Ida-Harjust käisid noortepeol ligi 700 osalejat

212
Kuusalu muusikaõpetaja NIINA ESKO noorte laulupeo dirigendipuldis mudilaskooride ees

Noor­te lau­lu­peo „Pü­ha on maa“ kaks di­ri­gen­ti olid Kuu­sa­lu kesk­koo­list – muu­si­kaõ­pe­ta­jad NII­NA ES­KO ja TAA­VI ES­KO.

Ida-Har­ju­maalt osa­le­sid tä­na­vu­sel noor­te­peol Ani­ja val­last 189, Kuu­sa­lu val­last 203, Raa­si­ku val­last 277 ja Lok­sa lin­nast 15 noort. Suu­rem osa neist öö­bi­sid ko­dus ning sõi­du­ta­ti oma­va­lit­sus­te tel­li­tud bus­si­de­ga Tal­lin­nas­se proo­vi­des­se ja esi­ne­ma. Kuu­sa­lu val­la ena­mik tant­si­jaid ja Lok­sa laul­jad olid peo­nä­da­lal ma­ju­ta­tud Las­na­mäe põ­hi­koo­li.
Tant­su­peo „Sil­lad“ eten­du­sed olid ree­del, 30. juu­nil ja lau­päe­val, 1. juu­lil. Rah­va­muu­si­ka­pi­du „Pä­ri­selt“ oli lau­päe­val, 1. juulil, rong­käik ja lau­lu­pi­du „Pü­ha on maa“ pü­ha­päe­val, 2. juu­lil.

Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

TAA­VI ES­KO: „Mul on Nii­na üle vä­ga hea meel!“
See­kord­sel lau­lu­peol te­gi di­ri­gen­di­de­büü­di Kuu­sa­lu kesk­koo­li mu­di­las­koo­ri­de ju­hen­da­ja ning ETV mu­di­las­koo­ri pea­di­ri­gent Nii­na Es­ko. Ta ju­ha­tas di­ri­gen­di­pul­dis mu­di­las­koo­ri­de esi­tu­ses kõ­la­nud lau­lu „Rõõm on täit­nud maa“, mil­le muu­si­ka on loo­nud Mar­tin J. Sil­dos, sõ­na­de au­tor Han­na Gre­te Re­ba­ne.

Nii­na Es­ko üt­les, et li­gi 9000 mu­di­la­se ju­ha­ta­mi­ne oli vä­ga emot­sio­naal­ne, sa­mas po­le suu­re hul­ga las­te di­ri­gee­ri­mi­ne kõi­ge mu­ga­vam: „Mõ­ni unus­tab di­ri­gee­ri­mist jäl­gi­da. Di­ri­gent peab suutma haa­ra­ta kõiki lauljaid. Mudilased laulsid äikesevihma saatel. Kokkuvõttes oli see suur õnnestumine. Vaatamata vihmasajule moodustasid nii lauljad ja kuulajad ühtse terviku. Väga meeldiv oli, et lauluväljaku nõlv oli vihmast hoolimata kuni peo lõpuni täidetud. Inimesed olid tänulikud. Tunda ja näha oli, et laulupidu läheb kõigile korda. “

Lau­lu­peo­le eel­ne­nud pool aas­tat on di­ri­gen­ti­de­le väga töö­roh­ke, sest sõi­de­tak­se kõi­gi maa­kon­da­de eelp­roo­vi­des­se ja et­te­laul­mis­te­le. Nii­na Es­ko rää­kis, et ala­tes jaa­nua­rist sõi­tis 31 kor­ral eelp­roo­vi­des­se.

„Olen ülirõõmus, et minu lauljad said oma esimese suure laulupeo kogemuse. Loodame, et laulupeo seeme on istutatud ja juurdub sügavalt igasse südamesse,” lausus ta.
Kol­man­dat kor­da noor­te­peo di­ri­gen­di­pul­dis ol­nud Taa­vi Es­ko sõ­nas, et tal on abi­kaa­sa Nii­na üle vä­ga hea meel: „Niina on või­ma­lu­se lau­lu­peol di­ri­gee­ri­da küm­ne­kord­selt ära tee­ni­nud.“
Taa­vi Es­ko ju­ha­tas aas­ta­tel 2002 ja 2007 noor­te­peol se­ga­koo­re, mõ­le­mal kor­ral Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku Vel­jo Tor­mi­se lau­le. Nüüd oli es­ma­kord­selt ühend­koo­ri­de ees ning ju­ha­tas nii laul­ja­te kui pub­li­ku üht kõi­ge roh­kem oo­da­tud lau­lu – oma kur­su­se­kaas­la­se Peep Sa­ra­pi­ku „Ta len­dab me­si­puu poo­le“.

Ida-Harju suurim delegatsioon oli noortepeol Raasiku vallast – 277 esinejat. Foto Maris Matsi

„Ühend­koo­ri ees seis­ta on vä­ga eri­li­ne. Oli üli­suur au ja tun­nus­tus, et lau­lu­peo kuns­ti­li­ne juht Pärt Uus­berg pak­kus mul­le se­da või­ma­lust. Olen vä­ga tä­nu­lik! Me­si­puu-laul loonud kursusekaaslase Peep Sarapikuga on mul eriline side. Laulsime temaga koos Tallinna Üliõpilassegakooris. Hoo­li­ma­ta kal­la­vast vih­mast tu­li Mesipuu-laul kor­da­mi­se­le. Kõik dirigendid olid kutsutud ühendkooride ette kaasa laulma. Ja kaasa laulis kogu publik. Kind­las­ti oli see mi­nu elu üks tipp­hetki,“ rää­kis 19. korda kooridega laulupeol käinud Taa­vi Es­ko.

Kui laul­jad olid lau­lu­kaa­re alt lah­ku­nud, teh­ti noor­te­peo üld­juh­ti­de ja di­ri­gen­ti­de­ga ühis­pilt. Nii­na ja Taa­vi Es­ko lisasid, et soov on minna oma kooridega 2025. aaastal üldlaulupeole ning 2027. aastal noortepeole.

 

Eelmine artikkelSoodla harjutusvälja laienedes uuendatakse ka Härmakosu tee
Järgmine artikkelPolitseiuudised