Kait­se­vä­gi va­jab väl­jaõp­peks so­bi­lik­ke ala­sid

516

Ko­lo­nel Va­hur Ka­rus, 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di ülem

Miks me se­da tee­me?
Ees­ti rii­gi­kait­se põ­hi­neb es­ma­sel ise­seis­val kait­se­või­mel ja kol­lek­tiiv­kait­sel, mil­le ta­gab liik­me­li­sus NA­TO-s. Kait­se­väe ra­hua­ja üle­san­ne on ta­ga­da ala­li­ne kait­se­val­mi­dus ja sel­leks kor­ral­dab ta sõ­ja­list väl­ja­õpet. Tei­si­sõ­nu, kait­se­väe ük­sus­te iga­päe­va­ne töö on väl­ja­õpe ja õp­pu­sed, ning mi­da tõe­li­se­ma­tes tin­gi­mus­tes, se­da pa­rem.

Sel­leks, et kor­ral­da­da soo­mus­ta­tud ja­la­väe­pa­tal­jo­ni väl­ja­õ­pet, on va­ja pii­sa­valt suu­ri maa-ala­sid, ku­hu ma­huk­sid ära la­hing­lask­mis­te ohua­lad.Lask­mis­te pu­hul eris­tab kait­se­vä­gi siht­mär­gia­la ja ohua­la.

Siht­mär­gia­la asub ai­nult har­ju­tus­väl­ja ter­ri­too­riu­mil. Siht­mär­gia­las asu­vad mär­gid, mil­le pih­ta las­tak­se ning­ siht­mär­gi­ala on ala­ti ümb­rit­se­tud ohu­alast.

Ohua­la on ala, kus rel­va kuul või mürsk võib lask­mis­te pu­hul len­na­ta kas ri­koše­ti või muu te­ge­vu­se mõ­jul. See­pä­rast on lask­mis­te ajal ohua­las­se kõr­va­lis­te isi­ku­te juur­de­pääs tõ­kes­ta­tud ja ran­gelt kee­la­tud, ku­na seal vii­bi­mi­ne võib ol­la eluoht­lik.

Või­mal­da­maks va­ja­lik­ku väl­jaõ­pet kait­se­väe kesk­po­lü­goo­nil, moo­dus­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus 2015. aas­tal nn laien­da­tud ohua­lad üm­ber kesk­po­lü­goo­ni. Ak­tiiv­set väl­jaõp­pe­te­ge­vust ohu­ala­des ei toi­mu ja reaal­ne väl­jaõ­pe jääb en­di­selt kesk­po­lü­goo­ni pii­res­se, see­ga ot­se­ne mõ­ju loo­du­se­le puu­dub. Laien­da­tud ohua­la­de ka­su­ta­mi­se ak­tiiv­seim pe­riood jääb hi­lis­sü­gi­ses­se ja kes­tab ku­ni su­ve al­gu­se­ni.

Kait­se­väe soo­mus­ma­nöö­ver­või­me aren­da­mi­se­ga seo­tud väl­jaõ­pe ja liit­las­te soo­mus­teh­ni­ka väl­jaõp­pe­ga seo­tud te­ge­vu­sed, mi­da ei ma­hu kor­ral­da­ma kait­se­väe kesk­po­lü­goo­nil, on ka­vas te­ha Sood­la har­ju­tus­väl­jal. Sood­la har­ju­tus­vä­li moo­dus­ta­ti 2015. aas­tal. Har­ju­tus­vä­li on ligikaudu 6000 hektarit suur ja asub ka­hel pool Sood­la vee­hoid­lat – vee­hoid­last lõu­nas en­di­se Nõu­ko­gu­de ar­mee Tõr­re­põh­ja tan­kod­roo­mi alal ja vee­hoid­last põh­ja pool.
Ku­ni har­ju­tus­väl­ja­le va­ja­li­ke väl­ja­õp­peob­jek­ti­de ra­ja­mi­se­ni on ala ka­su­tu­sel ai­nult tak­ti­ka­li­seks te­ge­vu­seks, see tähendab te­ge­vus­teks il­ma la­hin­gu­moo­na ka­su­ta­ma­ta.

Kui­das me se­da tee­me?
Sel­leks, et Ees­ti kait­se­väe kõi­ge suu­re­mal har­ju­tus­väl­jal, kait­se­väe kesk­po­lü­goo­nil, oleks või­ma­lik täi­ta ala pea­mist ees­mär­ki ja ta­ga­da soo­mus­ta­tud ja­la­väe­pa­tal­jo­ni la­hing­lask­mis­te lä­bi­vii­mi­ne koos toe­tu­se­ga eri­ne­va­telt ük­sus­telt, on va­ja luua so­bi­vad tin­gi­mu­sed. Tin­gi­mus­te loo­mi­seks on koos­ta­mi­sel kesk­po­lü­goo­ni rii­gi eri­pla­nee­ring ja sel­le kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne.

Suu­re­ma­te la­hin­gõp­pus­te jaoks va­ja­li­ke laien­da­tud ohu­ala­de ka­su­tu­se­le võt­mi­seks on koos­ta­mi­sel ohua­la pii­ri­tä­his­tu­se pro­jekt koos kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­da­mi­se­ga. Sood­la har­ju­tus­väl­ja aren­da­mi­seks teeb kait­se­mi­nis­tee­rium va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku al­ga­ta­da rii­gi erip­la­nee­ring koos kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se­ga.

Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni­le, laien­da­tud ohua­la­des­se ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le jää­va­te era­maa­de ka­su­ta­mi­seks rii­gi­kait­se­li­seks te­ge­vu­seks soo­vib kait­se­mi­nis­tee­rium need maad oman­da­da. Riik oman­dab maid 2018. aas­ta su­vel jõus­tu­nud kin­ni­sas­ja ava­li­kes hu­vi­des oman­da­mi­se sea­du­se alu­sel.
Ni­me­ta­tud sea­dus an­nab või­ma­lu­se kok­ku­lep­pe­le jõud­mi­sel li­saks tu­ru­väär­tu­se­le maks­ta täien­da­vat mo­ti­vat­sioo­ni­ta­su ja tea­tud juh­tu­del ka hü­vi­tist. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ees­märk on iga maao­ma­ni­ku­ga jõu­da kok­ku­lep­pe­le, mis on vas­tas­tik­ku ka­su­lik ja tä­na­se­ni on see õn­nes­tu­nud. Era­maa­de oman­da­mi­ne on rii­gi poolt ka aus ning lä­bi­pais­tev lä­he­ne­mi­ne, ku­na sel­le ase­mel maao­man­di­le sea­ta­vad või­ma­li­kud pii­ran­gud sel­le ka­su­ta­mi­se­le olek­sid erao­ma­ni­ku vaa­test eba­mõist­li­kud.

Prak­ti­li­sed kü­si­mu­sed
• Kait­se­väe kesk­po­lü­goon ja Sood­la har­ju­tus­vä­li on vä­ga ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses. Kait­se­väe, Kait­se­lii­du ja ka siin vii­bi­va­te­le liit­la­sük­sus­te­le on an­tud ju­hi­sed või­ma­lu­sel väl­ti­da asu­la­va­he­li­si teid ja ka­su­ta­da ee­lis­ta­tult ala­de­le juur­de­pää­se, mis häi­riksid ko­ha­lik­ke ela­nik­ke kõi­ge vä­hem.

Siis­ki tu­leb tun­nis­ta­da, et ala­ti see ei õn­nes­tu ja taht­ma­tult või taht­li­kult sa­tu­vad mõ­ned ma­si­nad ik­ka ma­ja­de va­he­le või era­tee­de­le. Sel­lis­tel puh­ku­del pa­lu­me või­ma­lu­sel mär­ki­da üles au­to re­gist­ree­ri­mis­num­ber ja an­da sel­lest tea­da kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja­de tee­nis­tu­se­le, saa­tes in­fo e-pos­ti aad­res­si­le soodla@mil.ee või kvkp@mil.ee.

• Info harjutusväljade kasutamise kohta ja soovi korral vajalikud kontaktid leiate harjutusväljade kodulehelt www.hajutusvali.mil.ee.

• Säilitamaks igal ajal kasuta­ta­vat ühendust Tallinn-Narva ja Piibe mnt vahel, määratakse Soodla harjutusvälja planeeringuga täiendav asukoht uue tee rajamiseks väljaspool harju­tus­välja. Pikajärve tee harjutus­väl­jaga kattuva osa asemele ra­ja­takse umbes 3 km pikkune otsetee paral­leelselt harjutusvälja ida­pool­se servaga. Nii säilib tee ka­sutamise võimalus ka ajal, kui har­jutusväljale minek on keelatud.

• Olemasolevad matka- ja jalgrattaraja lõigud, mis läbivad kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala, sealhulgas Paukjärve loodusrada ja Jussi loodusrada, jäävad neil ajaperioodidel, mil ohuala on suletud, kasutusest välja.

Selleks, et matkajatel rada lihtsalt ei lõppeks ja saaks teekonda jätkata, tähistatakse alternatiivsed, ohualast väljaspool paiknevad rajad üle Salu raba Venejärveni, kus Venemäe vaatetorni kunagisse asukohta püstitame uue torni, mis saab kindlasti olema rõõmuks paljudele loodusvaatlejatele.

Info ohualasse jäävate matkateelõikude sulgemise kohta saab olema kirjas infotahvlitel peamistes ohualasse sisenemise punktides, ohuala tähistatakse sarnaselt harjutusväljale piiripostidega.

Eelmine artikkel25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 4. osa
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mist alus­ta­ti ai­dast