Keh­ra jäät­me­jaa­m on valmis, Aru­kü­lla veel pro­jek­tee­ri­tak­se

1062
Keh­ra jäät­me­jaam on lin­na töös­tus­piir­kon­nas, Tsel­lu­loo­si tä­na­va ää­res. Fo­to Sven Luks

16Keh­ra jäät­me­jaam ava­tak­se pä­rast se­da, kui on ole­mas jäät­me­lu­ba ning tel­li­tud kon­tei­ne­rid ko­hal.

Aas­ta ta­ga­si ot­sus­tas Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) toe­ta­da Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di et­te­võ­te­te ener­gia- ja res­sur­si­tõ­hu­su­se meet­mest MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus esi­ta­tud taot­lust Ani­ja ja Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma­de ra­ja­mi­seks. Kum­ma­gi hin­naks ar­ves­ta­ti 134 398 eu­rot, sel­lest 70 prot­sen­ti ehk 94 078 eu­ro­ga toe­tas KIK. Toe­tu­se saa­mi­seks pi­did mõ­le­ma oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gud ga­ran­tee­ri­ma, et ka­van­da­vad ee­lar­ves­se järg­mi­se küm­ne aas­ta jook­sul ra­ha jäät­me­jaa­ma ülal­pi­da­mis­ku­lu­deks. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lu­bas jäät­me­jaa­ma te­ge­vus­ku­lu­sid fi­nant­see­ri­da ku­ni 52 000 ja Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ku­ni 55 000 eu­ro eest aas­tas.

Ani­ja val­la­va­lit­sus oli jäät­me­jaa­ma jaoks ju­ba paar aas­tat va­rem taot­le­nud rii­gilt mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se Keh­ras Tsel­lu­loo­si tä­nav 2a, OÜ Mul­ti­mek Bal­tic te­ha­se kõr­val asu­va roh­kem kui 19 000 ruut­meet­ri suu­ru­se maa­tü­ki. Möö­du­nud aas­tal tel­lis val­la­va­lit­sus osaü­hin­gult Ago­rek pro­jek­ti ning tä­na­vu ap­ril­lis kor­ral­da­ti jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks rii­gi­han­ge. Ehi­ta­ma hak­kas ko­ha­lik osaü­hing Kat­ke­ra.

Nüüd on 30×30 meet­ri suu­ru­ne as­fal­tee­ri­tud alusp­lats val­mis ja aia­ga pii­ra­tud. Jäät­me­jaa­mas on ko­ha­li­kus et­te­võt­tes OÜ Nordt­ree val­mis­ta­tud kon­tei­ner­ma­ja, mil­le ühel pool ot­sas on jäät­me­te vas­tu­võt­ja töö­ruum ning tua­lett, tei­sel pool väi­ke la­du. Plat­sil on veel be­toon­sein­te­ga koht au­to­reh­vi­de la­dus­ta­mi­seks. Jäät­me­jaa­ma hoo­ne kõr­va­le pan­nak­se väik­se­mad, 240- ja 660liit­ri­sed ra­tas­tel plas­tik­kon­tei­ne­rid, ta­gu­mis­se äär­de 7 mul­ti­lift­ma­hu­tit eri­lii­gi­lis­te jäät­me­te jaoks ala­tes puu­leh­te­dest-oks­test ku­ni klaa­si­ni.

Jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se, ehi­tus­jä­re­le­val­ve ning kon­tei­ne­ri­te­ga läks maks­ma 165 656 eu­rot, sel­lest 133 701 eu­rot on eu­ro­toe­tu­seks abi­kõl­bu­lik sum­ma. Et saa­da ehi­tus­hin­da oda­va­maks, jäi ära jäät­me­jaa­ma ühen­da­mi­ne üht­ses­se vee­võr­ku.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ehi­tuss­pet­sia­list VIL­JO LEIS: „Loo­da­me, et kon­tei­ne­rid jõua­vad ko­ha­le lä­hi­nä­da­la­tel, siis saa­me jäät­me­jaa­ma ava­da.“

„Olek­si­me pi­da­nud ve­da­ma vee­to­rud tei­sel pool maan­teed asu­vast Tu­ru tä­na­va veet­ras­sist. Sel­le ase­mel te­gi­me jäät­me­jaa­ma­le oma puur­kae­vu,“ rää­kis Ani­ja val­la­va­lit­su­se ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Keh­ra jäät­me­jaa­ma hak­kab hal­da­ma val­la­le kuu­luv osa­ühing Vel­ko AV. Et­te­võt­te juht Erik Jü­riöö üt­les, et Vel­ko AV on esi­ta­nud kesk­kon­naa­me­ti­le jäät­me­jaa­ma te­gut­se­mi­seks va­ja­li­ku jäät­me­loa taot­lu­se ning mõ­ned töö­ta­jad lä­he­vad oht­li­ke jäät­me­te käit­le­ja pä­de­vus­koo­li­tu­se­le. Jäät­me­jaam ava­tak­se nii­pea, kui jäät­me­lu­ba ole­mas ning kon­tei­ne­rid ko­hal.

„Vas­ta­valt kesk­kon­na­mi­nist­ri mää­ru­se­le peab jäät­me­jaam ole­ma ava­tud vä­he­malt 24 tun­di nä­da­las, kaa­sa ar­va­tud lau­päe­val,“ sel­gi­tas Erik Jü­riöö.

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam val­mib ke­va­del
Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma asu­ko­ha­na kaa­lu­ti mi­tut va­rian­ti, nüüd on ot­sus­ta­tud, et see tu­leb Aru­kü­la-Ka­le­si tee äär­de val­la OÜ­le Ra­ven kuu­lu­va­le maa­le pu­has­tus­sead­me­te bas­sei­ni­de krun­di­le. Val­mis on jäät­me­jaa­ma es­kiis.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne sõ­nas, et val­la­va­lit­su­ses pan­nak­se kok­ku jäät­me­jaa­ma ehi­tus­han­ke do­ku­men­te, kuid han­get ei saa veel väl­ja kuu­lu­ta­da, ku­na ehi­tus­pro­jekt po­le val­mis.

„Ani­ja vald sai kii­re­mi­ni, ku­na tel­lis pro­jek­ti ise, meie tel­li­si­me Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se kau­du. Olen sel­le­ga iga­nä­da­la­selt ühen­du­ses, nüüd­seks on pro­jek­ti koos­ta­mi­ne lõ­pu­sir­gel. Loo­da­me, et saa­me ehi­tus­han­ke ok­toob­ri lõ­pus väl­ja kuu­lu­ta­da, jäät­me­jaam peab val­mi­ma hil­je­malt mai lõ­puks,“ lau­sus Kat­rin Ve­ne.

Ta li­sas, et Aru­kü­la jäät­me­jaam tu­leb sar­na­ne Keh­ra oma­ga – sa­ma suu­re­le maa-ala­le, sa­mu­ti aia­ga pii­ra­tud. Ka sin­na püs­ti­ta­tak­se kon­tei­ner-soo­jak jäät­me­te vas­tu­võt­ja töö­ruu­mi­ga, eri­ne­vus on vaid sel­les, et 660liit­ris­te plas­tik­kon­tei­ne­ri­te ko­ha­le tu­leb va­ri­ka­tus: „Jäät­me­jaa­ma ter­ri­too­rium po­le suur, aga peaks ra­hul­da­ma um­bes 5500 ela­ni­ku va­ja­du­se. See po­le koht, kus jäät­meid hoius­ta­tak­se, vaid seal ko­gu­tak­se ja kon­tei­ne­reid tüh­jen­da­tak­se, kui need saa­vad täis.“

Kes hak­kab Aru­kü­la jäät­me­jaa­ma hal­da­ma, ei ole kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul veel ot­sus­ta­tud.