Keh­ra bän­di­rin­gi esi­me­ne pää­su­ke – tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris

800
Keh­ra tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris.

Ko­ha­lik noor­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris te­gi la­va­de­büü­di kont­ser­dil „Keh­ra (mi­ni) roc­kib“.

Lau­päe­val, 19. mail oli Keh­ra rah­va­ma­jas kont­sert „Keh­ra (mi­ni) roc­kib“, kus as­tu­sid üles kaks noor­te­bän­di. Alus­tas es­ma­kord­selt pub­li­ku et­te as­tu­nud tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris, mil­les män­gi­vad 16-22aas­ta­sed pea­mi­selt ko­ha­li­kud noo­red. Peae­si­ne­ja oli Tal­lin­na Kris­tii­ne güm­naa­siu­mi bänd Flash­back Thurs­day.

„Soo­vi­si­me üles soo­jen­da­da Ani­ja val­la noor­te­bän­di­de fes­ti­va­li „Keh­ra roc­kib“,“ üt­les kont­ser­di kor­ral­da­ja ning Keh­ra noor­te­kes­ku­se bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja Ind­rek Agar.

Koos te­ma­ga an­samb­lit Kell­Viis­Keld­ris ju­hen­dav ning Kris­tii­ne güm­naa­siu­mi bän­di kok­ku­kut­su­nud muu­si­ka­õpe­ta­ja Ka­di Voo­sel li­sas: „Pi­sut on see ka rek­laa­mü­ri­tus, soo­vi­me an­da noor­te­le tea­da – kui vaid on taht­mist, on Keh­ras nüüd vä­ga head või­ma­lu­sed te­ha bän­di.“

Kor­ra­lik proo­vi­ruum ja teh­ni­ka
Pil­li­män­gu­hu­vi­li­sed Keh­ra noo­red käi­vad jaa­nua­rist koos noor­te­kes­ku­se keld­ris en­di­ses­se ar­hii­vi­ruu­mi si­sus­ta­tud proo­vi­ruu­mis. Sü­gi­sel sai Ani­ja val­la noor­te­ko­gu noor­te omaal­ga­tus­li­ke idee­de pro­jek­ti­fon­dist „No­pi üles“ 2000 eu­rot, mil­le eest os­te­ti proo­vi­ruu­mi trum­mid ja pil­li­de või­men­du­sed, rii­gilt hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud ra­ha eest os­te­ti va­ja­li­kud muu­si­ka­riis­tad ning ava­ti bän­di­ring.

Ruu­mi kut­su­ti si­sus­ta­ma ja rin­gi ju­hen­da­ma Ind­rek Agar, kes on män­gi­nud mit­mes ko­ha­li­kus noor­te­bän­dis ning on ehi­ta­nud Keh­ras­se kaks proo­vi­ruu­mi – üks oli koo­li en­di­ses in­ter­naa­dis, tei­ne kuns­ti­de­koo­li eel­mi­se asu­ko­ha keld­ris.

„Bän­di­ring oli mõel­dud 15 noo­re­le, meie ole­me vas­tu võt­nud poo­le roh­kem ehk 30 hu­vi­list,“ sõ­nas Ind­rek Agar.

Kord nä­da­las käi­vad koos har­ju­ta­mas kolm bän­di­selts­kon­da ning kaks grup­pi 8-10aas­ta­seid, kel se­ni pil­li­män­guos­kus puu­dus: „Kat­se­ta­me, kas neist tu­leb mi­da­gi. Kaks pois­si, kes ei ole muu­si­ka­koo­lis käi­nud, on ju­ba ha­ka­nud män­gi­ma, üks ki­tar­ri, tei­ne trum­mi. Usun, et järg­mi­sel aas­tal ju­ba kuu­le­te neist.“

Mi­ni­fes­ti­va­lil, kus Keh­ra bän­di­rin­gist as­tus ain­sa­na pub­li­ku et­te Kell­Viis­Keld­ris, pi­di esial­gu ole­ma ka kol­mas esi­ne­ja, noor­te mees­te bänd, ke­da Ind­rek Agar ni­me­tab va­na­deks te­gi­ja­teks. Ne­madki tee­vad proo­ve uues bän­di­ruu­mis, kuid esi­ne­mi­seks Keh­ra mi­ni­roc­ki kont­ser­di­päev ei so­bi­nud.

Kell­Viis­Keld­ris on 8liik­me­li­ne tüd­ru­ku­te­bänd, mil­le liik­med on peaae­gu kõik õp­pi­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis.

„Nad on mi­nu õpi­la­sed. Üt­le­sid, et ta­ha­vad vä­ga bän­di te­ha, mi­na vas­ta­sin – hak­ka­me te­ge­ma, kui leia­te sel­leks ko­ha. Kui noor­te­kes­ku­ses­se teh­ti bän­di­ruum, ei ol­nud enam kü­si­must, kas ja kus te­ha,“ ju­tus­tas Ka­di Voo­sel, kes on koos Ind­rek Aga­ri­ga ha­ka­nud noo­ri ju­hen­da­ma.

Bän­di so­list on Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Me­ri­li Kütt, klahv­pil­le män­gib Ane Laan­de, bass­ki­tar­ri He­le­ri Kar­men Hõr­rak, ki­tar­ri Sil­le Uus­ta­lu ja Mia Rul­li, trum­me Rii­na Ra­tas­sepp, taus­ta­laul­jad on Dia­na Leo­ke-Bo­sen­ko ja Lau­ra Vaht­ra­mäe. Kõik pea­le trum­ma­ri on Keh­rast pä­rit, kui­gi mõ­ned neist õpi­vad nüüd Tal­lin­nas. Esi­me­sel üle­sas­tu­mi­sel esi­ta­sid nad ne­li ing­li­se­keel­set lau­lu. Tüd­ru­kud kin­ni­ta­sid, et va­li­sid lau­lud, mis on nen­de en­di lem­mi­kud.

„Bänd peab­ki te­ge­ma lu­gu­sid, mis en­da­le meel­di­vad ja mis on nei­le prae­gu jõu­ko­ha­sed. Need on mi­da­gi po­pi ja roc­ki va­he­peal­set. Oma­loo­min­gu­ni ei ole tüd­ru­kud veel jõud­nud, kuid olen kin­del, et nen­de pu­hul saab se­da üs­na vars­ti kat­se­ta­da,“ lau­sus Ka­di Voo­sel.

Ta mär­kis, et bän­di­tüd­ru­kud on ju­ba prae­gu nii ise­seis­vad, et vä­ga pal­ju neid enam õpe­ta­ma ei pea, tu­leb vaid vaid vei­di nõu an­da. Ind­rek Agar li­sas, et bän­di­rin­gi ees­märk on­gi, et noo­red jõuak­sid ise­seis­va har­ju­ta­mi­se­ni, mit­te ei käiks na­gu koo­rip­roo­vis.

Ko­ha­li­ke bän­di­de roc­ki­fes­ti­va­lid jät­ku­vad
Ind­rek Agar mee­nu­tas, et ku­na­gi oli Ani­ja val­las paar­küm­mend noor­te­bän­di. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si te­gi ta ise mi­tu aas­tat jär­jest fes­ti­va­li „Keh­ra roc­kib“.

„See oli noor­te­bän­di­de­le la­va­ko­ge­mu­se and­mi­seks. Alus­ta­si­me na­gu nüüd­ki ka­he bän­di­ga, üks oli Ras­ke Ru­kis, kus ma ise män­gi­sin, tei­ne Pimp­fish. Edas­pi­di oli ala­ti viis-kuus ko­ha­lik­ku an­samb­lit,“ lau­sus ta.

Nüüd on tal soov ko­du­val­la bän­di­de fes­ti­val taas­ta­da: „Üks­nes keld­ris proo­ve te­hes tu­leb tü­di­mus ja tül­pi­mus, ka esi­ne­da on va­ja.“

Ka­di Voo­sel usub, et sel­lis­test esi­ne­mis­test saa­vad in­nus­tust tei­sedki noo­red, kes on bän­di­te­ge­mi­sest mõel­nud või unis­ta­nud. Ind­rek Agar kin­ni­tas, et nüüd on sel­leks või­ma­lu­sed ehk koht ning ko­gu va­ja­lik teh­ni­ka Keh­ras ole­mas – liht­salt tu­le ja män­gi. Ta aval­das loo­tust, et et­te­võt­mi­ne, kus saab nä­ha-kuul­da ka järg­mi­si noor­te­kes­ku­se keld­rist al­gu­se saa­nud bän­de, on veel sel su­vel.