­lis­te­le ham­ba­ra­vi tee­nus­te­le sa­ma­de hin­da­de eest.“

Ham­ba­ra­vi­hü­vi­tis keh­tib ai­nult es­ma­va­ja­li­ke­le tee­nus­te­le, mis on kir­jas hai­ge­kas­sa ter­vis­hoiu­tee­nus­te loe­te­lus. 30eu­ro­ne hü­vi­tis keh­tib 50 prot­sen­di ula­tu­ses ra­viar­vest – kui ra­viar­ve on 40 eu­rot, saab hü­vi­ti­sest kor­ra­ga ära ka­su­ta­da 20 eu­rot, 85eu­ro­se hü­vi­ti­se pu­hul saab kor­ra­ga ka­su­ta­da 85 prot­sen­ti ar­vest. Hü­vi­ti­se saa­mi­seks ei pea tšek­ke hai­ge­kas­sas­se saat­ma, soo­dus­tus lä­heb ra­viar­vest maks­mi­se ajal au­to­maat­selt ma­ha. Jooks­va aas­ta hü­vi­tis tu­leb ära ka­su­ta­da ka­lend­riaas­ta jook­sul, see ei kan­du järg­mi­ses­se aas­tas­se.

„Hai­ge­kas­sa­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­ne ei ole ham­ba­ra­vik­lii­ni­ku­te­le ko­hus­tus­lik, see­tõt­tu soo­vi­ta­me en­ne ars­ti juur­de mi­ne­kut kont­rol­li­da, kas see ham­ba­ra­vi­ka­bi­net on hai­ge­kas­sa part­ner,“ lau­sus Kai­di Ka­se­nõmm.

Eelmine artikkelSoo­me suur­saa­dik osa­les Muuk­sis mä­les­tu­sü­ri­tu­sel
Järgmine artikkelKeh­ras as­fal­tee­ri­tak­se Koo­li ja Väl­ja tä­nav