Keh­ra­la­si häi­ri­vad koer­te väl­ja­hei­ted

1262
Keh­ra par­gis on koer­te väl­ja­hei­de­te ko­ris­ta­mi­seks prü­gi­kas­ti­ga ki­le­ko­ti­kon­tei­ne­rid, kerg­liik­lus­tee­de ää­res vaid prü­gi­kas­tid.

Keh­ra ela­ni­kud nu­ri­se­vad, et koe­rao­ma­ni­kud ei ko­ris­ta oma loo­ma­de jä­relt – jul­gad ve­de­le­vad kor­ter­ma­ja­de juu­res, kerg­liik­lus­tee ää­res ning ise­gi kel­gu­mäel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko tõs­ta­tas ko­mis­jo­ni is­tun­gil prob­lee­mi, et kerg­liik­lus­teed on täis koer­te väl­ja­hei­teid. Loo­mao­ma­ni­kud käi­vad seal oma lem­mi­ku­te­ga ja­lu­ta­mas, kuid nen­de jä­relt ei ko­ris­ta. In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko pöör­dus ka Sõ­nu­mi­too­ja poo­le, et aja­le­he kau­du ini­mes­te­le sü­da­me­le pan­na – oma ko­du­ko­ha kor­ras ja puh­ta­na hoid­mi­ne on kõi­gi hu­vi­des ja peaks ole­ma ühi­ne asi.

„Meil on ilus loo­dus ning val­da on kõ­vas­ti aren­da­tud. Kuid kurb on vaa­da­ta, kui eba­sa­ni­taar­ses olu­kor­ras on uus kerg­liik­lus­tee, kui­gi sel­le äär­de on pai­gal­da­tud pii­sa­valt prü­gi­kon­tei­ne­reid,“ tõ­des ta.

Veel roh­kem pa­ni In­ga Leo­ke-Bo­sen­kot nör­di­ma, kui nä­gi üht ema lap­se ja koe­ra­ga Keh­ra kel­gu­mäel – sel ajal kui laps kel­gu­ga mäest al­la sõi­tis, jät­tis ema ra­hu­mee­li oma koe­ra jun­nid lu­me­le ve­de­le­ma.

Kõik­jal ve­de­le­vad koer­te väl­ja­hei­ted häi­ri­vad ka tei­si keh­ra­la­si, kes on Fa­ce­boo­ki grup­pi­des al­ga­ta­nud sel­le koh­ta mi­tu tee­mat. Kat­rin Roo­me­re pos­ti­tas sin­na ka pil­di kel­gu­mäe nõl­val ve­de­le­vast koe­ra­jun­nist.

„Nä­gin ee­malt, kui­das naa­ber­ma­ja tä­di käis koe­ra­ga kel­gu­mäe ees sa­mal ajal, kui lap­sed la­sid mäest al­la. Kui sin­na jõud­sin, oli koe­ra­ga tä­di läi­nud, aga junn al­les,“ lau­sus ta.

Li­saks kerg­liik­lus­tee­le ja staa­dio­ni ümb­ru­se­le on koer­te väl­ja­hei­ted ka kor­ter­ma­ja­de ümb­ru­se hal­ja­sa­la­del. Kat­rin Roo­me­re mär­kis, et ke­va­del, kui lu­mi su­la­nud, on ja­la­nõu­de tal­laa­lu­sed koe­ra­ka­kat täis: „Ühe ma­ja juures oli paar nä­da­lat ta­ga­si junn ot­se tre­pi­ko­ja ees. See on ju­ba ülim üks­kõik­sus.“

In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ju­tus­tas, et mõ­ned ini­me­sed on leid­nud – mil­les prob­leem, kui lu­mi ära su­lab, on see ju väe­tis. „Kuid see po­le nii,“ sõ­nas ta.
Ka Kat­rin Roo­me­re kin­ni­tas: „Ku­na rii­su­me igal ke­va­del oma ma­jae­sist hal­ja­sa­la, siis võin kin­ni­ta­da, et pä­rast lu­me su­la­mist on seal koer­te väl­ja­hei­de­test just­kui mii­ni­vä­li.“

Keh­ra par­ki pai­gal­da­ti aas­taid ta­ga­si prü­gi­kas­tid ja ki­le­ko­ti­kon­tei­ne­rid, kust koe­ra­oma­ni­kud saa­vad võt­ta ko­ti­ke­se, mil­les­se oma loo­ma väl­ja­hei­de pan­na ja prü­gi­kas­ti vi­sa­ta. Kat­rin Roo­me­re ar­va­tes võiks vä­he­malt üks sel­li­ne ki­le­ko­ti­kon­tei­ner ol­la nii Ko­se maan­tee kui Põh­ja tä­na­va kerg­liik­lus­tee ää­res.

„Ma usun, et sel­lest oleks ka­su. Ma ise unus­tan sa­ge­li poo­di min­nes poe­ko­ti ko­ju, ilm­selt võib sa­ma asi ol­la ka mõ­ne koe­rao­ma­ni­ku­ga – lä­heb loo­ma­ga ja­lu­ta­ma, kuid unus­tab ki­le­ko­ti kaa­sa võt­ta,“ lau­sus ta.

Kat­rin Roo­me­re saa­tis nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga kir­ja ka val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le. Li­saks pak­kus ta väl­ja, et kor­te­riü­his­tu­te esi­mees­te­le võiks te­ha kir­ja meel­de­tu­le­tu­se­ga, et Ani­ja val­la loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri ko­hus­tab koe­rao­ma­nik­ke oma loo­ma­de jä­relt ko­ris­ta­ma ning mär­ki­da, kus asu­vad ki­le­kot­ti­de hoid­jad ja prü­gi­kon­tei­ne­rid: „Võiks neile soo­vi­ta­da pan­na see in­fo ka tre­pi­ko­da­de sten­di­de­le. Või­bol­la mõ­ni va­na­tä­di ei tu­le sel­le pea­le­gi, et oma koe­ra jä­relt peab ka väl­jas­pool ko­du ko­ris­ta­ma.“

Ka In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ar­vas, et tea­vi­tus­tööd võiks roh­kem ol­la, küll siis lõ­puks hak­ka­vad ini­me­sed roh­kem hoo­li­ma: „Ki­le­kot­ti­de hoid­jad ja prü­gi­kas­tid võiks va­rus­ta­da häs­ti sil­ma­tor­ka­va­te meel­de­tu­le­tus­te­ga, et koe­ra­ga ja­lu­ta­jad neid mär­kak­sid.“

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met lau­sus, et Ani­ja val­la koer­te, kas­si­de ja teis­te lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri sä­tes­tab, et iga loo­mao­ma­nik on ko­hus­ta­tud oma loo­ma väl­ja­hei­ted ko­ris­ta­ma. Spet­siaal­seid ki­le­kot­te, ku­hu koer­te väl­ja­hei­ted pan­na, saab te­ma sõ­nul tões­ti vaid Keh­ra par­gis asu­va­test kon­tei­ne­ri­test, kuid neid võib pan­na ka näi­teks neis­se ko­ti­kes­tes­se, mil­les­se pan­nak­se poes juur- ja puu­vil­jad ning väl­ja­hei­ted vi­sa­ta kõi­ki­des­se väi­kes­tes­se hal­li­des­se ja ro­he­lis­tes­se prü­gi­kas­ti­des­se, mis on ole­mas nii kerg­liik­lus­tee­de ää­res kui Koo­li tä­na­val.

Ani­ja Lü­li­ti tu­leb ap­pi
Keh­ra­la­sed on ühe idee­na 14. ap­ril­lil toi­mu­va­le Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va­le esi­ta­nud ka et­te­pa­ne­ku viia sel päe­val lä­bi mõt­te­tal­gud koer­te- ja kas­si­de oma­ni­ke­le. Ani­ja Lü­li­ti üks pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi üt­les, et sel­le tee­ma tõs­ta­ta­sid kaks ini­mest.

Mõt­te­tal­gu­tel soo­vi­tak­se kaar­dis­ta­da va­ja­du­sed ja pak­ku­da la­hen­du­sed – ku­hu võiks Keh­ras pai­gu­ta­da li­saks ki­le­ko­ti- ja prü­gi­kont­ei­ne­reid loo­ma­de väl­ja­hei­de­te­le ning ku­hu võiks Keh­ras te­ha nii-öel­da jook­suae­di­ku ehk ko­ha, kus koe­rao­ma­ni­kud saak­sid las­ta oma loo­mal lah­ti­selt joos­ta ja kus saak­sid neid va­ja­du­sel ka tree­ni­da.

Ani­ja Lü­li­ti­le on plaan kut­su­da ka loo­maarst, kes ko­du­loo­mi kii­bis­taks.