Kasis­pea ja Pä­ris­pea rah­vas tut­vus La­pi­maa kü­la­ma­ja­de­ga

2673
Kü­la­selt­si­de esin­da­jad Soo­mes: AND­RES LUTS ja LIIS SIM­SON, MAR­JE PLAAN, AND­RES VOO­RAND, MA­RIO MEE­SAK, MA­RI­TA SEP­PÄ­LÄ, MA­RI­KA ŽMEN­JA, NI­NA-MA­RIA MÖYK­KY­NEN, MAR­TIN PIIS­PEA ja HEI­NO JU­NO­LAI­NEN.

Kü­la­selt­si­de esin­da­jad Soo­mes: AND­RES LUTS ja LIIS SIM­SON, MAR­JE PLAAN, AND­RES VOO­RAND, MA­RIO MEE­SAK, MA­RI­TA SEP­PÄ­LÄ, MA­RI­KA ŽMEN­JA, NI­NA-MA­RIA MÖYK­KY­NEN, MAR­TIN PIIS­PEA ja HEI­NO JU­NO­LAI­NEN.


Ka­sis­pea Kü­la­selts sai Lea­der-prog­ram­mist toe­tust ka­heks õp­pe­rei­siks – tä­na­vu Soo­me ja tu­le­val su­vel
Se­tu­maa­le.

Ka­sis­pea Kü­la­selts on vii­mas­te aas­ta­te­ga ra­ja­nud kü­lap­lat­si koos var­jua­lu­se­ga, nüüd pee­tak­se kü­la­ma­ja ehi­ta­mi­se plaa­ne. Selt­si esin­dus käis ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti kir­ju­ta­mi­se osas Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na kon­sul­tan­di Tii­na Vi­lu ju­tul ning sai soo­vi­tu­se tut­vu­da es­malt kü­la­ma­ja­de­ga Ees­tis ja vä­lis­maal – uu­ri­da, kui­das neid ülal pee­tak­se ja mil­li­seid tee­nu­seid kü­la­ma­ja­des pa­ku­tak­se. See ai­taks jõu­da sel­gu­se­le, kas kü­la­ma­ja on va­ja ja kui, siis mil­li­ne peaks ole­ma ja mi­da seal te­ha, et ma­ja oleks ka­su­tu­ses.

Ka­sis­pea-Pä­ris­pea ühisp­ro­jekt sai Lea­der-prog­ram­mist toe­tust 7000 eu­rot – 9 ini­me­se 3-päe­va­seks tut­vu­mis­sõi­duks Soo­me ja 20 ini­me­se­le Se­tu­maa­le ning se­mi­na­ri­de kor­ral­da­mi­seks. Õp­pe­sõi­tu­de ja se­mi­na­ri­de ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 8371 eu­rot, selt­si­de omao­sa­lus on kok­ku 1371 eu­rot.
Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ma­ri­ka Žmen­ja: „Va­li­si­me Soo­mest tut­vu­mis­ko­haks La­pi­maa, kus on pal­ju kü­la­ma­ju ja selt­se, mil­le­le on an­tud Lea­der-toe­tust. Mar­tin Piis­pea võt­tis ühen­dust seal­se Lea­der-piir­kon­na esin­da­ja Ni­na-Ma­ria Möyk­ky­ne­ni­ga, koos sai va­li­tud kolm kü­la eri­ne­va­test piir­kon­da­dest, et nä­ha mit­meid la­hen­du­si.“

Kõik kolm kü­la on eri aas­ta­tel hin­na­tud La­pi­maa pa­ri­ma­teks. Pas­ma­jär­ve kü­la Ko­la­ri val­las sai sel­le tiit­li tä­na­vu. Ke­ras­siep­pi kü­la Muo­nio val­las 2015. aas­tal ja mul­lu tun­nis­ta­ti Ke­ras­siep­pi Soo­me pa­ri­maks kü­laks. Kau­ko­ne­ni kü­la Kit­ti­lä val­las sai La­pi­maa pa­ri­maks 2014. aas­tal ning 2015 päl­vis Soo­me ak­tiiv­se­ma kü­la au­hin­na. Ela­nik­ke on neis kü­la­des 50-150.

Et te­gu on tões­ti ak­tiiv­se­te ja et­te­võt­li­ke kü­la­de­ga, veen­dus ka Ka­sis­pea-Pä­ris­pea rei­si­selts­kond: Ka­sis­pea Kü­la­selt­sist pea­le Ma­ri­ka Žmen­ja ja Mar­tin Piis­pea veel Ma­rio Mee­sak, Hei­no Ju­no­lai­nen, Mar­je Plaan ja And­res Voo­rand, Pä­ris­pealt Liis Sim­son ja And­res Luts.

Hei­no Ju­no­lai­nen: „Kõi­ge enam hu­vi­tas meid selt­sie­lu kor­ral­da­mi­se ma­jan­dus­lik pool. Ra­ha­li­selt toe­ta­vad selt­se ka val­lad, kuid kõi­ge suu­re­mad ra­has­ta­jad on ühis­te­ge­vu­se kau­du kü­lai­ni­me­sed ise. Soom­las­tel leid­lik­kust pii­sab, va­ra­kult kok­ku le­pi­tud pro­jek­ti­de lä­bi­vii­mi­seks ha­ka­tak­se sent­haa­val ra­ha ko­gu­ma eri­ne­va­te et­te­võt­mis­te­ga. Kor­ral­da­tak­se osa­võ­tu­ta­su­de­ga en­nus­tus­män­ge, näi­teks jõelt jää lah­ku­mi­se koh­ta. Te­hak­se oks­jo­neid, kir­bu­tur­ge, saia­kes­te ja suu­pis­te­te müü­ke. Ke­ras­siep­pi kü­la kunst­nik maa­lis kü­la­selt­si­le ra­ha­saa­mi­seks põt­ru, igaüks sai os­ta en­da­ni­me­li­se põd­ra.“

Pal­ju te­hak­se tal­guid oma kü­las või käiak­se tal­gu­kor­ras tööl näi­teks suu­sa­nõl­va­de teh­ni­kat val­va­mas või tee­piir­deid hool­da­mas või ren­di­tak­se sel­leks oma teh­ni­kat, saa­dav ra­ha lae­kub kü­la­selt­si­le, kir­jel­dab Hei­no Ju­no­lai­nen.

Ke­ras­siep­pi rah­vas pai­gal­das en­da töö­jõu­ga 25 ki­lo­meet­rit val­gus­kaab­lit, Muo­nio vald an­dis sel­le tar­beks lae­nu 100 000 eu­rot, nüüd­seks on kü­la ra­ha ta­ga­si maks­nud. Te­le­kom­mu­ni­kat­sioo­niet­te­võt­ted on hu­vi­ta­tud kaab­li ren­ti­mi­sest – see­gi ra­ha toe­tab selt­si­te­ge­vust.

Ühi­selt ra­ja­tud selt­si/kü­la­ma­ja­de ruu­me an­tak­se ren­di­le, on väl­ja ku­ju­ne­nud ala­li­sed klien­did. Teh­tud on mat­ka­teid. Pas­ma­jär­vi on tu­ris­miak­takt­sioo­ni­na taas­ta­nud ve­si­ves­ki, kus jah­va­ta­tak­se ise­kas­va­ta­tud ru­kist.

„Oli­me tõ­si­selt ül­la­tu­nud Soo­me ko­gu­kon­da­de jär­je­pi­de­vast teo­tah­test, iga kü­lae­la­ni­ku isik­li­kust pa­nu­sest kü­lae­lu pa­ran­da­mis­se ja koos­töö koor­di­nee­ri­tu­sest ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga,“ kom­men­tee­rib Hei­no Ju­no­lai­nen. Ma­ri­ka Žmen­ja: „Sai­me kü­la­ma­ja ehi­ta­mi­se­le kin­ni­tust ning ka in­nus­tust, et kõik on või­ma­lik. Sil­ma on ha­ka­nud Kasispeal ka üks maa­tükk, mil­le osas ole­ma ju­ba ha­ka­nud maad kuu­la­ma.“

Eelmine artikkelRAI­VO UUK­KI­VI pa­ni töö Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na kaan­te va­he­le
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaed osa­leb rah­vus­va­he­li­ses õue­sõp­pe pro­jek­tis