Jaa­nua­ri lu­me­roh­kus läks val­da­de­le kal­liks

355

„Jaa­nua­ris ku­lus lu­me­lük­ka­mi­se­le 101 000 eu­rot, see on hul­lu­meel­ne num­ber,“ mär­kis Ani­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok.

Val­laee­lar­ves on tä­na­vu tee­de ta­li­hool­deks pla­nee­ri­tud 168 000 eu­rot: „Kaht­len, kas sel­lest pii­sab. Veeb­rua­ris saa­me ehk hak­ka­ma, aga aas­ta lõ­pus tu­leb ju uues­ti talv.“

Ae­ga on ku­lu­nud küll pal­ju roh­kem, kuid tee­de lah­ti­lük­ka­mi­se­ga on Mar­gus Mo­lo­ki hin­nan­gul tä­na­vu­sel roh­ke lu­me­ga tal­vel saa­dud üs­na häs­ti hak­ka­ma, vaid Aeg­vii­dus olid ka­hel nä­da­la­va­he­tu­sel teed õi­geaeg­selt lumest puhasta­ma­ta, ku­na tee­hool­da­jal olid trak­to­rid ri­vist väl­jas. Kui öö­sel vas­tu möö­du­nud tei­si­päe­va oli taas suur sa­du, nu­ri­se­sid mõ­ned pa­ha­sed ini­me­sed, et nen­de ko­du­tee pol­nud hom­mi­kuks lah­ti lü­ka­tud. Mar­gus Mo­lok sel­gi­tas, et vas­ta­valt le­pin­gu­te­le pea­vad 1. sei­sun­di­ta­se­me teed ole­ma lä­bi­ta­vad 12 ja lu­mest pu­has­ta­tud 24 tun­ni jook­sul pä­rast lu­me­sa­du.

„See ei tä­hen­da, et tee­hool­da­jad nii kaua oo­tak­sid. Ena­mas­ti alus­ta­tak­se ju­ba öö­sel ja te­hak­se vä­ga pik­ki päe­vi, kee­gi ei jä­ta ku­hu­gi mi­ne­ma­ta ning kõik teed saa­vad pu­has­ta­tud. Lü­ka­ta ei saa aga kõi­ki teid kor­ra­ga. Alus­ta­da saab ühest ko­hast, see tä­hen­dab, et kel­le­gi ko­du­tee peab pa­ra­ta­ma­tult jää­ma vii­ma­seks,“ lau­sus ta.

Kui­gi vii­ma­sel nä­da­lal on ol­nud su­la, po­le val­la tee­hool­da­ja­tel töö­puu­dust ol­nud, trak­to­rid on käi­nud tee­delt lah­ti­su­la­nud „lu­me­put­ru“ lük­ka­mas: „Jõud­sa su­la kor­ral oli sel­lest ka­su vaid lü­hi­ke­seks ajaks, kol­me-nel­ja tun­ni pä­rast oli tee­del uus kiht su­la­lund.“

Ku­na tee­de lah­ti­lük­ka­mi­se ku­lud on sel aas­tal ol­nud suu­red, ei te­ki­ta­tud lu­me­roh­kel ajal sel­le ära­veo­ga li­sa­ku­lu­tu­si, pi­gem soo­vi­ti pa­nus­ta­da li­be­du­se­tõr­jes­se. Val­la tee­hool­da­ja­te­ga on Mar­gus Mo­lo­ki sõ­nul kok­ku le­pi­tud, et li­saks kerg­liik­lus­tee­de­le gra­niit­kil­lus­ti­ku ja lii­va puis­ta­mi­se­le te­hak­se li­be­du­se­tõr­jet va­ja­du­sel ka rist­mi­kel ning tä­na­va­tel.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si sõ­nul on lu­me­lük­ka­ja­tel fik­see­ri­tud te­ma piir­kon­na rin­gi hind vas­ta­valt rii­gi­han­kes esi­ta­tud pak­ku­mi­se­le: „Lu­me­tõr­je­ga te­ge­le­vad Kuu­sa­lu val­las 9 et­te­võt­jat. Jaa­nua­ri lu­me­sa­du­de ja tuis­ku­de­ga pi­did lu­me­lük­ka­jad kuu jook­sul oma piir­kon­na teed sah­ka­de lä­bi sõit­ma 14-18 kor­da. Esi­ta­tud ar­ve­test sel­gus, et jaa­nua­ri­kuus ku­lus lu­me­tõr­jeks kok­ku 103 000 eu­rot. Kuid teed tu­li lu­mest puh­taks lü­ka­ta ka veeb­rua­ris, need ar­ved saa­me kuu lõ­pus.“

Ta tõ­des, et tee­de hool­du­se jaoks val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tav sum­ma si­sal­dab nii lu­me­tõr­jet, kruu­sa­tee­de su­vi­seid hool­du­si kui ka tee­de re­mon­di­ra­ha: „Iga eu­ro, mis ku­lub tee­de ta­li­hool­du­se­le, võ­tab vä­he­maks su­vi­se hool­du­se ja re­mon­di sum­ma­sid. Kui lu­me­sa­du jät­kub sa­ma­moo­di, na­gu jaa­nua­ris, saab tee­re­mon­di­töid te­ha su­vel vä­he.“

Li­be­du­se­tõr­je koh­ta lau­sus ta, et lii­va­ta­tak­se val­la tee­del oht­li­kes koh­ta­des. Su­lail­ma­de­ga su­las as­falt lu­me alt väl­ja, see hõl­bus­tas lii­ku­mist kerg­liik­lus­tee­del. Kuu­sa­lu ale­vi­kust koo­li­ma­ja juu­rde Ri­hu­mäe­le ja Kii­du kul­ge­va kerg­liik­lus­tee re­gu­laar­set lii­va­ta­mist ei teh­ta. Kuu­sa­lu piir­kon­nas puu­dub sel­leks so­biv teh­ni­ka. Kerg­liik­lus­tee lii­va­ta­mi­ne toi­mub kä­sit­si ju­hul, kui on vä­ga li­be.

Raa­si­ku val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Rai­ko Mo­lok üt­les, et kui eel­mi­sel aas­tal ku­lus val­las lu­me- ja li­be­du­se­tõr­je­le 44 000 eu­rot, siis tä­na­vu olid ai­nuük­si jaa­nua­ri ar­ved kok­ku li­gi 36 000 eu­rot. Val­laee­lar­ves on ava­li­ke ala­de pu­has­tu­se­le mul­lu­se­ga enam-vä­hem sa­ma sum­ma, 100 000 eu­rot, kuid see on li­saks lu­me­tõr­je­le mõel­dud ka hal­jasa­la­de ja teeäär­te niit­mi­seks, võ­sa­tõr­jeks ja muuks tao­li­seks.

Eel­mi­sel tei­si­päe­val, kui hom­mi­kul oli maas paks lu­mi, he­lis­ta­sid val­la­maj­ja ela­ni­kud ja kurt­sid lu­mis­te tee­de üle um­bes sa­ma pal­ju kui eel­mi­se poo­le­teist­küm­ne kuu­ga kok­ku: „Õn­neks oli õh­tuks olu­kord üs­na hea, kes hom­mi­kul pi­di töö­le sõit­ma pak­sus lu­mes, sai õh­tul ko­ju sõi­ta möö­da puh­taks lü­ka­tud teed, vaid mõ­ni väi­ke lõik lü­ka­ti lah­ti al­les kol­ma­päe­va hom­mi­kul.“

Val­la tee­de ta­li­hool­de te­gi­jad käi­vad tee­delt lük­ka­mas ka su­la­lund. Li­be­du­se­tõr­jet te­hak­se reeg­li­na ale­vi­ke kerg­liik­lus­tee­del, eel­mi­sel nä­da­lal tel­li­ti se­da era­kor­ra­li­selt ka asu­la­te sõi­du­tee­de­le, kus rist­mi­kud olid jääs: „Me ei saa­nud ko­he rea­gee­ri­da, ku­na val­lal ei ole li­be­du­se­tõr­je te­ge­mi­seks le­pin­gut ning pi­di­me leid­ma te­gi­ja.“

Lok­sa abilin­na­pea And­res Kask­la mär­kis, ku­na lin­nal on trak­to­rid ja töö­jõud ning võõ­rast teh­ni­kat po­le tel­li­tud, on tä­na­vu lu­me­lük­ka­mi­se­le ku­lu­nud tavalisest roh­kem kü­tust. Ühe kor­ra tel­li­ti sõi­du­tee li­be­du­se­tõr­jet, kuid siis tu­li ko­he lu­me­sa­du pea­le. Kõn­ni­teid lii­va­ta­vad lin­na hea­kor­ra­töö­ta­jad.