Ka Kuu­sa­lu lähedale tu­leb re­gio­naal­ne päi­ke­se-elekt­ri­jaam

1706
OÜ Foo­ton­Volt ra­jas Ees­ti esi­me­se 1MW võim­su­se­ga päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma Kärd­las­se. Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las peak­sid aas­ta lõ­puks val­mi­ma sel­lest veel pi­sut suu­re­mad päi­ke­se­jaa­mad.

Ener­giaet­te­võ­te Foo­ton­Volt ra­jab Ees­ti ühe suu­re­ma päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma Hin­nu sea­far­mi kõr­va­le 3 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Al­li­ka kü­la Päi­ke­se maaük­su­se­le päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks. 3,01 hek­ta­ri suu­ru­se maa­tu­lun­dus­maa ots­tar­beks mää­ra­ti toot­mis­maa ning ehi­tus­lu­ba kao­tab keh­ti­vu­se, kui ehi­ta­mist ei ole alus­ta­tud viie aas­ta jook­sul loa väl­jas­ta­mi­sest.

Foo­ton­Volt OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ma­rek-And­res Kauts üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nii na­gu Ani­ja­le, on ka Kuu­sal­lu ka­vas päi­ke­se-elekt­ri­jaam ra­ja­da käe­so­le­va aas­ta lõ­puks, ku­na vas­ta­valt uue­le elekt­ri­tu­ru­sea­du­se­le suu­na­tak­se ala­tes 2019. aas­tast taas­tu­ve­ner­gia toe­tu­sed suur­te­le tuu­le­par­ki­de­le ja vä­ga väi­kes­te­le mik­ro­toot­mis­võim­sus­te­le, re­gio­naal­seid päi­ke­see­lekt­ri­jaa­mu siis enam ra­ja­da ei ole või­ma­lik.

Kui Ani­ja elekt­ri­jaam te­hak­se mu­nit­si­paal­maa­le, siis Kuu­sa­lus os­tis Foo­ton­Volt Hin­nu sea­far­mi ta­ga asu­va ka­su­tu­se­ta maa­tü­ki erao­ma­ni­kult.

„Ko­ha­lik­ke olu­sid tun­ne­me tä­nu meie mees­kon­na ko­ge­mus­te pa­ga­si­le, mis ulatu­vad 1990nda­te al­gu­se­ni te­gut­se­nud pro­jek­tee­ri­mi­sins­ti­tuu­di­ni EKE Pro­jekt. Foo­ton­Vol­di mees­kon­da kuu­luv Aa­du Kauts oli EKE Pro­jek­tis tu­le­va­se päi­ke­se­jaa­ma kõr­val asu­va Hin­nu sea­far­mi, aga ka näi­teks Ala­ve­re far­mi­de ja Ala­ver­re pro­jek­tee­ri­tud, kuid ehi­ta­ma­ta jää­nud kes­ku­se­hoo­ne pro­jek­ti peain­se­ner,“ sel­gi­tas Ma­rek-And­res Kauts.

Ta li­sas, et elekt­ri­jaa­ma jaoks so­bi­vaid koh­ti ei ole Ees­tis vä­ga pal­ju ning Kuu­sa­lu val­las os­te­tud si­ga­la­ta­gu­se­le ve­si­se­le ja ka­su­tu­se­na seis­va­le maa­le an­nab päi­ke­se-elekt­ri­jaam uue väär­tu­se. Maa-ala­le ra­ja­tak­se päi­ke­sest elekt­ri toot­mi­se sead­med – päi­ke­se­pa­nee­li­de blo­kid ja in­ver­tee­rid, ning lii­tu­mis­punk­tiks eral­di tra­foa­la­jaam.

Ani­ja­le ja Kuu­sal­lu ka­van­da­tak­se Ees­tis se­ni suu­ri­maid päi­ke­se-elekt­ri­jaa­mu, mil­le võim­sus on 1MW ja aas­ta­ne elekt­ri­too­dan­gu ko­gu­maht 1GWh. Näi­teks Ees­ti Ener­gia se­ni ra­ja­tud päi­ke­se-elekt­ri­jaa­mad on mi­tu kor­da väik­se­ma võim­su­se­ga. Ees­ti se­ni suu­ri­mad on sa­mu­ti Foo­ton­Vol­ti jaam Kärd­las ning üks eraet­te­võt­ja­le kuu­luv jaam Jär­va­maal. Kum­ma­gi uue päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma in­ves­tee­rin­gu suu­rus on li­gi­kau­du 1 mil­jon eu­rot. Elek­ter too­de­tak­se võr­ku või ot­se­lii­ni­ga ku­ni 6 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asu­va­te­le suur­tar­bi­ja­te­le. Ma­rek-And­res Kaut­si kin­ni­tu­sel võib ting­li­kult öel­da, et kui jaa­mad töö­ta­vad täis­võim­su­sel, hak­ka­vad suur osa Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ma­ja­pi­da­mis­test tar­bi­ma päi­ke­sest too­de­tud elekt­rit.

Kuu­sa­lu päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ehi­tus al­gab sü­gi­sel ning nii Ani­ja kui Kuu­sa­lu jaa­mad pea­vad val­mi­ma hil­je­malt aas­ta lõ­puks. Et­te­val­mis­tu­sed on kest­nud pool­teist aas­tat.

Ener­giaet­te­võ­te Foo­ton­Volt on asu­ta­tud 2016. aas­tal, sel­le oma­ni­kud on Il­mar Kom­pus OÜ Ko­ha Ca­pi­tal kau­du ning Ma­rek-And­res Kauts. Kuu­sa­lu päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma hak­kab hal­da­ma Foo­ton­Vol­di tü­tar­fir­ma Foo­ton­Volt Kuu­sa­lu OÜ.

„Meie te­ge­vu­se nur­ga­ki­vi on EKE Pro­jek­ti ko­ge­mus­te­pa­gas ja maa­piir­kon­da­de ehi­tu­se tund­mi­ne. Kui EKE Pro­jek­ti noo­red ar­hi­tek­tid läk­sid 1970-80nda­tel maa­piir­kon­da­des­se vil­je­le­ma maail­ma­ta­se­mel mood­sat ar­hi­tek­tuu­ri, siis Foo­ton­Vol­ti­ga püüa­me mõ­ne­ti sa­ma te­ha ener­gee­ti­ka vald­kon­nas – too­ta ener­giat re­gio­naal­se­te elekt­ri­jaa­ma­de­ga, mis on suur­te ener­gia­fir­ma­de hu­vior­bii­dist väl­jas, kuid teh­no­loo­gi­li­su­selt ja kesk­kon­na­sääst­lik­ku­selt maail­ma­ta­se­mel,” lau­sus Ma­rek-And­res Kauts.

Har­ju­maa­le on Foo­ton­Vol­dil ka­vas aas­ta lõ­puks kok­ku ra­ja­da 3 päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma.

Eelmine artikkelAkor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja
Järgmine artikkelPIIA-LIIS SEE­DER või­tis ko­roo­na MK-eta­pil Soo­mes pronks­me­da­li