Kol­ga koo­li ja las­teaia re­mon­di­töö­de han­ke­le pak­ku­mu­si ei esi­ta­tud

329

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis Kol­ga las­teaia ka­tu­se ja Kol­ga koo­lis ka­van­da­tud re­konst­ruee­ri­mis­töö­de rii­gi­han­ge­te me­net­le­mist ja ot­sus­tas üle min­na lä­bi­rää­ki­mis­te­le, sest kum­ma­le­gi han­ke­le ei esi­ta­tud täh­ta­jaks pak­ku­mu­si. Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel tõ­des, et ehi­tus­fir­mad ei ta­ha prae­gu­ses olu­kor­ras rii­gi­han­ge­tel osa­le­da – ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­nad on tõus­nud, kät­te­saa­da­vus ras­ken­da­tud. „Kut­su­si­me ehi­tus­fir­ma­sid lä­bi­rää­ki­mis­te­le, mõ­ned et­te­võt­ted lu­ba­sid 20. juu­liks pak­ku­mi­sed te­ha. Las­teaia ka­tus pi­di kor­da saa­ma sep­temb­riks, kuid täh­tae­ga võib põh­jen­da­tud juh­tu­del pi­ken­da­da seo­ses ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kee­ru­li­se kät­te­saa­da­vu­se­ga. Koo­li köö­gist pool on va­rem re­mon­di­tud, tei­se poo­le peaks kor­da te­ge­ma au­gus­ti lõ­puks, aga ka neid töid võib eda­si lü­ka­ta. Veel on ka­vas koo­li muu­si­kak­las­si re­no­vee­ri­mis­tööd. Klass asub eral­di tii­vas, mil­lel on oma sis­se­pääs. Ehi­ta­ja­tel on või­ma­lik töö­ta­da ka koo­li­tun­di­de ajal, kui ei te­ki­ta mü­ra,“ üt­les aren­duss­pet­sia­list.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se­tur­nii­ri esi­ko­had jäid ko­ju
Järgmine artikkelAru­kü­la va­na raa­ma­tu­ko­gu müüak­se ot­sus­tus­kor­ras