JAN­NE KAL­LAK­MAA: „Jõu­dsin Roo­si Vil­la pe­re­nai­ne ol­la ne­li kuud“

765
JAN­NE KAL­LAK­MAA Roo­si Vil­la köö­gis.

Roo­si Vil­la kü­la­lis­te­ma­ja Sal­mis­tul pa­neb uk­sed kin­ni. „Ole­me sun­ni­tud lõ­pe­ta­ma, sest le­ping on üles öel­dud,“ tõ­deb pe­re­nai­ne Jan­ne Kal­lak­maa.

Üle viie aas­ta SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus te­gev­ju­hi­na ning tä­na­vu jaa­nua­rist sep­temb­ri al­gu­se­ni Palm­se mõi­sa di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Jan­ne Kal­lak­maa asu­tas koos elu­kaas­la­se Ai­var Al­ja­se­ga su­ve lõ­pus osaü­hin­gu Tif­fe. Nad ava­sid Kuu­sa­lu val­las Sal­mis­tu kü­las en­di­ses Okas­roo­si­ke­ses, hi­li­se­mas Sal­me Vil­las oma kü­la­lis­te­ma­ja-söö­gi­ko­ha ni­me­ga Roo­si Vil­la,

„Asu­sin Roo­si Vil­lat tu­run­da­ma, sai­me se­da pi­da­da li­gi ne­li kuud. Rah­vast käis pä­ris pal­ju, ise­gi oo­ta­ma­tult pal­ju, kui mõel­da, et al­les alus­ta­si­me. Pee­ti pe­re­kond­lik­ke täht­päe­vi ja teh­ti se­mi­na­re, kü­la­rah­vas pi­das me juu­res koo­so­le­kuid,“ kõ­ne­leb Roo­si Vil­la pe­re­nai­ne.

Ta üt­leb, et et­te­võt­jaks hak­kas soo­vist täi­de viia oma am­mu­ne unis­tus: „Ani­ja mõi­sas töö­ta­des mõt­le­sin ae­g-a­jalt, et ta­haks en­da et­te­võ­tet. Ani­ja mõis oli mi­nu jaoks olu­li­ne õp­pi­mi­se koht. Kui läk­sin Palm­se mõi­sa di­rek­to­riks, sai seal­gi hoo­le­ga töö­ta­tud, üht-teist käi­ma lü­ka­tud, kuid tund­sin, et olen ju­ba sa­ma tööd tei­nud, aeg oleks ha­ka­ta oma kü­la­lis­te­ma­ja pi­da­ma. Ja ko­he, kui olin se­da mõel­nud, mär­ka­sin Sal­me vil­la müü­gi­kuu­lu­tust. Oma­ni­ke­ga oli meil sõl­mi­tud võ­laõi­gus­le­ping, aga os­tu­te­hing jäi lõ­pu­ni vii­ma­ta. Kah­juks ei õn­nes­tu­nud esialg­seks täh­ta­jaks os­tu­ra­ha kok­ku saa­da, aja­pi­ken­du­se osas oli­me lä­bi rää­ki­nud.“

Jan­ne Kal­lak­maa mär­gib, et elu­kaas­la­sel õn­nes­tus Tal­lin­na-kor­ter ära müüa, ent te­ma en­da Kuu­sa­lu kor­te­ri müük mil­le­gi­pä­rast ve­nis ning nüüd on­gi hea, et jäi müü­ma­ta ja elu­koht ole­mas: „Veel ei tea, mil­leks see kõik hea on. Ole­me ava­tud uu­te­le või­ma­lus­te­le, esial­gu puh­ka­me.“

Nen­de kor­ral­da­tud vii­ma­ne üri­tus, suur pul­ma­pi­du, oli Roo­si Vil­las eel­mi­se nä­da­la ree­del.

Eelmine artikkelKAL­LE KÜN­GAS: „Gaa­si hind mõ­ju­tab Kuu­sa­lu Soo­just pä­ris pal­ju.“
Järgmine artikkelVal­la toe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le