Har­ju­maa aas­ta pa­nus­ta­ja 2020 – OÜ Ala­ve­re Pood

725
Ala­ve­re poe müü­jad KRIS­TEL TAKK ja MER­LE SU­SI ning ju­ha­tu­se lii­ge JAA­NUS KA­LEV.

„Me ei tee tööd tun­nus­tu­se või au­kir­ja­de saa­mi­seks, aga mui­du­gi on hea meel, et meid on mär­ga­tud,“ üt­leb OÜ Ala­ve­re Pood ju­ha­tu­se lii­ge JAA­NUS KA­LEV.

Eel­mi­sel nä­da­lal sel­gu­sid Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, Ko­du­kant Har­ju­maa ning Har­ju­maa Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de koos­töös toi­mu­va kon­kur­si „Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad 2020“ pa­ri­mad. Aas­ta pa­nus­ta­ja ka­te­goo­rias või­tis OÜ Ala­ve­re Pood.

Ala­ve­res poo­di pi­da­va et­te­võt­te esi­tas aas­ta pa­nus­ta­jaks Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Ta mär­kis, et li­saks koo­li­le, las­teaia­le ja rah­va­ma­ja­le on Ala­ve­re pood 600 ela­ni­ku­ga piir­kon­na üks tõm­be­kes­kus ning et­te­võ­te, kes hoo­lib oma piir­kon­na ini­mes­test, või­mal­dab sood­sat toi­du­kor­vi ning on aas­taid toe­ta­nud ko­gu­kon­na et­te­võt­mi­si ja mit­te­tu­lun­du­sü­hin­guid, tei­nud kin­gi­tu­si ko­ha­li­ke­le ha­ri­du­sa­su­tus­te­le.

Ala­ve­re pood te­gut­seb kol­hoo­sia­jal kaup­lu­seks ehi­ta­tud hoo­nes.

„Ole­me osa­ke sel­lest ko­gu­kon­nast, kus äri tee­me. Siin on kõik oma­va­hel seo­tud ning loo­da­me, et kaud­selt toob see pa­nus­ta­mi­ne meie et­te­võt­te­le ta­ga­si,“ põh­jen­dab ko­ha­li­ke et­te­võt­mi­si spon­so­ree­ri­nud osa­ühin­gu Ala­ve­re Pood ju­ha­tu­se lii­ge Jaa­nus Ka­lev.

Ta li­sab, et toe­ta­tak­se pea­mi­selt oma kü­la­selt­si ning ko­ha­lik­ke üri­tu­si – spor­di­päe­vi, jaa­ni­tuld, kü­la­pi­du­sid: „Ai­ta­me vas­ta­valt enda või­ma­lus­te­le, ala­ti ei ole see ra­ha­li­ne toe­tus.“

1980nda­te aas­ta­te esi­me­ses poo­les ehi­tas Ala­ve­re kol­hoos ma­jan­di kes­ku­ses­se oma töö­ta­ja­te tar­beks kaup­lus-söök­la, kaup­lu­se ruu­mid an­ti ren­di­le Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vi­le. Kui ma­jan­did 1990nda­te al­gu­ses la­gu­ne­sid ja loo­di ühis­tud, os­tis tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ hoo­ne kol­hoo­si tööo­sa­ku­te eest ära.

„Siin olid üs­na tüh­jad le­tid, os­ta sai pea­mi­selt kon­ser­ve. Al­var hak­kas kõi­ge­pealt Lei­bu­rist lei­ba-saia too­ma ja se­da­si ta­sa­pi­si poo­di üles tur­gu­ta­ma. Söök­la­ruu­mi­des te­gut­ses mõn­da ae­ga pu­bi,“ mee­nu­tab Jaa­nus Ka­lev.

2002. aas­tal, kui pea­mi­selt te­ra­vil­ja kui­va­ta­mi­se ja hoius­ta­mi­se­ga te­ge­le­va Al­var MÜ käi­bed läk­sid suu­reks ning ha­ka­ti taot­le­ma eu­ro­toe­tu­si, ot­sus­ta­ti kau­ban­dus­te­ge­vus põl­lu­ma­jan­du­sest la­hu­ta­da ning tu­lun­du­sü­his­tu tü­tar­fir­ma­na loo­di OÜ Ala­ve­re Pood, mis kuu­lub sa­jap­rot­sen­di­li­selt Al­var MÜ­le. Ka ju­ha­tu­se liik­med on sa­mad, li­saks Jaa­nus Ka­le­vi­le veel Er­vin San­der, Rein Lass ja And­res Grents.

„Rik­kaks poe­pi­da­mi­se­ga ei saa, aga pank­rot­ti ka ei lä­he,“ üt­leb põl­lu­ma­jan­du­se kõr­valt poe­pi­da­mi­se­ga te­ge­le­nud Jaa­nus Ka­lev ning tõ­deb, et Ala­ve­res on kaup­lu­se näol osa­li­selt te­gu ka sot­siaal­se et­te­võt­mi­se­ga, kü­la­poo­di pee­tak­se mõ­ne­ti mis­sioo­ni­tun­dest.

„Ma ei näe sel­le­le hoo­ne­le teist ots­tar­vet. Kui min­na Tal­lin­nast või Tar­tust kau­ge­ma­le, on Ees­ti ma­jan­di­teaeg­seid tüh­ja­na seis­vaid kon­to­ri- ja söök­la­komp­lek­se täis. Meie ole­me Ala­ve­res suut­nud poe siia­ni lah­ti hoi­da, ta­sa­pi­si ka in­ves­tee­ri­da, et are­ne­da.“

Ala­ve­re kaup­lu­ses on 5 töö­ta­jat: ju­ha­ta­ja Hei­vi Mii­len ning müü­jad Mer­le Su­si, Kris­tel Takk, Vii­ve Kuu­se­nõmm ja Kris­tel Vaar­mann. Kõik on sa­ma piir­kon­na ela­ni­kud, käi­vad tööl va­he­tus­te­ga, ku­na pood on ava­tud 7 päe­va nä­da­las.

Na­gu maa­poes ik­ka, on müü­gil nii toi­du- kui es­ma­tar­be­kau­bad, va­lik män­guas­ju, koo­li- ja kon­to­ri­kau­pu, töö­riis­tu, ka teh­ni­kat, suu­res ko­gu­ses kas­si- ja koe­ra­toi­tu, aia­kau­pu ja ise­gi hei­na. Jaa­nus Ka­lev sel­gi­tab, et ko­ha­lik rah­vas an­nab müü­ja­te­le tea­da, kui soo­vik­sid os­ta mi­da­gi, mi­da poes veel ei ole, ning või­ma­lu­sel li­sa­tak­se see sor­ti­men­ti.

Mit­te ai­nult kü­la­pood
Kui­gi kü­la­poel on suur­tes­se kau­ban­dus­ket­ti­des­se kuu­lu­va­te kaup­lus­te hin­da­de­ga ras­ke kon­ku­ree­ri­da, kin­ni­tab Jaa­nus Ka­lev, et Ala­ve­re poe hin­du an­nab teis­te kaup­lus­te hin­da­de­ga võr­rel­da küll. Hin­du on ai­da­nud kon­ku­rent­sivõimelistena hoi­da see, et 2009. aas­tal lii­tus Ala­ve­re pood era­poo­di­de jae­kau­ban­dus­ke­ti­ga Ko­du­pood, ku­hu kuu­luvad Ees­ti 12 kaup­lust, Har­ju­maalt veel Raa­si­ku Meie­rei ja Ko­se Lau­ra pood.

„Kui va­rem soo­vi­si­me sõl­mi­da ot­se­le­pin­gut Li­vi­ko­ga, pa­ku­ti mei­le kau­pa ise­gi kal­li­ma­te hin­da­de­ga, kui hul­gi­laost os­tes. Tä­nu Ko­du­poe­le saa­me nüüd sood­sa­maid le­pin­guid, hul­gi­müü­ja­telt pa­re­maid al­la­hind­lu­si, osa­le­me müü­gi­kam­paa­nia­tes, et pak­ku­da ost­jai­le soo­dus­hin­du.“

See­tõt­tu ei os­ta pal­jud pea­lin­nas töö­ta­vad ela­ni­kud iga­päe­vast toi­duk­raa­mi Tal­lin­nast, vaid ee­lis­ta­vad müü­ja­te kin­ni­tu­sel pä­rast töö­päe­va lõp­pu kü­las­ta­da ko­du­kan­di poo­di. Se­da mu­ret po­le­vat, et pii­ma-lei­ba õh­tu­ni ei jät­ku. Kui pal­ju üht või teist kau­pa tel­li­tak­se, sõl­tub, kas piir­kon­nas on pa­ra­jas­ti käi­mas mõ­ni suu­rem ehi­tus – sel ju­hul on ehi­tus­me­hed iga­päe­va­sed poe­kü­las­ta­jad. Val­mis­toi­te, mi­da söö­mi­seks tu­leb vaid soo­jen­da­da, ee­lis­ta­vad Mer­je Su­si sõ­nul ka ük­sie­la­vad pen­sio­nä­rid.

Ku­na lä­hi­mad kaup­lu­sed on roh­kem kui küm­ne ki­lo­meet­ri kau­gu­sel ja Ala­ve­rest viib möö­da pal­ju­de rat­ta­mat­ka­ja­te tee, sa­mu­ti min­nak­se sealt­kau­du Val­ge­ho­bu­se­mäe­le suu­sa­ta­ma, käib poes sa­ge­li ka nii-öel­da võõ­rast rah­vast, kes os­ta­vad pea­mi­selt juua ja näk­si­mist, kuid mit­te ai­nult.

„Ole­me saa­nud oma kau­ba­va­li­ku koh­ta vä­ga pal­ju kii­du­sõ­nu, just võõ­ras­telt,“ lau­sub Mer­le Su­si.

Jaa­nus Ka­lev li­sab, et peale su­vi­ta­jate on vii­mas­tel su­ve­del poes ka pal­ju jalg­rat­ta­mat­ka­jaid, kes li­gu­vad möö­da RMK mat­ka­ra­du: „Su­vel on poee­si­ne mõ­ni­kord jalg­rat­taid täis.“

Oma re­kord­käi­bed sai Ala­ve­re pood ke­va­di­sel ko­roo­naa­jal: „Pal­jud ko­ha­li­kud ini­me­sed olid ko­du­sed ning ost­sid ko­du­poest ja suu­re­maid ko­gu­seid. Ka käis meil nä­da­la­va­he­tus­tel pal­ju lin­nai­ni­me­si, kes läk­sid met­sa või Ka­ker­da­ja rap­pa.“

Ala­ve­re pood asen­dab piir­kon­nas post­kon­to­rit ja pan­ka – sealt saab saa­ta ja sin­na tel­li­da pak­ke, võt­ta väl­ja su­la­ra­ha. Iga ka­he nä­da­la ta­gant toi­mub poe ava­ras park­las, mil­le Ala­ve­re Pood ra­jas Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­se abil, ko­ha­lik ta­lu­tu­ruõh­tu.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad 2020

Aas­ta te­gu (10 kan­di­daa­ti) on Pa­di­se kloost­ri va­re­me­te kon­ser­vee­ri­mi­ne ja kü­las­tus­kes­ku­se taa­sa­va­mi­ne (Lää­ne-Har­ju vald), erip­ree­mia krii­siaas­tal saab Põh­ja Pääs­te­kes­kus. No­mi­nen­did olid ka Ani­ja mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­ne ja taa­s-
a­va­mi­ne mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­ku­se­na „Mõi­sa aja lu­gu” ning MTÜ Voo­se Kõrts Ani­ja val­last, Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se sünd­mu­sed ja vir­tuaal­kes­ku­se loo­mi­ne ning MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus loo­mi­ne ja ko­gu­kon­na poe ava­mi­ne Lee­si kü­las Kuu­sa­lu val­last.
Aas­ta pa­nus­ta­ja (14) on OÜ Ala­ve­re Pood. No­mi­nen­did olid ka Paa­si­ku koer­te­mõis ja Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS Ani­ja val­last, Nor­dic Hou­ses OÜ ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit Kuu­sa­lu val­last ning Mar­ge Aa­sa­laid Raa­si­ku val­last.
Aas­ta sä­dei­ni­me­ne (18) on Ai­var Aa­sa­mäe Rae val­last. No­mi­nen­did olid ka Jan­ne Kal­lak­maa ja Ta­nel Tal­ve Ani­ja val­last, Ul­vi Rand, An­ne­li La­mo­no­va ja Jan­no Laen­de Kuu­sa­lu val­last, Kad­ri Kes­kü­la, Mar­ge Aa­sa­laid, Maar­ja-Ly Tei­no, Õn­ne­la Met­saorg, Ker­li Ees­maa ja Mar­git Ee­rik Raa­si­ku val­last ning Maie It­se Lok­sa lin­nast.
Aas­ta va­baü­hen­dus (5) on El­la­maa Kü­laa­ren­dus­kes­kus ja El­la­maa Loo­dus­selts. No­mi­nen­did olid ka Ani­ja val­last SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus, Kuu­sa­lu val­last MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Raa­si­ku val­last MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi.
Aas­ta kü­la (3) on Ko­se val­la Visk­la kü­la.
Pa­rim Lea­der elu­kesk­kon­na pro­jekt (8) on Jõe­läht­me val­la Ka­ber­nee­me de­poo­hoo­ne ehi­tus. No­mi­nen­did olid ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li amor­ti­see­ru­nud korv­pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­ne mul­tis­por­di­väl­ja­kuks, Raa­si­ku koer­te­park, Aru­kü­la jää­väl­jak ning Raa­si­ku val­da suu­sa­ra­ja ma­si­na soe­ta­mi­ne.
Pa­rim Lea­der et­te­võt­lusp­ro­jekt (5) on Ko­se val­la OÜ Cu­ce-Camp (Põh­ja­la Ca­te­ring) ko­ha­lik­ku too­rai­net väär­tus­ta­va toi­du toot­mi­ne. No­mi­nent oli ka Voo­se Päi­ke­se­ko­du Ani­ja val­last.
Pa­rim Lea­der koos­tööp­ro­jekt (4) on „Lea­der lii­gub Rae, Jõe­läht­me ja Viim­si val­las“ Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gust. No­mi­nee­ri­tud oli ka MTÜ Aren­dus­ko­da pro­jekt „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de­ga/kait­sea­la­de­ga piir­kon­da­des”.
Pa­rim si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­tav or­ga­ni­sat­sioon (13) on Rae Noor­te­kes­kus. No­mi­ne­ti­de hul­gas oli ka Keh­ra pääs­te­ko­man­do.
Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja (15) on Madis Vaikmaa Lääne-Harju vallast. No­mi­nen­did olid ka Vel­lo Te­der ja Õn­ne­la Met­saorg Raa­si­ku val­last.
Har­ju­maa ter­vi­se­te­gu (16) on Prangli saarele loodud kiirabipunkt. No­mi­nen­ti­de hul­gas oli ka Ani­ja val­la Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo.