Keh­ra kat­la­ma­ja de­tailp­la­nee­ring on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul

1529

Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Keh­ras Väl­ja tä­nav 2 kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu – Kes­ku­se tä­na­vast tei­se­le poo­le kor­ter­ma­ju tu­leb uus kat­la­ma­ja.

Et­te­pa­ne­ku de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks te­gi OÜ SW Ener­gia, kes või­tis üle aas­ta ta­ga­si Vel­ko AV kor­ral­da­tud kon­kur­si uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­seks ja seal soo­ja toot­mi­seks. Uut bio­küt­tel kat­la­ma­ja ka­van­da­tak­se Väl­ja tä­na­va äär­de, au­to­maat­tank­la kõr­va­le äri­maak­run­di­le, mil­le Vel­ko AV os­tis tank­la eel­mis­telt oma­ni­kelt. Val­la­va­lit­sus al­ga­tas de­tailp­la­nee­rin­gu möö­du­nud aas­ta sep­temb­ris, pla­nee­rin­gu koos­tas An­ne St­ra­ti Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo, nüüd on see val­mis, vas­tu võe­tud ja ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul.
„Ku­na de­tailp­la­nee­ring ei muu­da val­la üldp­la­nee­rin­gut – see krunt oli kat­la­ma­ja jaoks üldp­la­nee­rin­gus et­te näh­tud, võib sel­le vas­tu võt­ta ja keh­tes­ta­da val­la­va­lit­sus,“ sel­gi­tas val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu.
Kin­nis­tu pin­da­la on 6926 ruut­meet­rit, de­tailp­la­nee­rin­gu­ga an­tak­se sin­na ehi­tu­sõi­gus, esi­ta­tak­se ka ar­hi­tek­tuur­sed nõu­ded. Kin­nis­tu­le võib ehi­ta­da ku­ni kaks hoo­net. Kat­la­ma­ja suu­rim lu­ba­tud ehi­tu­sa­lu­ne pind on 2424 m2, mak­si­maal­ne lu­ba­tud kõr­gus 14 meet­rit, korst­nad või­vad ol­la ku­ni 24 meet­ri kõr­gu­sed.
„Kat­la­ma­ja tu­leb viil­ka­tu­se­ga, hal­li vär­vi. Ko­gu soo­ja­toot­mi­ne hak­kab toi­mu­ma hoo­nes sees, ka hak­ke­pui­du la­dus­ta­mi­ne,“ sõ­nas ar­hi­tekt.
Hoo­nes­se pla­nee­ri­tak­se kolm pui­du­ka­telt, võim­su­sed on 4MW, 2MW ning 5,8 MW.
Krun­dil olev kõrg­hal­jas­tus säi­li­ta­tak­se. Juur­de­pääs kat­la­ma­ja ter­ri­too­riu­mi­le hak­kab toi­mu­ma Väl­ja tä­na­va­le ra­ja­ta­va ma­ha­sõi­du kau­du.
In­ga Vai­nu kin­ni­tu­sel on de­tailp­la­nee­rin­gu­le and­nud koos­kõ­las­tu­se Vel­ko AV, Elekt­ri­le­vi, maan­teea­met ja pääs­tea­met. Ena­mus neist soo­vis, et hil­jem esi­ta­tak­se nei­le koos­kõ­las­ta­mi­seks ka kat­la­ma­ja pro­jekt. De­tailp­la­nee­rin­gus on tin­gi­mus, et pro­jekt tu­leb koos­kõ­las­ta­da ka val­la­va­lit­su­se­ga.
Ar­hi­tekt soo­vi­tas kõi­gil keh­ra­las­tel ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku ajal pla­nee­rin­gu­ga tut­vu­da, sest prae­gu on või­ma­lus te­ha sel­les­se oma et­te­pa­ne­kuid või esi­ta­da vas­tu­väi­teid: „Se­da me ei akt­sep­tee­ri, et Väl­ja tä­na­va krun­di­le ka­van­da­tav kat­la­ma­ja kel­le­le­gi liht­salt ei meel­di, vas­tu­seis või et­te­pa­nek peab ole­ma põh­jen­da­tud.“
Kui pla­nee­rin­gu­le esi­ta­tak­se põh­jen­da­tud vas­tu­väi­teid või on sel­le vas­tu suu­rem ava­lik hu­vi, kor­ral­da­tak­se ava­lik aru­te­lu, see­jä­rel lä­heb pla­nee­ring maa­va­ne­ma jä­re­le­val­ves­se. Kui prob­lee­me po­le ja pla­nee­ring kii­de­tak­se heaks, saab val­la­va­lit­sus sel­le keh­tes­ta­da.
Uus kat­la­ma­ja peab Keh­ras töö­le hak­ka­ma 2019. aas­tal ning SW Ener­gial on ko­hus­tus müüa võr­guet­te­võt­te­le ehk Vel­ko AV­le soo­ja 12 aas­tat sa­ma piir­hin­na­ga – 39.50 eu­rot/MWh.

Eelmine artikkelDEL­FI ava­li­kus­tas oma­va­lit­sus­juh­ti­de töö­ta­sud
Järgmine artikkelJAN­NO TRUMP Aru­kü­last on aas­ta noor džäs­si­ta­lent