Keh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud kolm koh­vi­kut

1569
Keh­ra güm­naa­siu­mi ko­kan­dus­kur­su­se õpi­la­sed KARINA MERE, VIKTORIA TELEPINA ja ARTUR KOSTIN koos ju­hen­da­ja KAT­RIN ROO­ME­RE­GA.

„Kolm on pa­rem kui null,“ lau­sus Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­va idee au­tor KAT­RIN ROO­ME­RE.

Esi­me­ne ko­du­koh­vi­ku­te­päev oli Keh­ras ema­de­päe­val, 13. mail. Koh­vi­kuid ei ava­tud en­ne­lõu­nal kell 11 siis­ki ko­duõue­des, vaid kaks olid rah­va­ma­ja juu­res, neid pi­da­sid koo­li­noo­red. Kol­mas, kus MTÜ Ing­Ver nai­sed küp­se­ta­sid pann­koo­ke, oli Keh­ra ai­da ees.

Kui­gi vä­ga pik­ki jär­je­kor­di ne­li tun­di kest­nud koh­vi­ku­te­päe­va müü­gi­koh­ta­des ei tek­ki­nud, jät­kus ost­jaid pi­de­valt kõi­gi­le. Pea­mi­selt tul­di aju­tis­tes­se koh­vi­ku­tes­se pe­re­de­ga.

Pa­ga­ri­na töö­tav Kaie Un­te­ra rää­kis, et koh­vi­kut te­ha ei soo­vi­nud, ku­na küp­se­tab na­gu­nii viiel päe­val nä­da­las, kuid tu­li mee­lel­di uu­dis­ta­ma, mi­da seal pa­ku­tak­se: „To­re, et noo­red tee­vad. Mul­le koh­vi­ku­te­päe­vad vä­ga meel­di­vad, Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val käin ala­ti. Seal on need ko­duõue­des ning ise­gi kor­ter­ma­ja­de juu­res.“

Keh­ra esi­me­se koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­ja Kat­rin Roo­me­re rää­kis, et idee on tal ju­ba aas­taid mee­les mõl­ku­nud ning kui see ühel ööl taas meel­de tu­li, saa­tis kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­le kir­ja kü­si­mu­se­ga, mi­da koh­vi­ku­te­päe­va mõt­test ar­vab: „Mul oli plaan te­ha see ae­da­des, na­gu on Aru­kü­las, Aeg­vii­dus ja Ko­sel. Aga ku­na ko­he oli Keh­ra rah­va­ma­jas tu­le­mas ema­de­päe­va kont­sert, ar­vas El­vis Hru­pa, et need kaks as­ja võiks ühen­da­da. Ka edas­pi­di võib koh­vi­ku­te­päe­va mõ­ne üri­tu­se­ga si­du­da, miks mit­te näi­teks folk­loo­ri­fes­ti­va­lil ava­da koh­vi­kud ko­duae­da­des.“

Keh­ra koo­li ko­kan­dus­kur­su­se koh­vik
Kõi­ge rik­ka­li­kum va­lik oli rah­va­ma­ja sis­se­pää­su kõr­va­le püs­ti­ta­tud pop-up koh­vi­kus – suu­re tel­gi all as­kel­da­sid koos ju­hen­da­ja Kat­rin Roo­me­re­ga küm­me­kond noort – Keh­ra güm­naa­siu­mi ko­kan­du­se va­lik­kur­su­se „Mi­na ja toit mi­nu üm­ber“ õpi­la­sed 10. ja 11. klas­sist.

„Esi­me­sed tun­nid kursusest olid teo­ree­ti­li­sed, rää­ki­sin toi­du­hü­giee­nist ja ter­vis­li­kust toi­tu­mi­sest. Pak­ku­sin veel mit­meid tee­ma­sid, aga lap­sed üt­le­sid, et ta­ha­vad süüa te­ha, ja nen­de soo­vil läk­si­me teoo­ria­tun­di­dest rut­tu üle prak­ti­ka­le,“ sel­gi­tas õpe­ta­ja.

Esi­me­se koh­vi­ku­ko­ge­mu­se said va­lik­kur­su­se noo­red möö­du­nud nä­da­lal koo­li ke­vad­kont­ser­di ajal. Seal­ses­se koh­vi­kus­se val­mis­ta­ti koo­li­tun­di­des muf­fi­neid, pav­lo­vaid, rull­bisk­vii­ti, või­lei­va­tor­ti ja ki­lu­või­lei­bu. Ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­sid ko­kan­dus­kur­su­se 20 neiust-noor­me­hest um­bes poo­led. Sel kor­ral val­mis­tas igaüks mi­da­gi ko­dus ise­seis­valt. Eel­ne­valt le­pi­ti kok­ku, kes mi­da teeb, et koh­vi­kus oleks pak­ku­da nii soo­last kui ma­gu­sat. Koh­vi­ku­lett sai rik­ka­lik – seal oli suit­su­ka­na ja lõ­he­ga kor­vi­ke­si, muf­fi­neid, või­lei­bu, vahv­leid, ka­nee­li­saiu ja ra­bar­be­ri­koo­ki, eri­ne­vaid küp­si­seid, pul­ga­koo­ke ja -kom­me. Et vä­li­koh­vi­kus­se tu­li­ja­te­le pak­ku­da ka toe­ka­mat söö­ki, te­gi Kat­rin Roo­me­re ku­ke­see­ne­pü­ree­sup­pi pee­ko­ni­ga ja mu­na­nuud­leid ka­na­ga.
„Vä­ga pa­la­va il­ma tõt­tu oli esial­gu kõi­ge me­nu­kam jää­ti­se­kok­teil, kuid os­te­ti kõi­ke,“ rõõ­mus­tas Lau­ra Res­tov, kes oli üks koh­vi­ku­pi­da­ja­test.

„Lap­sed olid vä­ga te­gu­sad, tub­lid ja leid­li­kud. Joo­nis­ta­sid raud­tee­jaa­mast krii­ti­de­ga koh­vi­ku­ni noo­led rek­laa­mi­ga ning kui va­he­peal sai mi­da­gi ot­sa, jook­sid poo­di. Kü­si­ti, kas ta­ha­me koh­vi­kut lah­ti hoi­da ka ema­de­päe­va­kont­ser­di ajal, kuid sel­leks ajaks pol­nud meil pea­le soo­ja toi­du enam mi­da­gi al­les,“ ju­tus­tas Kat­rin Roo­me­re.

Oma koh­vi­ku­ga olid Keh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val väl­jas ka koo­li­tüd­ru­kud TRII­NU FROSS ja KA­TA­RII­NA KILK.
Oma koh­vi­ku­ga olid Keh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val väl­jas ka koo­li­tüd­ru­kud TRII­NU FROSS ja KA­TA­RII­NA KILK.

Ka­he sõb­ran­na koh­vik
Güm­naa­siu­mi­noor­te suu­re tel­gi kõr­va­le olid laua­ke­se üles sead­nud kaks 9. klas­si tüd­ru­kut – Trii­nu Fross Keh­ra ja Ka­ta­rii­na Kilk Ala­ve­re koo­list.
„Nä­gi­me kuu­lu­tust, Ka­ta­rii­na pak­kus väl­ja, et võik­si­me osa­le­da, mi­na olin nõus, see on ju to­re mõ­te,“ sõ­nas Trii­nu Fross.

Tüd­ru­kud on sõb­ran­nad ja mõ­le­ma­le meel­dib küp­se­ta­da, käi­vad koos ka Soh­vi­kus head toi­tu nau­ti­mas, kuid kahekesi po­le küp­se­ta­nud. Ka koh­vi­ku­päe­vaks val­mis­ta­sid küp­se­ti­si kumb­ki oma ko­dus. Pea­mi­selt pak­ku­sid nad Keh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val ma­gu­sat: vahv­leid, be­seed, šo­ko­laa­di- ja lai­mi­koo­ki, pisut ka soo­last, juus­tu­pul­ki.

„Be­seed on mi­nu fir­ma­roog. Ku­na sel­lest al­les­jää­nud mu­na­kol­la­sed oli va­ja ära ka­su­ta­da, te­gin ka lai­mi­koo­ki,“ sel­gi­tas Ka­ta­rii­na Kilk.

„Mi­na taht­sin kind­las­ti küp­se­ta­da vahvleid ja koo­ki. Vahv­leid oleks või­nud ol­la roh­kem, need said rut­tu ot­sa,“ li­sas Trii­nu Fross.

Kui­gi koh­vi­ku­te­päe­va et­te­val­mis­tu­seks ja seal osa­le­mi­seks ku­lus ko­gu ilus nä­da­la­va­va­he­tus, oli see tüd­ru­ku­te hin­nan­gul se­da väärt.

„Eel­mi­sel aas­tal pi­da­si­me koos tut­ta­va­ga Aeg­vii­dus ko­du­koh­vi­kut. Seal­sel koh­vi­ku­te­päe­val on­ koh­vi­kud ava­tud ko­duae­da­des ja nen­de üm­ber. Vä­ga to­re, et ka Keh­ras lõ­puks koh­vi­ku­te­päev kor­ral­da­ti. Osa­võt­jaid või­nuks ol­la roh­kem, aga esi­me­se kor­ra koh­ta on hea see­gi,“ ar­vas Trii­nu Fross.

Ai­da pann­koo­gi­koh­vik
Keh­ra ai­da ees küp­se­ta­sid In­ga Koit­la ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask pann­koo­ke. Neid pa­ku­ti nii soo­la­seid ehk sin­gi­täi­di­se­ga kui ka ma­gu­said ehk pann­koo­ke moo­si­ga.

„Esi­me­ne laar tai­nast on ot­sas, se­da oli kolm liit­rit, ko­he tee­me uue,“ üt­les In­ga Koit­la, kui nel­ja­tun­ni­ne koh­vi­ku­te­päev oli um­bes poo­le peal.
Ai­da­koh­vi­kus oli mõel­dud ka sel­le­le, et kü­las­ta­jad saak­sid soo­jal päe­val nau­ti­da mõ­nu­sat ärao­le­mist – li­saks pin­ki­de­le-lau­da­de­le oli seal ka peh­me­maid-mu­ga­va­maid is­tu­mi­s­alu­seid.

„Siin on vä­ga mõ­nus,“ kii­tis abi­kaa­sa, tüt­re ja äm­ma­ga kõi­gis kol­mes koh­vi­kus käi­nud Peep Kask.

Ta li­sas: „Aga edas­pi­di võiks kat­se­ta­da lau­päe­va, siis on Kon­su­mi ja Gros­si poed ning turg ümb­rus­kon­na kü­la­de ini­me­si täis.“

Te­ma abi­kaa­sa ema Kül­li­ke He­ris kinnitas: „Mi­na käin lau­päe­vi­ti poes kolm-ne­li tun­di, sest näen siis Keh­ras ini­me­si, ke­da mui­du koh­tan har­va. Ta­haks nen­de­ga vei­di lo­bi­se­da, sel­leks oleks vä­ga hea ku­sa­gil vä­li­koh­vi­kus is­tu­da. Pea­le Soh­vi­ku Keh­ras sel­leks koh­ta po­le­gi, siin oleks ideaal­ne.“

Su­vi­sed pann­koo­gi­päe­vad ko­du­se­mas su­ve­koh­vi­kus on vä­ga hea mõ­te, kas ­või kord kuus, ar­vas ka Kat­rin Roo­me­re. In­ga Koit­la lu­bas, et su­veõh­tu­ti ava­tak­se aeg-ajalt ai­da­koh­vik ning kor­ral­da­tak­se ka pann­koo­gi­hom­mi­kuid. Esi­me­ne koh­vi­kuõh­tu on sel lau­päe­val, 19. mail.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tär MAI­RE LINK lah­kub ame­tist
Järgmine artikkelAru­kü­la wal­dorf­kool soo­vib mõi­sa­hoo­vi moo­dulk­las­si­ruu­me