Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tak­se ohua­la­ga

1399
ja­la­väeb­ri­gaa­di ülem ko­lo­nel VA­HUR KA­RUS tut­vus­tas uu­si rel­vi, mil­le­ga har­ju­ta­mi­seks on va­ja laien­da­tud ohua­la­sid.

Kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) aruan­ne on val­mis, tu­le­val aas­tal al­ga­ta­tak­se Sood­la har­ju­tus­väl­ja KSH.

„Kui Ees­ti kait­se­väe­ga alus­ta­si­me, oli meil 60 Ka­laš­ni­ko­vi au­to­maa­ti. Prae­gu on me kõi­ge uuem relv la­hin­gu­ma­sin CV90, mis on tub­li rat­su, võib tan­ki­le kõ­vas­ti hai­get te­ha. Et saak­si­me har­ju­ta­da, kait­se­väe­la­sed teak­sid, kui­das ma­sin käi­tub, on kesk­po­lü­goo­nil va­ja suu­re­mat ohua­la. Tu­le­kul on veel ka lii­kur­suur­tü­kid. Har­ju­ta­me tree­ning­moo­na­ga,“ rää­kis möö­du­nud kol­ma­päe­va õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Ta­pal asu­va 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di ülem ko­lo­nel Va­hur Ka­rus.

Ta rõ­hu­tas, et kait­se­vä­gi toi­me­tab kesk­po­lü­goo­nil ja Sood­la har­ju­tu­sa­lal hea­pe­re­me­he­li­kult: „Kor­ras­ta­me ja üri­ta­me loo­dust sääs­ta, sest ole­me hu­vi­ta­tud, et maas­tik jääb tree­nin­gu­te jaoks sel­li­seks, na­gu on se­ni.“

Kol­ma­päe­val, 24. ok­toob­ril oli Kiiu mõi­sas kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni riik­li­ku erip­la­nee­rin­gu de­tail­se la­hen­du­se ja KSH aruan­de eel­nõu ava­lik aru­ta­mi­ne.

Ko­hal olid kait­se­väe­la­sed, kait­se­mi­nis­tee­riu­mi töö­ta­jad ning KSH lä­bi­vii­ja OÜ Ske­past&Puh­kim esin­da­jad. Ko­ha­lik­ke ela­nik­ke oli koo­so­le­kul küm­me­kond – po­lü­goo­nia­la ja sel­le­ga külg­ne­va­te kü­la­de maao­ma­nik­ke.

Kait­se­väe kesk­po­lü­goon, mis hõl­mab li­gi 12 000 hek­ta­rit, asub Kuu­sa­lu val­la ka­guo­sas, pii­ri­naab­rid on Ani­ja, Ta­pa ja Kad­ri­na vald. Erip­la­nee­ring al­ga­ta­ti, ku­na kesk­po­lü­goo­ni ka­su­ta­mi­ne on vii­mas­tel aas­ta­tel in­ten­sii­vis­tu­nud tä­nu rel­vas­tu­se täie­ne­mi­se­le ning soo­mus­ta­tud ja­la­väe­pa­tal­jo­ni li­san­du­mi­se­le. Väl­jaõp­pe­te­ge­vu­seks ka­van­da­tak­se täien­da­vaid ob­jek­te, ka ehi­ti­si. KSH­ga hin­na­tak­se ka­van­da­ta­va­te te­ge­vus­te mõ­ju tai­mes­ti­ku­le ja loo­mas­ti­ku­le, põh­ja- ja pin­na­vee­le, mü­ra­ta­se­me­le, sel­le­ga seo­ses ka ini­mes­te ter­vi­se­le ja heao­lu­le ning te­hak­se et­te­pa­ne­kud lee­ven­dus­meet­me­teks ja sei­reks.

KSH aruan­de leiab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt, link sel­le­le on ka Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel aval­da­tud uu­di­ses.

Mat­ka­ra­jad jää­vad, era­maad mit­te
Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na ja pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na juht Tuu­li Vors kõ­ne­les ava­li­kul aru­te­lul, et va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga on lu­ba­tud rii­gi­met­sas õp­pu­si lä­bi viia, kuid ohua­lal ja po­lü­goo­nil on ka era­maad, need kuu­lu­vad võõ­ran­da­mi­se­le, maao­ma­ni­ke­le on saa­de­tud tea­ted koos hin­na­pak­ku­mis­te­ga.

Tu­le­val aas­tal al­ga­ta­tak­se Sood­la har­ju­tu­sa­la erip­la­nee­ring, sel­le ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­li­se­le ala­le jääb Oan­du-Ik­la mat­ka­ra­da, mis ko­ha­ti lä­bib ohua­la­sid. Te­ma sõ­nul on ka­vas mõ­nes ko­has pak­ku­da mat­ka­ra­ja­le al­ter­na­tiiv­set tras­si, ra­da ei to­hi kat­ke­da.

Ohua­la pii­rid tä­his­ta­tak­se pos­ti­de­ga nii, et ühe juu­rest näeb mõ­le­ma­le poo­le järg­mist pos­ti. Tu­leb ta­ga­da, et in­fo lask­mis­har­ju­tus­te koh­ta oleks ope­ra­tiiv­ne, aval­da­tud nii in­ter­ne­tis kui ka aja­le­hes ja häs­ti näh­tav ko­ha­peal.

Li­saks ohua­la­de­le on po­lü­goo­nil ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja­kul pii­ran­gua­lad. Kui seal­sed maao­ma­ni­kud taot­le­vad ehi­tus­lu­ba, tu­leb see koos­kõ­las­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga.

Po­lü­goo­nil Jõeää­re ta­lus Lep­po­ja puh­ke­kes­ku­ses elab Vald­mannide nel­ja­liik­me­li­ne pe­re­. Ene Vald­mann kü­sis, miks pan­nak­se õp­pus­te ajal val­ve­pos­ti­de­le võõr­keelt kõ­ne­le­vad sõ­du­rid, sa­ge­li ol­lak­se va­les ko­has ning on juh­tu­nud, et nen­de pe­ret ei lu­ba­ta­gi lii­ku­ma, lap­sed po­le jõud­nud koo­li.

Kait­se­väe­la­sed vas­ta­sid, kui lask­mi­si viib lä­bi liit­las­te pa­tal­jon, on nen­de sõ­du­rid val­ve­pos­ti­del. Nad lu­ba­sid edas­pi­di pa­re­mi­ni kont­rol­li­da, ku­hu liit­la­sed kont­roll­pos­tid pa­ne­vad. Prae­gu on Ta­pal bri­tid ja taan­la­sed, tu­le­vad bri­tid ja prants­la­sed.

Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la mär­kis, ku­na po­lü­goo­nil elab üks las­te­ga pe­re, siis ei to­hiks ol­la ras­ke liit­la­si tea­vi­ta­da nen­de lii­ku­mis­soo­vist.

Ivar Porn Ani­ja val­last Pil­la­pa­lu kü­last ei ol­nud ra­hul, et in­fo seo­ses po­lü­goo­ni­ga ei jõua ini­mes­te­ni, te­ma sai ava­li­kust aru­te­lust tea­da ju­hus­li­kult kaks päe­va ta­ga­si. Maa­oma­ni­ke aad­res­sid on ole­mas, in­fot võiks saa­ta nei­le ot­se.
Ka­di Raud­la too­ni­tas, et tea­vi­ta­mi­ne on olu­li­ne. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et teeb Kuu­sa­lu val­la­va­li­tsu­se­le et­te­pa­ne­ku aru­ta­da veel po­lü­goo­nil toi­mu­va­test lask­mis­test tea­vi­ta­mi­se ja ohua­la ka­su­ta­mi­se tee­mat.

Õig­la­sest hinnast
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis kait­se­mi­nis­tee­riu­milt, kui pal­jud era­maad on po­lü­goo­nia­lalt se­ni ost­ma­ta, mil­li­seks ku­ju­neb hind lä­bi­rää­ki­mis­tel ning kas näi­teks Lep­po­ja puh­ke­kes­ku­se pu­hul ar­ves­ta­tak­se hin­na sis­se ka äri­te­ge­vu­sest saa­ma­ta jää­nud tu­lu.

Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ing­rid Müh­ling vas­tas: „Ole­me hu­vi­ta­tud ai­nult maa­dest, mil­le oman­da­mi­ne on rii­gi­kait­seks möö­da­pääs­ma­tu – kus vii­bi­mi­ne on väl­jaõp­pe ajal ela­ni­ke­le oht­lik. Kait­se­mi­nis­tee­rium on ost­nud kesk­po­lü­goo­ni ala­le jää­vaid kin­nis­tuid ala­tes po­lü­goo­ni asu­ta­mi­sest 2001. aas­tal. Prae­gu on kesk­po­lü­goo­nil erao­man­dis veel seit­se kin­nis­tut, kok­ku 59 hek­ta­rit, neist kaks hoo­nes­ta­tud, kõik oma­ni­kud on tead­li­kud soo­vist nen­de maa oman­da­da.“

Kin­nis­tu­te mak­su­mu­se koh­ta sel­gi­tas ta, et sea­dus näeb rii­gi va­ja­dus­teks maa ost­mi­sel et­te ta­su, mis koos­neb kin­nis­as­ja väär­tu­sest ning hü­vi­ti­sest va­ra­li­se kah­ju ja saa­ma­ta jää­va tu­lu eest. Vas­ta­va hin­na mää­rab sõl­tu­ma­tu ates­tee­ri­tud hin­da­ja. Sea­dus näeb lee­ven­dus­meet­me­na et­te, et kok­ku­lep­pe kor­ral on või­ma­lik oma­ni­ku­le maks­ta täien­da­valt ku­ni 20 prot­sen­di suu­rust mo­ti­vat­sioo­ni­ta­su, sund­võõ­ran­da­mi­se pu­hul sel­list või­ma­lust po­le. Li­saks on elua­se­me kao­tu­se eest et­te näh­tud 10 prot­sen­di suu­ru­ne hü­vi­tis.

„Kui­gi sea­dus näeb et­te või­ma­lu­se sund­võõ­ran­da­mi­seks, on kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se ees­märk jõu­da kõi­gi oma­ni­ke­ga kok­ku­lep­pe­le ning maks­ta õig­last ta­su. Ka se­ni on lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­sel jõu­tud kesk­po­lü­goo­ni maa­de ost­mi­sel oma­ni­ke­ga kok­ku­lep­pe­le,“ kir­ju­tas kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht.

Aru­te­lul tut­vus­ta­ti kaar­ti, mil­lel Sood­la har­ju­tus­väl­i ja po­lü­goon koos uu­te ohua­la­de­ga.
Aru­te­lul tut­vus­ta­ti kaar­ti, mil­lel Sood­la har­ju­tus­väl­i ja po­lü­goon koos uu­te ohua­la­de­ga.

„Lep­po­ja puh­ke­komp­lek­si hin­da­mi­sel ar­ves­tab hin­da­ja maa, hoo­ne­te, elu­pai­ga, ka saa­ma­ta jää­nud tu­lu­ga. On sel­ge, et ini­mes­te elu- ja töö­ko­ha kao­tu­se emot­sio­naal­set väär­tust po­le või­ma­lik ra­has mõõ­ta, se­da enam loo­da­me, et hin­da­mi­se tu­le­mu­sel saab Lep­po­ja pe­re õig­la­se kom­pen­sat­sioo­ni.“

Ing­rid Müh­ling li­sas, et kin­nis­tu­te ost puu­du­tab ka laien­da­tud ohua­la ning Sood­la har­ju­tus­väl­ja: „Sood­la har­ju­tus­väl­jal on nüüd­seks os­te­tud kuus kin­nis­tut, um­bes 950 hek­ta­rit. Veel soo­vi­me oman­da­da Sood­las maid li­gi 200 hek­ta­ri ula­tu­ses. Suu­rem osa kin­nis­tu­test on hoo­nes­ta­ma­ta. Edas­pi­di soo­vib riik oman­da­da ka ohua­la kin­nis­tud, et kind­lus­ta­da üm­ber­kaud­se­te ela­ni­ke ohu­tus.“

Ta sel­gi­tas, et uued rel­vad on suu­re­ma tu­le­jõu­ga ning väl­jaõ­pe in­ten­siiv­sem, see tä­hen­dab, et pii­ran­gud po­lü­goo­nil ja ohua­las lii­ku­mi­se­le pea­vad ole­ma ran­ge­mad kui se­ni ning lask­mis­te ajal ei to­hi ini­me­sed seal vii­bi­da: „Kait­se­väe kesk­po­lü­goon on suur­te asus­ta­ma­ta ala­de­ga rii­gi­maa, mil­le­le al­ter­na­tiiv­seid piir­kon­di Ees­tis po­le.“