Kas koo­li­bus­si oo­ta­jad te­ki­ta­vad Kiiu-Sood­la tee ää­res liik­lu­soht­li­ku olu­kor­ra?

1085

Pii­be maan­tee ja Kiiu-Sood­la tee ris­til on hommikuti oht­lik olu­kord, kui seal pea­tu­vad koo­li­buss ja lap­seva­ne­ma­te au­tod.

Toi­me­tu­se poo­le pöör­du­nud mees, kes ei soovinud oma nime avalikustada, sõi­dab hom­mi­ku­ti 7.30 pai­ku Ani­ja poolt Kiiu-Sood­la tee kau­du Kuu­sal­lu töö­le. Sa­mal ajal koh­tu­vad Pii­be maan­tee ja Kiiu-Sood­la tee ris­tis Aeg­vii­du poolt tu­lev koo­li­buss ning Lil­list ja Keh­ra-pool­se­test kü­la­dest lap­si koo­li­bus­si­le sõi­du­ta­vad autod. Mees teeb sealt va­sak­pöö­ret ja on mi­tu kor­da pi­da­nud kit­sal teel bus­si ja au­to­de va­helt lä­bi sõi­tes pi­du­rid põh­ja va­ju­ta­ma, sest au­to­tu­led pi­mes­ta­vad, ta ei näe üle tee jooks­vaid lap­si.

Buss kee­rab teeristis Kiiu poo­le, lap­se­va­ne­mad pargivad oma au­tod Kiiu-Sood­la tee tei­se äär­de esiots Pii­be maan­tee poo­le.

„Aeg­vii­du poolt tu­leb hom­mi­kul ti­he au­to­de­ri­vi. Suur koo­li­buss ja 2-5 lap­se­va­ne­ma­te au­tot sei­sa­vad si­su­li­selt rist­mi­kul. Väl­jas on pi­me, seal po­le mär­ke, val­gus­tust ega tee­piir­de­pos­te, au­to­del põ­le­vad lä­hi­tu­led ja LE­Did, kui­gi asu­la­vä­li­sel teel to­hib seis­ta vaid park- või ohu­tu­le­de­ga. Au­tod poo­lel­di kal­dus, nii et tu­led mõ­ju­vad teis­te­le na­gu kaug­tu­led,“ kir­jel­das ta.

Mees kin­ni­tas, et paar kuud ta­ga­si rää­kis prob­lee­mist ka po­lit­sei­le, kuid mi­da­gi ei ole muu­tu­nud. Kui mi­na olek­sin lap­se­va­nem, kes oma last peaks koo­li saat­ma, ei la­seks ma kind­las­ti nii toi­mu­da, kin­ni­tas ta ning ju­tus­tas, et eel­mi­sel nä­da­lal va­ju­tas vä­ga kõ­vas­ti sig­naa­li, kui üks laps au­to eest üle tee jook­sis, te­ma ema vär­vi­nud sa­mal ajal au­to ta­ga huu­li: „Olen kuul­nud ka tei­si au­to­juh­te seal sig­naa­li­ta­mas. 26. ok­toob­ril, kui tu­li esi­me­ne lu­mi, läk­sin töö­le kel­la seits­me pai­ku. Aeg­vii­du poolt oli suur rek­ka kee­ra­nud Kiiu poo­le, kuid haa­gis ei saa­nud pi­da­ma ja li­bi­ses täp­selt sin­na, kus sei­sa­vad lap­se­va­ne­ma­te sõi­duau­tod. Ei ta­ha mõel­da, mis oleks juh­tu­nud, kui see rek­ka oleks tul­nud vei­di hil­jem.“

Ani­ja val­la lap­si Kuu­sa­lu koo­li sõi­du­tav bus­si­juht Vik­tor Kro­patš­jov üt­les, et on Kiiu-Sood­la tee­ris­tist lap­si pea­le võt­nud kuus aas­tat ning kin­ni­tas, et las­te­le seal oh­tu ei ole.

„Oht­lik oleks, kui nad peak­sid tu­le­ma üle Pii­be maan­tee, seal sõi­dab hom­mi­kul pal­ju au­to­sid. Aga nad pea­vad tu­le­ma üle Kiiu-Sood­la tee ning ei välju va­ne­ma­te au­to­dest en­ne, kui mi­na ko­hal. Pea­tun bus­si­ga seal mak­si­maal­selt kaks mi­nu­tit,“ sõ­nas ta.

Vik­tor Kro­patš­jov li­sas, et bus­sil põ­le­vad ohu­tu­led ja ka va­ne­ma­te au­to­del tu­led põ­le­vad ning on igalt poolt tu­li­ja­le kau­gelt nä­ha, saab rea­gee­ri­da ja hoo ma­ha võt­ta: „Liik­lu­sees­kir­ja jär­gi ei to­hi seis­val au­tol pool­tu­led põ­le­da, kuid va­ne­ma­tel au­to­del lä­he­vad lä­hi­tu­led au­to­maat­selt põ­le­ma, kui au­to käi­ma pan­na. Need või­vad tei­si pi­mes­ta­da, kui kee­gi par­gib au­to seal­sa­mas kõr­val asu­va era­tee ot­sa. Aga sa­ma võib juh­tu­da, kui sel­lelt era­teelt tu­leb pa­ras­ja­gu au­to.“
Bus­si­juht leiab, et olu­kord on üled­ra­ma­ti­see­ri­tud: „Ole­me mui­du­gi suu­re tee ää­res, aga seal on aeg­lus­tus­ra­da ja tee kõi­ge laiem koht.“

Vik­tor Kro­patš­jov tu­leb hom­mi­ku­ti koo­li­bus­si­ga Aeg­vii­du poolt ja kui lei­tak­se, et see on va­ja­lik, võiks te­ma sõ­nul lap­sed Kiiu-Sood­la tee­ris­ti ase­mel pea­le võt­ta Sood­la poe pea­tu­ses, kus on bus­si­tas­ku ning ka ka­tu­sea­lu­ne. Lap­si koo­li­bus­si­le sõi­du­ta­va­te­le va­ne­ma­te­le tä­hen­daks see kok­ku um­bes 2,5 ki­lo­meet­rit li­sa­sõi­tu.

Piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu üt­les, et po­le ise olu­kor­da vaa­ta­mas käi­nud ega os­ka hin­na­ta, kui liik­lu­soht­lik see on. Ta kin­ni­tas, et an­dis Ani­ja val­la­maj­ja in­fo eda­si. Kuul­des, et bus­si­liin on Kuu­sa­lu val­la oma, lu­bas prob­lee­mist tea­vi­ta­da ka Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa pro­jek­tee­ri­mi­seks uus han­ge
Järgmine artikkelAru­kü­la pe­re­kes­kus ko­gub ea­ka­te­le koo­ke