Raa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis Kau­ni Ko­du kon­kurs­si sta­tuu­ti

329
AARE ETS.

Ko­mis­jo­ni esi­me­he Aa­re Et­si et­te­pa­ne­kul muu­de­ti kon­kur­si täh­tae­ga lü­he­maks – va­rem võis kan­di­daa­te esi­ta­da ala­tes 15. maist ku­ni juu­li lõ­pu­ni, nüüd 20. juu­ni­ni. Ta sel­gi­tas, et su­ve esi­me­ses poo­les on ko­duaiad kau­ni­mad kui au­gus­ti lõ­pus ning kui kon­kur­si­täh­taeg on lü­hem, siis jõuab ko­mis­jon kõik kan­di­daa­did su­ve esi­me­ses poo­les üle vaa­da­ta. Kan­di­daa­te või­vad kon­kur­si­le esi­ta­da kõik ela­ni­kud ja ko­da­ni­kuü­hen­du­sed, hin­da­mis­ko­mis­jon käib kan­di­daa­te üle vaa­ta­mas aja­va­he­mi­kus 25. juu­nist 10. juu­li­ni ning esi­tab tu­le­mu­sed val­la­va­lit­su­se­le kin­ni­ta­mi­seks ning võit­ja­te au­ta­sus­ta­mi­seks hil­je­malt 31. juu­liks.