Oma­nik ka­van­dab Aru­kü­la en­di­se sõ­ja­väeo­sa ala­le ela­mu­piir­kon­da

770

Kait­se­lii­du oks­jo­nilt Aru­kü­la en­di­se sõ­ja­väeo­sa maast li­gi 10 hek­ta­rit ost­nud Tar­mo Mitt soo­vib sin­na pla­nee­ri­da ela­mua­la. Ta on esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le aval­du­se al­ga­ta­da sel­leks de­tail­pla­nee­ring. Hal­dus- ja aren­dus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si sõ­nul val­mis­ta­tak­se de­tail­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se ot­su­se eel­nõu vo­li­ko­gu märt­si is­tun­giks. Siis peaks sel­gu­ma, kas oma­nik saab Lin­na­ku maaük­sust ha­ka­ta pla­nee­ri­ma ning mil­lis­tel tin­gi­mus­tel. Aru­kü­la män­ni­kus on lu­ba­tud mi­ni­maal­selt 3000 ruut­meet­ri suu­ru­sed krun­did.

Tar­mo Mitt üt­les, et ta­hab Aru­kü­la män­ni­kus asu­vast ku­na­gi­sest sõ­ja­väeo­sast ku­jun­da­da ela­mu­piir­kon­na, kus on pea­mi­selt ük­sik- või paa­ri­s­ela­mud ning mõ­ned ku­ni kuue kor­te­ri­ga kor­ter­ma­jad: „Era­ma­ja­de­le te­hak­se üld­ju­hul piir­deaiad üm­ber, mis tä­hen­dab, et ala saaks üs­na su­le­tud. Kui aren­du­se kes­kel on mõ­ned kor­ter­ma­jad, jääks sel­le sü­da ava­tuks, ava­li­kult ka­su­ta­ta­va­le pin­na­le võiks ra­ja­da näi­teks män­gu­väl­ja­ku või pal­lip­lat­si.“

Aren­da­ja kin­ni­tas, et soov on või­ma­li­kult pal­ju män­de säi­li­ta­da: „Sõ­ja­väeo­sa ajast on seal pal­ju aren­du­se­si­se­seid teid. Teed võik­sid jää­da sa­ma­des­se koh­ta­des­se, et tee­de ra­ja­mi­se­ga tu­leks puid ma­ha võt­ta mi­ni­maal­selt. Kõi­ki ma­ja­de al­la jää­vad puid siis­ki sääs­ta ei õn­nes­tuks. Kuid seal on ka muud üle­liig­set met­sa, mi­da pi­gem tu­leks raiu­da – pa­jud, haa­vad.“