Jaa­nua­ris ka­su­ta­sid Raa­si­ku val­la õpi­la­sed ta­su­ta ron­gi­sõi­du või­ma­lust 2252 kor­ral

1588

Jaa­nua­ri­kuu ron­gi­sõi­du eest mak­sab Raa­si­ku vald El­ro­ni­le 3257,50 eu­rot.

Ala­tes 9. jaa­nua­rist saa­vad Raa­si­ku val­las ela­vad 7-19aas­ta­sed õpi­la­sed sõi­ta ron­gi­ga ta­su­ta Tal­lin­nast ku­ni Aeg­vii­du­ni – tsoo­ni­des I-IV. Tin­gi­mus on, et nii õpi­la­ne kui ka te­ma va­ne­mad pea­vad ole­ma Raa­si­ku val­la rah­vas­ti­ku re­gist­ris 31. det­semb­ri 2016 sei­su­ga. Lap­se­le tu­leb soe­ta­da Tal­lin­na ja Har­ju­maa ro­he­li­ne ühis­sõi­du­ki kaart ning esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lus ta­su­ta sõi­du vor­mis­ta­mi­seks.
Raa­si­ku val­la ra­han­du­s­osa­kon­na juht Eve­lyn Vel­berk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eel­mi­sel nä­da­lal jõu­dis El­ro­nilt val­la­maj­ja ar­ve jaa­nua­ri­kuu sõit­ja­te koh­ta. Val­la­va­lit­su­sel tu­leb jaa­nua­ri ron­gi­sõi­tu­de eest ta­su­da 3257,50 eu­rot. Kok­ku sõit­sid val­la õpi­la­sed jaa­nua­ri­kuus ron­gi­ga ta­su­ta 2252 kor­da. Tal­lin­na ja ta­ga­si ehk kol­mes tsoo­nis sõi­de­ti 1863 kor­da, ühe tsoo­ni sees sõi­de­ti 107 ja ka­hes tsoo­nis 223 kor­da. Kõi­ge vä­hem re­gist­ree­ri­ti sõi­te, mis olid teh­tud nel­jas tsoo­nis – 59.
Eve­lyn Vel­berk sel­gi­tas, et El­ro­ni­ga on kok­ku­le­pe, kui õpi­la­ne sõi­dab ühes kuus vä­hem, kui on pe­rioo­di­kaar­di kuu­li­miit, siis mak­sab vald iga sõi­du eest eral­di. Kui sõi­de­tak­se roh­kem, siis jääb õpi­la­se eest maks­tav sum­ma võrd­seks kuu­kaar­di mak­su­mu­se­ga.
Ta nen­tis, et esi­me­se kuu koh­ta ei ole ni­me­li­si aruan­deid saa­bu­nud ja po­le veel või­ma­lik ana­lüü­si­da, mil­li­se ale­vi­ku või kü­la õpi­la­sed ka­su­ta­vad ta­su­ta ron­gi­sõi­du või­ma­lust kõi­ge enam.
Taot­le­ja­te ni­me­kir­jast on nä­ha, et jaa­nua­ri­kuu­ga on kõi­ge rohkem taot­lu­si esi­ta­tud Kul­li kü­last, aga ka Iga­ve­rest ja Rät­last, mis ei asu raud­tee­pea­tu­se va­he­tus lä­he­du­ses.
Jaa­nua­ri lõ­pu sei­su­ga oli ta­su­ta ron­gi­sõi­du taot­lus esi­ta­tud 446 õpi­la­se koh­ta. Taot­lu­si tu­leb Eve­lyn Vel­ber­ki sõ­nul jär­jest juur­de, val­la­va­lit­sus kont­rol­lib, kas õpi­la­ne vas­tab vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le, edas­tab and­med El­ro­ni­le ja et­te­võ­te lü­li­tab oma and­me­baa­si.
Taot­le­jaid on val­la kõi­gist koo­li­dest – Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­list, Pi­ka­ve­re alg­koo­list ja Aru­kü­la wal­dorf­koo­list ning ka mit­me­test Tal­lin­na koo­li­dest. Kok­ku elab Raa­si­ku val­las 7-19aas­ta­seid õpi­la­si 812.
Ta­su­ta ron­gi­sõi­du ees­mär­ki ei kont­rol­li­ta, eel­dus­li­kult sõi­da­vad noo­red ron­gi­ga koo­li ja ta­ga­si või tree­nin­gu­te­le-proo­vi­des­se, aga või­vad sõi­ta ka va­nae­ma juur­de, pii­ran­gut po­le, mär­kis ra­han­du­s­osa­kon­na juht.
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi kom­men­tee­ris, et ta­su­ta ron­gi­sõi­du või­ma­lust on ha­ka­tud häs­ti ka­su­ta­ma, roh­kem kui pool­te val­las ela­va­te õpi­las­te koh­ta on ju­ba esi­ta­tud aval­dus: „Kind­las­ti on ta­su­ta ron­gi­sõit õpi­las­te­le Raa­si­ku val­la pü­si­ma­jää­mi­se üks te­gur. Aga se­da on ka las­teaia­ta­su soo­dus­tus. Raa­si­ku val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se ka­van­da­tak­se õpi­las­te ta­su­ta ron­gi­sõi­du ta­su­mi­seks kesk­mi­selt 3000-4000 eu­rot kuus.“
Val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve pro­jek­tis on ta­su­ta ron­gi­sõi­du ku­lu­de kat­teks 150 000 eu­rot, li­saks õpi­las­te sõi­du­ku­lu­de­le ta­su­tak­se El­ro­ni­le ka Raa­si­ku val­la tar­vis teh­tud pi­le­ti­süs­tee­mi and­me­baa­si aren­da­mi­se eest.