JK Kuu­sa­lu Ka­lev va­jaks aren­guks kunst­mu­ru­ga jalg­pal­li­väl­ja­kut

235
Kuu­sa­lu Ka­le­vi asu­ta­ja ja tree­ner SAN­DER PII­BE­MANN on klu­bi vär­vi­de ja lo­go­ga dres­sis. Klu­bil on oma e-pood, kus müü­gil võist­lus­vor­mid ja ka fän­nik­raa­mi.

„Alg­ta­se­mel jalg­pal­lit­ree­nin­gud on vä­he­ku­lu­kad, kuid aren­guks on va­ja
har­ju­tus­väl­ja­kuid,“ üt­leb Kuu­sa­lu Ka­le­vi juht ja tree­ner SAN­DER PII­BE­MANN.

Kuu­sa­lu Ka­lev on Kuu­sa­lu val­las sport­las­te ar­vu poo­lest üks suu­re­maid spor­dik­lu­bi­sid – 152 jalg­pal­lu­rit. Roh­kem lap­si tree­nin­gu­tes­se ei ma­hu, osa­de­le on tul­nud ära öel­da ja jää­dak­se oo­ta­ma, ku­ni koht va­ba­neb.

Jalg­pal­lik­lu­bi alus­tas te­ge­vust 12 aas­tat ta­ga­si, 2007. aas­tal, kui Kuu­sa­lu Ra­da tol­la­ne tree­ner San­der Pii­be­mann aval­das tea­te, mil­les kut­su­ti män­gi­ma ka nai­si. Oma jalg­pal­li­nais­kond on Kuu­sa­lu Ka­le­vil tä­ni­ni, võist­leb rah­va­lii­gas. Paar män­gi­jat, Anu Ala­järv ja Git­te Lees, on an­tud lae­nu­le­pin­gu­ga meistriliigasse Suu­re-Jaa­ni ja Vil­jan­di nais­kon­da.

Klu­bil on ka nei­du­de tree­nin­gug­rupp, võist­le­mas käiak­se koos Kei­la nei­du­de­ga. Nen­de tree­ner, Kuu­sa­lu Ka­le­vi juht San­der Pii­be­mann kom­men­tee­rib, et 14-15aas­ta­si nei­de on Kuu­sa­lu Ka­le­vis 17, kuid peaks ole­ma vä­he­malt 25, et täis­koos­sei­sus võist­kon­da pi­de­valt kok­ku saa­da.

Olu­li­ne on väi­kes­te jalg­pal­lu­ri­te areng
Kok­ku on Kuu­sa­lu Ka­le­vis prae­gu 9 tree­ning­rüh­ma – pea­le nais­te ja nei­du­de veel mees­te võist­kond ehk klu­bi esin­dus­mees­kond ning pois­te võist­kon­nad, vas­ta­valt va­nu­se­le U17, U15, U13, U11, U9 ja U6 ehk kõi­ge pi­se­mad, 6aas­ta­sed las­teaia­lap­sed. Noo­re­ma­tes va­nu­se­rüh­ma­des on pois­te kõr­val ka mõ­ned tüd­ru­kud. Li­saks te­hak­se erit­ree­nin­guid vä­ra­va­vah­ti­de­le, nen­de­ga alus­ta­ti es­ma­kord­selt tä­na­vu­sest vä­li­hooa­jast.

Tree­ne­reid on 7. San­der Pii­be­mann tree­nib nai­si, nei­de ja eral­di ka vä­ra­va­vah­te. Esin­dus­mees­kon­na ja U17 pois­te tree­ner on Mar­kus Si­sas. U15 pois­se tree­nib Kris­to Vald­na, U13 pois­se Eva-Ma­ria Jõe­sa­lu, U11 võist­le­jaid Ser­go Treu­feld, U9 võist­kon­da Git­te Lees ning U6 Eeva-Maria Jõesalu ja abitreener Birgit Eesalu.

Ena­mik grup­pe tree­nib kolm kor­da nä­da­las, väl­ja ar­va­tud noo­re­mad jalg­pal­lu­rid. Vä­ra­va­vah­ti­de tree­nin­gus käib ka­hest va­ne­mast va­nu­se­rüh­mast kok­ku 16 pois­si.

Kü­si­mu­se­le, mil­li­se va­nu­seg­ru­pi võist­kond on Kuu­sa­lu Ka­le­vis kõi­ge edu­kam, vas­tab klu­bi juht, et las­te­võist­kon­da­de pu­hul po­le tu­le­mu­sed olu­li­sed: „Võist­lus­tel män­gi­tak­se küll või­du pea­le, aga pea­mi­ne on män­gi­ja­te areng. Pea­me läh­tu­ma sel­lest, et kõik me jalg­pal­lu­rid saak­sid väl­ja­kul män­gi­da. Kui tree­ner teeb män­gu ajal ot­su­seid ees­mär­gi­ga, et saa­vu­ta­da võit, või­vad osad lap­sed jää­da­gi pin­gi­le is­tu­ma. Täht­sad on nii kõi­gi män­gi­ja­te os­kus­te aren­da­mi­ne kui ka las­te män­gu­rõõm. U17 va­nu­seg­ru­pis on ju­ba ka tulemus olu­li­ne. On kurb vaadata, kuidas alaväärsuskompleksist omavalitsused üle Eesti hindavad noortespordi medaleid, nagu kergitaks see nende tuntust või olulisust. Tegelikult peaks ka omavalitsust huvitama eelkõige, et võimalikult palju lapsi saab harjumused sportlikuks eluviisiks, valitud alast olenemata.“

Tren­nid Keh­ra kunst­mu­ru­väl­ja­kul
Kuu­sa­lu Ka­le­vi va­ne­ma­te pois­te grup­pi­de­ga sõi­de­ti ke­va­del Keh­ras­se, et en­ne võist­lus­hooa­ja al­gust har­ju­ta­da kunst­mu­rus­taa­dio­nil, saa­da suu­re väl­ja­ku ko­ge­must.

San­der Pii­be­mann: „Kuu­sa­lu staa­dio­ni­le meid va­ra­ke­va­del ei lu­ba­ta, tram­bik­si­me lu­me alt väl­ja su­la­nud mu­ru mui­du pä­ris ära. Keh­ras on vä­ga kor­ra­lik kunst­mu­ru­väl­jak, meie võist­kon­da­de esi­me­sed niiöel­da ko­du­män­gud pi­da­si­me märt­si lõ­pus ja ap­ril­li al­gu­ses Keh­ras. Toe­ta­me se­da­si ra­ha­li­selt naa­ber­val­da, mak­sa­me staa­dio­ni ka­su­ta­mi­se eest.“

Tree­ner sel­gi­tab, et ko­gu tal­ve tree­ni­tak­se spor­di­saa­lis, ke­va­del on võist­lus­tel nä­ha, mil­lis­tel klu­bi­del on oma kunst­mu­ru­väl­jak – seal on noo­red saa­nud va­rem õue män­gi­ma, ta­ju­vad väl­ja­kut pa­re­mi­ni.

Klu­bi lap­se­va­ne­mad te­gid hoo­le­ko­gu
Vei­di roh­kem kui pool aas­tat on Kuu­sa­lu Ka­le­vil lap­se­va­ne­ma­te hoo­le­ko­gu – et ai­da­ta kaa­sa prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se­le. Hoo­le­ko­gu saa­tis mul­lu no­vemb­ris eel­mi­se­le val­la­või­mu­le ja tä­na­vu aas­ta al­gu­ses prae­gu­se­le val­la­va­lit­su­se­le kir­ja et­te­pa­ne­ku­ga lü­li­ta­da val­la aren­gu­ka­vas­se kunst­mu­ru­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne Kuu­sa­lu staa­dio­ni kõr­va­le, see toe­taks klu­bi aren­gut ja jät­ku­suut­lik­kust. So­biv koht oleks män­ni­kus, staa­dion mak­saks 400 000-500 000 eu­rot.

Lap­se­va­ne­ma­te eest­ve­da­mi­sel olid staa­dio­ni kor­ras­ta­mi­se talgud. 9. juu­nil tu­leb staa­dio­nil nen­de al­ga­tu­sel Kuu­sa­lu Ka­le­vi pe­re­päev, et pro­pa­gee­ri­da jalg­pal­li ja lei­da spon­so­reid.

Lap­se­va­nem Kaa­rel Treu­muth: „Jalg­pall on las­te spor­di­te­ge­vu­se alus­ta­mi­seks kõi­ge pa­rem ala – pa­neb lii­ku­ma, kas­va­tab mees­kon­na­tun­ne­tust ja ise­te­ge­mi­se rõõ­mu. Meie, täis­kas­va­nu­te mu­re peaks ole­ma pak­ku­da nei­le või­ma­lust sel­le ala­ga te­ge­le­da.“