Kau­nis­saa­re lä­he­da­le met­sa on vii­dud mi­tu­küm­mend ko­ti­täit prü­gi

876
Kau­nis­saa­re ela­nik MAR­GUS MIID­LA avas­tas ko­du­kan­di met­sa al­la vii­dud prü­gi­ko­tid ehi­tusp­ra­hi­ga.

„Olen nõus sel­le ise ära ko­ris­ta­ma, kui süüd­la­ne end üles an­naks,“ lu­bas Ani­ja val­la ela­nik MAR­GUS MIID­LA.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val käis Kau­nis­saa­re ela­nik Mar­gus Miid­la koos nai­se­ga ko­du­kan­di met­sa­de va­hel jalg­rat­ta­ga sõit­mas. Nad olid Kau­nis­saa­re-Ki­vi­loo teel um­bes ki­lo­meet­ri ja­gu vän­da­nud, kui nä­gid tee ser­vast mõ­ni­küm­mend meet­rit ee­mal met­sa all suu­ri prü­gi­kot­te. Ühe ma­ha­sõi­du juur­de met­sa oli vii­dud um­bes 30 ka­he­sa­ja­liit­rist ki­le­ko­ti­täit pea­mi­selt ehi­tusp­rah­ti ja töö­riis­tu.

„Mu­ga­valt met­sa ta­gur­da­des on kee­gi prü­gi­ko­tid met­sa al­la la­du­nud oo­da­tes, mil­lal suu­dab loo­dus kat­ta si­li­koo­ni­pu­de­lid, ku­lu­nud töö­riis­tad, pe­nop­las­ti ja sae­pu­ru. Ma ei suu­da us­ku­da, et meie seas, ar­va­ta­vas­ti Ani­ja val­las, ela­vad aju­de­ta ini­me­sed,“ mär­kis Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­du­nud Mar­gus Miid­la.

Pealt ava­tud ki­le­kot­ti­dest paist­va TEP-plaa­ti­de, tõr­va­pa­pi ja sae­pu­ru jär­gi ole­tas ta, et te­gu on ko­du­re­mon­di, ilm­selt va­na ma­ja re­no­vee­ri­mi­sel tek­ki­nud ehi­tus­jäät­me­te­ga. Kõi­ge mõis­tu­se­vas­ta­sem on leid­ja hin­nan­gul sae­pu­ru ki­le­kot­ti­de­ga met­sa al­la ve­da­mi­ne: „Ma saan veel aru, kui see oleks nii­sa­ma met­sa al­la lao­ta­tud, siis ol­nuks kah­ju pal­ju väik­sem. Aga os­ta rull ki­le­kot­te, viia ja jät­ta sae­pu­ru ki­le­kot­ti­de­ga met­sa, sel­le pea­le an­nan tul­la. Kui sa ru­mal ini­me­ne juh­tud se­da lu­ge­ma, ole hea, mi­ne lõi­ka ki­le­ko­tid kat­ki ja lao­ta sae­pu­ru met­sa al­la laia­li. Üh­te kot­ti kor­ja kok­ku ki­le­ko­tid ja kõik mit­te­la­gu­nev ning vii see prü­gi­kas­ti. Kui sul veel sar­nast prah­ti te­kib, siis ära vii se­da met­sa. Kü­si val­la­va­lit­su­sest nõu, mi­da sel­le­ga te­ha.“

Mar­gus Miid­la kin­ni­tas, et on val­mis eba­meel­di­va leiu ise ära ko­ris­ta­ma, kui reos­ta­ja jul­geb oma teo üles tun­nis­ta­da.

„Ta­han te­da nä­ha ja kü­si­da, kui­das tal üld­se tu­li nii­su­gu­ne idee, mis on te­ma elus ja kas­va­tu­ses va­les­ti käi­nud,“ põh­jen­das ta.

Kus on, sin­na tuuak­se juur­de?
„Hull on, et kui praht met­sa al­la jääb, siis vars­ti tuuak­se sin­na te­le­rid ja van­nid, kemp­su­po­tid ja muu eba­va­ja­lik ning nii muud­kui ko­gu­neb. Too­ja rää­gib veel oma sõb­ra­le, ku­hu so­di viis, ja siis tu­leb järg­mi­ne,“ nen­tis Mar­gus Miid­la.

Ta ju­tus­tas, et möö­du­nud aas­tal ehi­tas RMK Kau­nis­saa­re ja Ki­vi­loo va­he­le va­rem ras­kes­ti lä­bi­ta­va­te met­sa­tee­de ase­me­le suu­re­pä­ra­sed kruu­sa­kat­te­ga teed, kus on mõ­nus ra­tas­te­ga sõi­ta ja loo­dust nau­ti­da. Kuid sel­le­ga kaas­ne­vad sa­mad prob­lee­mid, mi­da möö­du­nud nä­da­lal avas­ta­tu tões­tas: „Neilt tee­delt on teh­tud mil­le­gi­pä­rast vä­ga pal­ju ma­ha­sõi­te met­sa. Sel­li­sed ma­ha­sõi­dud on reos­ta­ja­te­le ideaal­sed – liht­salt ta­gur­da jä­rel­kä­ru met­sa ja tüh­jen­da si­su sin­na.“

Prü­gi­hun­ni­ku avas­ta­ja pak­kus väl­ja, et Kau­ni­saa­re-Ki­vi­loo teeot­sa võiks pan­na lii­ku­mi­san­du­ri­ga kaa­me­ra, mis teeb igast möö­da­sõit­vast au­tost pil­ti. Siis on või­ma­lik kont­rol­li­da, kui met­sa­tee­le kee­rab au­to täis jä­rel­kä­ru­ga ja vei­di aja pä­rast sõi­dab tüh­ja kä­ru­ga ta­ga­si: „Või siis te­ha nii, na­gu Roh­ke De­be­lakk raa­dio li­bauu­dis­tes üt­les – met­sa pra­hi vii­mi­se saab lõ­pe­ta­da, kui met­sad ma­ha raiu­da.“

In­for­mee­ri­ge val­la­va­lit­sust
Ani­ja val­la­va­lit­su­se jä­re­le­val­ve spet­sia­list Mih­hail Lo­pat­kin lau­sus, et sel­lis­test avas­tu­stest tu­leks an­da tea­da val­la­va­lit­su­se­le kas val­la ko­du­le­hel ole­va lin­gi „Tea­vi­ta prob­lee­mist“ kau­du, he­lis­ta­da või saa­ta e-ki­ri. Kui val­la­va­lit­su­se­le on prü­gi eba­sea­dus­li­kust la­dus­ta­mi­sest tea­ta­tud, käi­vad kesk­kon­na­spet­sia­list ja jä­re­le­val­ve spet­sia­list ko­ha­peal as­ja fik­see­ri­mas.
„Alus­ta­me me­net­lust. Kui õn­nes­tub lei­da süüd­la­ne, peab ta reos­ta­tud ter­ri­too­riu­mi kor­ras­ta­ma ning maks­ma trah­vi, kui on al­ga­ta­tud väär­teo­me­net­lus. Kui aas­ta jook­sul rik­ku­jat avas­ta­da ei õn­nes­tu, me­net­lus lõ­pe­ta­tak­se ning ter­ri­too­riu­mi peab kor­ras­ta­ma maao­ma­nik,“ sel­gi­tas Mih­hail Lo­pat­kin.

Füü­si­list isi­kut, kel­le süü prü­gi eba­sea­dus­li­kus la­dus­ta­mi­ses on tõen­da­tud, saab ka­ris­ta­da ku­ni 300 trah­viü­hi­ku ehk 1200 eu­ro suu­ru­se ra­ha­trah­vi­ga, ju­rii­di­list isi­kut ku­ni 3200eu­ro­se trah­vi­ga.

Val­la jä­re­le­val­ve spet­sia­lis­til õn­nes­tus möö­du­nud aas­tal avas­ta­da kaks erai­si­kut, kes võõ­ra­le ter­ri­too­riu­mi­le prü­gi vii­sid. Ühel ju­hul oli pealt­nä­gi­jaid, tei­sel kor­ral lei­ti pra­hi seast too­ja and­med. Mõ­le­mal korral oli te­gu oma val­la ko­da­ni­ke­ga.

Tei­ne prob­leem on Mih­hail Lo­pat­ki­ni sõ­nul ela­ni­ke­ga, kes la­dus­ta­vad oma prah­ti era­maa kõr­val asu­va­le võõ­ra­le ter­ri­too­riu­mi­le, näi­teks vii­vad au­to­ro­mud või muud jäät­med ko­du äär­de met­sa al­la: „See on vä­ga le­vi­nud Aeg­vii­dus, Keh­ras Põr­gu­põh­jas, Vi­ki­pa­lus, ta­lu­de juu­res. Esial­gu me sun­ni­meet­meid ei ra­ken­da, kuid ole­me ini­mes­te­le tea­da and­nud, et su­ve jook­sul tu­leks võõ­ras ter­ri­too­rium sin­na eba­sea­dus­li­kult la­dus­ta­tud prah­ist pu­has­ta­da.“

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met li­sas, et ehi­tus­p­ra­hi ja suur­te jäät­me­te äraand­mi­seks tu­leb tel­li­da prü­gi­fir­ma­delt kon­tei­ner või Big-Bag ko­ti tee­nus või viia need Jõe­läht­mel asu­vas­se jäät­me­te taas­ka­su­tus­kes­ku­ses­se. Sü­gi­seks peaks val­mi­ma Keh­ra jäät­me­jaam.

Oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mi­seks kor­ral­dab val­la­va­lit­sus üld­ju­hul kord aas­tas ko­gu­mis­rei­de, vii­ma­ti oli see möö­du­nud lau­päe­val, 15. juu­nil.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­las tu­leb ke­pi­kõn­ni maail­ma­ka­ri­ka etapp
Järgmine artikkelGARI­NA TOO­MIN­GAS koostab trükist „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“