JANI­NA HAP­SA­LO Keh­rast või­tis loo­si­ga au­to

1484
JA­NI­NA HAP­SA­LO koos Coo­pi loo­si­ga või­de­tud Volks­wa­gen Gol­fi­ga.

Coo­pi loo­si­või­du – Volks­wa­gen Gol­fi, and­sid et­te­võt­te esin­da­jad JA­NI­NA HAP­SA­LO­LE üle Keh­ra Kon­su­mi ees.

„Mees mõt­les, et me­si­la­ne nõe­las mind, sest hak­ka­sin äk­ki kä­te­ga veh­ki­ma,“ kir­jel­das Keh­ras elav Ja­ni­na Hap­sa­lo, kuidas talle kaks nä­da­lat ta­ga­si he­lis­ta­ti Del­fist, et on Coo­pi au­to­loo­si võit­ja.

Ta oli koos abi­kaa­sa­ga pa­ras­ja­gu ema juu­res Jõe­läht­me val­las: „Del­fi-mees mul­le ko­he ot­se ei öel­nud, et olen võit­ja, kee­ru­tas en­ne na­tu­ke, kü­sis, kas olen Coo­pi loo­si­mis­te­ga kur­sis. Vas­ta­sin, et jah, Kon­su­mis käi­ja­te­le jao­ta­tak­se au­to­sid.“

Kui oli sel­ge, et järg­mi­ne au­to­võit­ja on just te­ma, hak­kas Ja­ni­na Hap­sa­lo hõis­kama: „Ma võit­sin Coo­pi au­to!“

Coop on kord kuus loo­si­nud vä­he­malt 50 eu­ro eest ost­nu­te va­hel väl­ja au­to­sid, Keh­ras­se või­de­tu on 12. ma­sin. Kui­gi Ja­ni­na Ha­pa­sa­lo on Keh­ra Kon­su­mis sa­ge kü­las­ta­ja – iga­päe­va­se toi­duk­raa­mi os­tab pea­mi­selt just sealt – tu­li au­to­võit tal­le ül­la­tu­se­na, se­da enam, et loo­siõn­ne po­le se­ni ol­nud.

Au­to an­ti Keh­ras üle möö­du­nud kol­ma­päe­val, 14. juu­nil.

„See oli päev, mil 76 aas­tat ta­ga­si saa­de­ti mi­nu va­nae­ma ja va­nai­sa koos kuue lap­se­ga Si­be­ris­se. Nen­de ko­du­ma­ja tas­si­ti tüh­jaks. Ema üt­les, et au­to on nüüd just­kui ta­su sel­le eest, mis meie ko­dust too­kord ära vii­di,“ mär­kis Ja­ni­na Hap­sa­lo.

Au­to uue­le oma­ni­ku­le üleand­mist Keh­ras oli uu­dis­ta­mas pal­ju ko­ha­lik­ke ini­me­si: „Olen Keh­ras ol­nud aas­taid õmb­le­ja, mind ik­ka tea­tak­se. Pea­le­gi olin ise nii ele­vil, et lo­bi­se­sin oma või­dust pal­ju­de­le.“

Ja­ni­na Hap­sa­lo­le oli rõõm­sal päe­val kaa­sa ela­mas veel nai­san­sam­bel Ko­du, kus ta lau­lab. „Taht­si­me na­tu­ke sõud te­ha, et asi oleks meel­de­jää­vam,“ sõ­nab ta. Ku­na Ko­du re­per­tuaa­ri kuu­lu­vad ka must­las­lau­lud, püüd­sid laul­ma tul­nud „must­la­sed“ või­de­tud au­tot en­da­le saa­da, pe­sid se­da „vii­na­ga“ ning te­gid Keh­ras au­rin­gi. Au­rin­gi­le vii­di ka uhiuue au­to­ma­ni­ku lap­se­lap­sed. Ja­ni­na Hap­sa­lo is­tus ju­hi kõr­va­list­mel: „Pal­jud üt­le­sid nüüd, et mi­ne au­to­koo­li, aga ei, ma ei jul­ge. Mees, po­jad ja nen­de nai­sed sõi­da­vad au­to­ga, kui va­ja, ka­su­tan neid.“

Iga­päe­va­selt hak­kab uue Volks­wa­gen Gol­fi­ga sõit­ma Ja­ni­na Hap­sa­lo abi­kaa­sa. „Meil on küll Maz­da, kuid see on 17 aas­tat va­na, aeg ju­ba pen­sio­ni­le jää­da,“ ar­vas au­to­võit­ja.

Eelmine artikkelAni­ja val­la noo­red te­gid et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­kav­va
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la me­re­pi­du jääb ära