Raa­si­kul al­gas vee­tor­ni ka­tu­se re­mont

626
Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­sel on kaks väi­kest ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni, mis saa­vad re­mon­di käi­gus sa­mu­ti uue kat­te ja ka­tu­se. Fo­to Ants Ki­vi­mäe

Vee­tor­ni ka­tu­se ja sel­le ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid pa­ran­dab OÜ CEC. 

Val­la­va­lit­sus kor­ral­das juu­lis Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­di­han­ke, kuid ku­na kõik kolm pak­ku­mist üle­ta­sid sel­leks ka­van­da­tud sum­ma, pi­das val­la­pool­ne pro­jek­ti­juht, Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si juht ning val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe oda­vai­ma pak­ku­mi­se tei­nud et­te­võt­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, saa­vu­tas kok­ku­lep­pe, ning eel­mi­se nä­da­la lõ­pus sõl­mis val­la­va­lit­sus osaü­hin­gu­ga CEC le­pin­gu. Tööd lä­he­vad maks­ma 18 960 eu­rot.

„Mi­da­gi esial­gu ka­van­da­tust te­ge­ma­ta ei jää, vä­ga suur abi on sel­lest, et ko­ha­lik mees, ASi Eco­ma­tic oma­nik Väi­no Pär­nas­te an­nab re­mon­di ajaks mei­le ka­su­ta­da tõs­tu­ki ta­su­ta,“ lau­sus Ants Ki­vi­mäe.

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val alus­ta­sid töö­me­hed Raa­si­ku vee­tor­ni pöö­nin­gu pu­has­ta­mist sin­na lõk­su jää­nud lin­du­de väl­ja­hei­de­test ja sur­nud lin­du­dest, see­jä­rel alus­ta­sid ka­tu­selt ja ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni­delt va­na valts-ple­ki ja tor­ni­de lau­di­se ma­ha­võt­mist, ee­mal­da­tak­se ka roo­vi­lauad: „Tor­ni­de kand­va­test aam­pal­ki­dest tu­leb mõ­ni ilm­selt pro­tee­si­da, mä­da­ne­nud ko­had ee­mal­da­da. Vaa­ta­me üle sa­ri­kad, kas ka neid on va­ja ko­hen­da­da. Siis tu­leb pan­na uus lau­dis ja uus plekk-ka­tus. Ka rääs­ta ehis­lau­di­sed taas­ta­tak­se, ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid saa­vad uued ak­nad.“

Ants Ki­vi­mäe rää­kis, et pol­nud en­ne möö­du­nud nä­da­la­va­he­tust va­he­peal kaua vee­tor­ni pöö­nin­gul käi­nud, ja nüüd pi­di kur­vas­tu­se­ga tõ­de­ma, olu­kord oli hul­lem, kui os­kas kar­ta: „Mind lau­sa eh­ma­tas ära, kui mä­da seal kõik on. Ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni­de kül­jed on ju auk­li­kud ning aken­del po­le klaa­se ees, sealt on tul­nud pi­de­valt vih­ma­vett sis­se. Kui sel aas­tal po­leks se­da tööd et­te võt­nud, oleks järg­mi­sel aas­tal ilm­selt osa mä­da­ne­nud laest või põ­ran­dast al­la kuk­ku­nud.“

See­vas­tu ar­va­ta­vas­ti nõu­ka-aeg­ne ka­tu­sep­lekk oli te­ma hin­nan­gul tun­du­valt pa­re­mas sei­su­kor­ras, kui eel­ne­va­te droo­ni­pil­ti­de jär­gi ning spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gu­te põh­jal ole­ta­ti ning oleks kest­nud veel aas­ta­küm­neid, kuid roo­vi­tu­se va­he­ta­mi­seks tu­li see ee­mal­da­da ning sa­ma plek­ki enam ta­ga­si pan­na ei saa: „Kuid usun, et ka tä­na­päe­va­ne plekk kes­tab vä­he­malt viis­küm­mend aas­tat.“

Vas­ta­valt le­pin­gu­le pea­vad Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­di­tööd val­mi­ma 30. sep­temb­riks, Ants Ki­vi­mäe ole­tab, et jõu­tak­se tun­du­valt kii­re­mi­ni.

Raa­si­ku vee­torn on ehi­ta­tud 1870. aas­tal au­ru­ve­du­ri­te vee­ga va­rus­ta­mi­seks. Prae­gu kuu­lub val­la­le, muin­sus­kait­se all ei ole. Kol­me­kord­ne vee­torn on paar­küm­mend meet­rit kõr­ge, kol­mel kor­ru­sel on kok­ku 90 meet­rit põ­ran­da­pin­da. Sa­ma­su­gu­ne vee­torn on ka Aeg­vii­du raud­tee­jaa­ma juu­res, kuid seal­sel po­le al­les ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ne.

„Mi­nu mee­lest ei ole Aeg­vii­du vee­tor­nil sel­list ele­gant­sust, just need ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid an­na­vad meie oma­le sel­le ilu,“ ar­vas Ants Ki­vi­mäe.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu pas­to­raa­dis jät­ku­vad ehi­tus­tööd
Järgmine artikkelMAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­võist­lus­tel püs­ti­ta­ti re­kor­deid