Info­päev kesk­po­lü­goo­ni Tõ­res­ka lin­na­kus viis maao­ma­ni­ke selt­sin­gu moo­dus­ta­mi­se­ni

1107

Val­mi­nud on selt­sin­gu vee­bi­leht LIS ehk „Loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi“ ning teh­tud Fa­ce­boo­ki-grupp in­fo­va­he­tu­seks kesk­po­lü­goo­nil ja teis­tel sõ­ja­väeob­jek­ti­del toi­mu­va koh­ta.

„Me kõik ole­me sel­le poolt, et Ees­ti riik oleks kaits­tud. Me po­le kait­se­väe vas­tu, aga ta­ha­me oma ko­du­des ela­da ra­hu ajal ra­hus,“ sõ­nas maao­ma­nik Ai­li Oh­lau Läs­na kü­last Kad­ri­na val­last. Kõi­ge suu­rem prob­leem on mü­ra, eel­kõi­ge lask­mis­har­ju­tus­test tu­le­nev löök­lai­ne, mis pa­neb ma­jad vä­ri­se­ma ja mõ­jub hal­vas­ti näi­teks sü­da­me­hai­ge­te­le, mär­kis ta.

Ai­li Oh­lau ta­lu­maad ja ka ko­gu Läs­na kü­la asu­vad Lää­ne-Vi­ru­maal, mõ­ni­sa­da meet­rit ee­mal on Har­ju maa­kon­na ja Kuu­sa­lu val­la piir ning ka tõk­ke­puu, mis tä­his­tab kaitse­väe kesk­po­lü­goo­ni al­gust. Veel vei­di ee­mal, Tõ­res­ka kü­las paik­neb kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni tee­nin­dus­lin­nak.

Kait­se­mi­nis­tee­rium kut­sus Kuu­sa­lu, Ta­pa, Ani­ja ja Kad­ri­na val­la ela­nik­ke lau­päe­val, 9. veeb­rua­ril tee­nin­dus­lin­na­kus­se kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni, laien­da­tud ohua­la­de ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja tea­be­päe­va­le – osa­le­ma kait­se­väe väl­jaõp­peks va­ja­li­ke ala­de aren­da­mi­se aru­te­lul. Tee­nin­dus­lin­na­kus­se pää­seb Läs­na kü­la kau­du. Su­lail­ma­de­ga olid suu­red kait­se­väe­ma­si­nad sõit­nud lu­mi­se as­falt­tee peaae­gu lä­bi­ma­tuks, tea­be­päe­va­le suun­du­nu­te sõi­duau­tod lii­ku­sid pak­sus lu­me­pud­rus. Tee­nin­dus­lin­na­kus­se ko­gu­nes kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja kait­se­väe sei­su­koh­ti kuu­la­ma ning kü­si­mu­si esi­ta­ma um­bes 40 hu­vi­list, oli kesk­po­lü­goo­ni ümb­ru­se kü­la­de ini­me­si nii Ani­ja, Kuu­sa­lu, Kad­ri­na kui ka Ta­pa val­last ning igast oma­va­lit­su­sest mõ­ned po­lii­ti­kud.

Kut­ses pa­lu­ti pan­na soo­jalt rii­des­se, sest üri­tus toi­mus õues, kait­se­väe­las­te söö­gi­ko­haks ra­ja­tud ka­tu­sea­lu­ses. Koh­tu­mi­se käi­gus ju­hi­ti võõ­rus­ta­ja­te tä­he­le­pa­nu keh­va­de­le tee­olu­de­le – tee oleks või­nud lu­mest pu­has­ta­da, et kü­la­lis­te­le näi­da­ta, nad olid oo­da­tud.

Po­lü­goo­ni aren­da­tak­se vas­ta­valt rii­gi­kait­se aren­gu­ka­va­le
Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja kait­se­väe esin­da­jad tut­vus­ta­sid kaar­ti, ku­hu on kan­tud kesk­po­lü­goo­ni ja loo­da­va Sood­la har­ju­tus­väl­ja ning laien­da­ta­va­te ohua­la­de pii­rid. Nad sel­gi­ta­sid sa­ma, mi­da on rää­ki­nud va­ra­se­ma­tel koh­tu­mis­tel, kui tut­vus­ta­ti po­lü­goo­nia­la riik­lik­ku erip­la­nee­rin­gut ja toi­mus kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­de ava­li­kus­ta­mi­ne.

Po­lü­goo­ni aren­da­tak­se vas­ta­valt rii­gi­kait­se aren­gu­ka­va­le. Erip­la­nee­ring al­ga­ta­ti, ku­na kesk­po­lü­goo­ni ka­su­ta­mi­ne on in­ten­sii­vis­tu­nud, täie­ne­nud on rel­vas­tus, li­san­du­nud soo­mus­ta­tud ja­la­vä­gi, ko­hal on liit­las­te ük­su­sed. Et viia lä­bi meie kait­se­väe­las­te, kait­se­liit­las­te ja liit­las­vä­ge­de soo­mus­ta­tud ja­la­väe­pa­tal­jo­ni väl­ja­õpet, luuak­se kesk­po­lü­goo­ni­le täien­dav ohua­la. Riik on ha­ka­nud oman­da­ma sel alal era­maid, maao­ma­nik­ke on sel­lest tea­vi­ta­tud, ees­märk on jõu­da os­tu ja hin­na osas kok­ku­lep­pe­le. Ka os­tab riik ära po­lü­goo­ni pii­ri­des­se jää­vad era­maad.

Veel rää­gi­ti, et pea­gi al­ga­ta­tak­se Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku riik­lik erip­la­nee­ring, mil­li­sed on sel­le täp­sed pii­rid, po­le veel lõp­li­kult sel­ge, koos­tööd te­hak­se kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi, kesk­kon­naa­me­ti ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga. Kui pii­rid pai­gas, tea­vi­ta­tak­se maao­ma­nik­ke, sest ka seal on ka­vas era­maad võõ­ran­da­da.

Maao­ma­ni­kud tõ­de­sid, et aas­tad lä­he­vad, koh­tu­mis­tel rää­gi­tak­se enam-vä­hem sa­ma jut­tu, kuid ik­ka tun­ne­vad nad, et in­fot on an­tud vä­he. Kõ­las et­te­pa­nek moo­dus­ta­da ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon, kel­le kau­du su­hel­da ame­tia­su­tus­te­ga, prae­gu­ne in­foe­das­tus on kehv ja lä­bi rää­gi­tak­se igaü­he­ga eral­di.

Li­gi paar tun­di kest­nud koh­tu­mi­sel, mil­le lõ­pus ja­ga­ti ko­ha­le­tul­nu­te­le sup­pi, kring­lit ja koh­vi, ta­he­ti mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­telt tea­da, miks kor­ral­da­ti tea­be­päev õues. Kas soo­vist, et nei­le esi­ta­tak­se vä­hem kü­si­mu­si, kok­ku­saa­mi­ne lõ­peks rut­tu ja saaks aruan­ne­tes­se mär­ki­da, et rah­vas on kaa­sa­tud? Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad kin­ni­ta­sid, et nii see po­le.

Läs­na ela­ni­kud pak­ku­sid, et lin­na­kus kül­me­ta­mi­se ase­mel võiks ühes­koos min­na nen­de kü­la rah­va­maj­ja, kus on soe, ja aru­ta­da seal. Tõ­de­ti, et ilm­selt oli koh­tu­mi­ne mõel­dud niiöel­da au­ru väl­ja­lask­mi­seks, sest rää­gi­tut ei pro­to­kol­li­tud.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na ja pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na juht Tuu­li Vor­si sõ­nul oli üri­tu­se ees­märk sel­gi­ta­da kesk­po­lü­goo­ni aren­da­mi­se ot­sus­te ta­ga­maid ning luua või­ma­lus sil­mast sil­ma suht­le­mi­seks.

LI­Si ko­du­leht ja Fa­ce­boo­ki-grupp kut­su­vad lii­tu­ma
Kui pä­rast su­pi­söö­mist lin­na­kust ära sõi­de­ti, suun­du­sid 15 ini­mest Läs­na rah­va­maj­ja, kus pi­da­sid paar tun­di aru. Kait­se­jõu­du­de töö­ta­jad sin­na ei läi­nud, kui­gi kut­su­ti. Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad sel­gi­ta­sid, et tea­be­päe­va üks ees­märk oli ka tut­vus­ta­da hu­vi­lis­te­le kait­se­väe teh­ni­kat ja kesk­po­lü­goo­ni lin­na­kut.

Rah­va­ma­jas ot­sus­ta­sid maa­o­ma­ni­kud, et en­da hu­vi­de kait­seks ja in­fo pa­re­maks edas­ta­mi­seks luuak­se ühi­ne or­ga­ni­sat­sioon – selt­sing LIS ehk „Loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi“.

Selt­sin­gu asu­ta­jad ava­li­kus­ta­sid päev hil­jem, pü­ha­päe­val ko­du­le­he LIS Loo­dus+ini­me­ne+sõ­ja­vä­gi, „Ees­ti loo­du­se ja kul­tuu­ri kait­seks“.

Selt­sin­gut tut­vus­ta­vas teks­tis on vee­bi­le­hel öel­dud, loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi või­vad ek­sis­tee­ri­da koos nii, et üks­tei­se­ga või­ma­li­kult pal­ju ar­ves­ta­tak­se: „2019. aas­ta al­gu­seks on ku­ju­ne­nud väl­ja olu­kord, kus ko­ha­li­kest ela­ni­kest sõi­de­tak­se üle, nen­de ar­va­must ei kü­si­ta ja sel­le­ga ei ar­ves­ta­ta. Sõ­ja­väe­lis­te aren­dus­te piir­kon­nas ela­vad ini­me­sed on tei­nud oma elus suu­ri komp­ro­mis­se nen­de aren­dus­te ta­lu­mi­seks. Pa­ra­ku ei suu­da amet­ni­kud se­da mõis­ta ja pla­nee­rin­gu­te lä­bi­su­ru­mi­ne muu­tub üha jäi­ge­maks ning sun­ni­vii­si­li­seks. Aren­dus­te mõ­ju loo­dus­kesk­kon­na­le ja kul­tuu­ri­le on muu­tu­nud üha hä­vi­ta­va­maks. Tä­nu kin­ni­sas­ja ava­li­kes hu­vi­des oman­da­mi­se sea­du­se­le (vas­tu võe­tud juu­lis 2018 – toim.) on suur oht jää­da il­ma oma ko­dust ja va­rast si­su­li­selt või­lei­va­hin­na eest. Kõi­ge mas­taap­se­mad sel­li­sed aren­gud toi­mu­vad kait­se­väe kesk­po­lü­goo­nil ja sel­le ümb­ru­ses, aga ka mu­jal Ees­tis.“

Vee­bi­le­he­le on pan­dud aja­le­hear­tik­lid, mis il­mu­nud po­lü­goo­nia­la ta­lu­de ja ela­ni­ke koh­ta, ning „104 ki­ri“ – roh­kem kui sa­ja al­la­kir­ju­ta­nu­ga mul­lu no­vemb­ris saa­de­tud ta­ga­si­si­de kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­se­le koos det­semb­ris esi­ta­tud pöör­du­mi­se­ga Ta­pa val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu poo­le ning sel­le­le saa­de­tud vas­tus. Pöör­du­mi­ses kü­si­tak­se, mis­su­gust ju­rii­di­list tu­ge saaks vald pak­ku­da era­maa­de oma­ni­ke­le, kel­lest ena­mik on in­fo­su­lus, ning aval­da­tud loo­tust, et vald soo­vib ol­la hin­na­tud part­ner eel­kõi­ge val­la ela­ni­ke­le, mit­te vaid kait­se- ja liit­las­vä­ge­de­le. Vas­tu­ses on kir­jas, et Ta­pa val­la­va­lit­sus ei saa pak­ku­da era­maa­de oma­ni­ke­le ju­rii­di­list tu­ge. Kesk­po­lü­goon asub ter­vi­ku­na Kuu­sa­lu val­las, Ta­pa val­la­va­lit­sus ei pea va­ja­li­kuks oma val­la ela­ni­ke ar­va­mu­se uu­ri­mist po­lü­goo­ni koh­ta.

Vee­bi­le­hes on eral­di kaust „As­ja­de seis kait­se­väe kesk­po­lü­goo­nil“, kus kir­jel­da­tak­se tek­ki­nud olu­kor­da ja li­sa­tud on koo­piad do­ku­men­ti­dest ning ka koh­tu­mis­te sal­ves­tu­si ala­tes kesk­po­lü­goo­ni asu­ta­mi­se ajast.
Üks selt­sin­gu eest­ve­da­jaid, Ivar Porn Ani­ja val­la Pil­la­pa­lu kü­last kom­men­tee­ris, need on aval­da­tud sel­leks, et kõi­gil, kes po­lü­goo­ni­tee­ma vas­tu hu­vi tun­ne­vad, oleks alg­ma­ter­jal, mil­le põh­jal tut­vu­da sünd­mus­te käi­gu ja fak­ti­de­ga.

Selt­sin­gu vee­bi­le­hel kut­su­tak­se era- ja ju­rii­di­li­si isi­kuid lii­tu­ma LIS Fa­ce­boo­ki-gru­pi­ga, mis on loo­dud in­fo­va­he­tu­seks kesk­po­lü­goo­nil ja teis­tel sõ­ja­väeob­jek­ti­del toi­mu­va koh­ta.

Vee­bi­le­he kok­ku pan­nud Kat­rin Kull Ta­pa val­la Pa­ti­ka kü­last mär­kis, et lä­hi­nä­da­la­te­ga saab ilm­selt sel­geks, kui pal­ju on ak­tiiv­se­maid ini­me­si, kes selt­si­ga ühi­ne­vad, ja kui­das eda­si te­gut­se­tak­se.

Tuu­li Vors kait­se­mi­nis­tee­riu­mist üt­les es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mi­nis­tee­rium toe­tab ko­ha­lik­ke ühen­da­va selt­sin­gu loo­mi­se ideed, see hõl­bus­taks mõ­le­ma­pool­set in­fo­va­he­tust.

Kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja­de tee­nis­tu­se ülem ma­jor Joo­nas Jü­ri­sa­lu.
Kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja­de tee­nis­tu­se ülem ma­jor Joo­nas Jü­ri­sa­lu.

Mi­li­taar­ma­si­na­te ki­hu­ta­mi­ne, löök­lai­ned ja mü­ra
Kait­se­väe har­ju­tus­väl­ja­de tee­nis­tu­se ülem ma­jor Joo­nas Jü­ri­sa­lu sel­gi­tas tea­be­päe­val, et po­lü­goo­ni- ja ohua­la on rah­va­le lii­ku­mi­seks ava­tud, su­le­tak­se vaid õp­pus­te ajaks. Kui väl­jas on pu­na­ne lipp, siis on seal met­sas ja tee­del lii­ku­mi­ne oht­lik. „Me ei saa kee­la­ta see­nel-mar­jul ega ka­lal käi­mist, kuid tu­leb jäl­gi­da hoia­tus­mär­ke,“ rõ­hu­tas ta.

Ohua­la­de koh­ta lau­sus, et soo­mu­kil on ohua­la 7 ki­lo­meet­rit pikk ja 4 ki­lo­meet­rit lai. See­tõt­tu va­jab se­ni­ne po­lü­goo­nia­la laien­da­tud ohua­la. Kesk­po­lü­goon on Ees­ti suu­rim, toi­mu­vad pa­tal­jo­ni la­hing­lask­mi­sed.
Maao­ma­ni­kud soo­vi­ta­sid li­saks tai­me-, loo­ma- ja lin­nu­lii­kide­le uu­ri­da ka po­lü­goo­ni mõ­ju ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le, eri­ti se­da, kui suur on ja kui­das mõ­ju­vad lask­mis­mü­ra ning löök­lai­ned. Ühe idee­na pa­ku­ti, et maa­de võõ­ran­da­mi­se ase­mel võiks riik neid väl­jaõp­peks ren­ti­da ning kui jul­geo­le­kuo­lu­kord lee­ve­neb, jää­vad taas oma­ni­ke kä­su­tus­se.

Ma­jo­rilt uu­ri­ti, kui suu­re sõi­du­kii­ru­se­ga või­vad kait­se­väe ma­si­nad lä­bi kü­la sõi­ta. Läs­na rah­vas kur­tis, et on ol­nud ki­hu­ta­jaid. Joo­nas Jü­ri­sa­lu vas­tas, et iga rän­na­ku koh­ta an­tak­se käsk mars­ruu­di ja ka sõi­du­kii­ru­se koh­ta. Kui ma­si­nad lii­gu­vad väl­jas­pool po­lü­goo­nia­la, keh­ti­vad nei­le ül­di­sed liik­lu­sees­kir­jad, mil­lest tu­leb kin­ni pi­da­da. Ta too­ni­tas, kui ki­hu­ta­tak­se või on muid int­si­den­te, an­da sel­lest tea­da, siis saab rea­gee­ri­da ja kut­su­da kor­ra­le. In­fo edas­ta­da e-pos­ti aad­res­sil harjutusvali@mil.ee, infot harjutusväljade kohta saab kaitseväe kodulehelt.

Major Joonas Jürisalu selgitas kohtumise lõpus Sõnumitoojale, et iga kuue kuu tagant toimub liitlaste rotatsioon ning uutele tulijatele tuleb hakata meie olusid tutvustama taas algusest peale: „Tegeleme sellega päevast päeva, kui nad saavad selgeks, siis juba peagi lahkuvad. Kõige olulisem on, et saaksime rikkumistest infot, et sellega tegeleda. Tallinna-Narva maanteelt ehitatakse Tõreska linnakusse otseteed, kui see valmib, siis kaitseväe suured masinad enam läbi Läsna ei sõida.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. veebruaril
Järgmine artikkelAeg­vii­du mä­lu­män­gu või­tis ko­ha­lik võist­kond