JAAN ORUAAS soo­vib vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­delt tõ­hu­sa­mat tööd

1076
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uus esi­mees JAAN ORUAAS juh­tis vo­li­ko­gu te­ge­vust ka aas­ta­tel 2009-2013.

JAAN ORUAAS, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees va­he­tus, mis nüüd Ani­jas muu­tub?
„Min­geid pead­pöö­ri­ta­vaid muu­tu­si te­ha po­le va­ja. Meil on va­li­misp­rog­ramm, tu­leb kok­ku lep­pi­da, kui­das seal­seid ees­mär­ke el­lu viia, koos­ta­da vas­ta­valt nen­de­le ja val­la või­ma­lus­te­le uus ee­lar­ve.“

Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus sai vo­li­ko­gus ena­mu­se, see tä­hen­dab, et teil ei ole va­ja pi­da­da lä­bi­rää­ki­mi­si ega te­ha kel­le­ga­gi koa­lit­sioo­ni.
„Se­da tões­ti po­le va­ja, kuid kaa­lu­da tu­leb kõi­ki häid ideid ja va­li­da neist pa­ri­mad. Sel­li­sed aru­te­lud ja va­li­kud on ol­nud ko­gu aeg. Va­he­tult pä­rast is­tun­git koh­tu­si­me ka teis­te ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te­ga ning te­gi­me et­te­pa­ne­ku, et osa ko­mis­jo­ni esi­me­hi võik­sid tul­la part­ne­ri­telt. Pak­ku­si­me nei­le li­saks re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni veel sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni juh­ti­de koh­ti.“

Üt­le­si­te part­ne­rid, kui­gi vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le esi­ta­ti ka tei­ne kan­di­daat. Kas see tä­hen­dab, et vo­li­ko­gus on opo­sit­sioon?
„Esial­gu tun­dub, et on, kui­gi pi­gem on see ene­se­mää­rat­lu­se kü­si­mus – kas end mää­rat­le­tak­se opo­sit­sioo­ni või koos­töö­part­ne­ri­na.

Va­li­mis­koo­so­le­ku­tel rää­ki­sid kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­jad soo­vist te­ha vo­li­ko­gus koos­tööd. Kui siis üt­le­sin, et är­me ka­su­ta sõ­nu koa­lit­sioon ja opo­sit­sioon, ol­di enam-vä­hem nõus. Peep Kask näi­tas, et peab sel­lest kin­ni, ei os­ka öel­da, mi­da teeb Kes­ke­ra­kond. Frakt­sioo­ni moo­dus­ta­mi­ne oli vei­di jõu­li­ne samm tõm­ma­ta mei­le väi­ke joon va­he­le, eks elu näi­tab. Loo­dan, et se­da joont ei te­ki. Vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis tões­tas, et või­ma­lik on töö­ta­da il­ma lahk­he­li­de­ta. Üt­le­si­me küll eriar­va­mu­si väl­ja, kuid kisk­le­mis­te ja üks­tei­se ma­ter­da­mi­se pea­le ae­ga ega jõu­du ei ku­lu­ta­nud, kõi­gil oli üks suund.“

Keskf­rakt­sioon tahab val­la­va­ne­mat va­li­da kon­kur­si­ga. Teie kan­di­daat on Ar­vi Ka­ro­tam?
„Jah. Val­la­va­ne­ma­te kaa­sa­mi­ne oli ai­nu­või­ma­lik st­ra­tee­gia va­li­mi­sed või­ta. Kui mõt­le­me va­li­mis­tel an­tud hääl­te ar­vu­le ja vaa­ta­me ak­nast väl­ja – tu­le­mu­sed on ju nä­ha. Kõik mu tut­ta­vad, kes siin­kan­dis har­vem käi­vad, imes­ta­vad – oi, kui pal­ju teil siin on teh­tud! Kust mu­jalt see ik­ka hak­kab, kui juh­ti­mi­sest.“

Kui­võrd muu­tub nüüd vo­li­ko­gu töö?
„Ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si sai vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de ar­vu vei­di vä­hen­da­tud, see õi­gus­tas. Võib ju öel­da, et lä­he­me stag­na­moo­di eda­si, aga kui asi töö­tab häs­ti, po­le põh­just ha­ka­ta muut­ma. Küll aga tu­leks pa­ran­da­da is­tun­gieel­set kom­mu­ni­kat­sioo­ni, et va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu­des lei­da ühes­koos pa­ri­mad la­hen­du­sed.

Pa­rem kom­mu­ni­kat­sioon tä­hen­dab ko­mis­jo­ni­de tõ­hu­samat tööd –vas­tu­tu­se võt­mist ja kii­re­ma ta­ga­si­si­de kü­si­mist. Po­le min­gi sa­la­dus, et eel­mi­se koos­sei­su ajal tu­li vo­li­ko­gu liik­me­telt aeg-ajalt eel­nõu­de si­su koh­ta pä­ri­mi­si, mil­le­le oleks vas­tu­sed saa­nud an­da ju­ba ko­mis­jo­nis. Ku­na eel­nõu­de me­net­le­mi­se tsük­kel on vä­ga kii­re, ei võe­ta ala­ti en­ne ko­mis­jo­ni is­tun­git ae­ga sü­ve­ne­da. Sel­le aja peab leid­ma, et lõpp­tu­le­mus oleks pa­rem – esi­ta­tak­se lä­bi­mõel­dud et­te­pa­ne­kuid, mit­te ei teh­ta is­tun­gil kii­ru­ga pa­ran­du­si.“

Kas see tä­hen­dab, et kui­gi teie ni­me­ki­ri on või­mul, ole­te va­ja­du­sel jät­ku­valt krii­ti­li­sed?
„Jah. See on ol­nud ko­gu aeg meie va­li­mis­lii­du lä­biv joon, mi­da näi­tab ka vo­li­ko­gus eel­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul teh­tud sõ­na­võt­tu­de, ar­va­mu­sa­val­du­se ja kü­si­mus­te arv. Nüüd tu­leb liht­salt jõu­da sel­le­ni, et krii­ti­li­sed kü­si­mu­sed esi­ta­tak­se ju­ba va­rem, mit­te vo­li­ko­gu is­tun­gil.“

Rää­ki­ge pi­sut, mil­le­ga iga­päe­va­selt te­ge­le­te.
„Olen OÜ Fo­cu­sIT ju­ha­tu­se lii­ge ja te­ge­len in­fo­tur­be au­di­ti­te­ga. Ku­sa­gil on ar­vu­tid ja and­med, meie sel­gi­ta­me väl­ja, kas teh­ni­li­selt ja töö­kor­ral­dus­li­kult on teh­tud kõik nii, et need and­med ei lä­heks kaot­si. Kui näi­teks ar­vu­ti kõ­va­ke­tas lõ­pe­tab töö, pea­vad and­med ole­ma va­ru­koo­pia­tel ja neid saab taas­ta­da, et tööd eda­si te­ha. Meie val­la­ma­jas on va­ru­koo­pia­te te­ge­mi­ne au­to­maat­ne. Kõi­ki­de ar­vu­ti­te va­ru­koo­piad te­hak­se ser­ve­ris­se val­la­ma­jas ning igal õh­tul saa­de­tak­se mit­me Ida-Har­ju val­la and­med üh­te ser­ve­ris­se Tal­lin­nas. Li­saks sel­le­le tu­leb ar­vu­teid ja and­meid kaits­ta rün­na­ku­te eest. Rün­na­tak­se kõi­ke, mis on võr­gus. See­pä­rast peab ole­ma või­ma­li­kult kaits­tud, et ei sa­tu­taks rün­de ohv­riks.“

Eelmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gus on EVE KRUU­SE maa­li­näi­tus
Järgmine artikkelHOLi te­gev­di­rek­tor on JOEL JES­SE