Soodla harjutusvälja laienedes uuendatakse ka Härmakosu tee

439
Soodla harjutusvälja eskiis. Tumesinisega on märgitud harjutusvälja piir, helesinisega laiendatud ohuala, rohelisega ühendusteed polügooni alale, ülal kollasega ligipääsuteed Narva maanteelt, punaste nooltega laskmissuunad laskealadel ja Raudoja külas on punasega piiritletud suurtükkide laskmisala. Kaart: kaitseministeerium.

Möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses koh­tus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Kõr­ve­maal Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (RKIK) ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­to­ri Kau­po Kaa­si­ku­ga.
„Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­le ka­van­da­tud kol­mest teest lõu­na­pool­ne ris­tub ka­hes ko­has Kõr­ve­maa suu­sa­ra­da­de­ga. Käi­si­me ko­ha­peal vaa­ta­mas, kui­das oleks või­ma­lik see la­hen­da­da nii, et mat­ka- ja suu­sa­ra­jad jää­vad al­les,“ sõ­nas Rii­vo Noor.
Ta li­sas, tu­le­va­se tee ja suu­sa­ra­da­de ris­tu­mi­seks lei­ti so­bi­va­mad ko­had, et te­ha tee­de üle­ta­mi­seks suu­sa­ta­ja­te ja mat­ka­ja­te jaoks sil­lad: „Nen­des koh­ta­des on tee ja suu­sa­ra­da­de kõr­gus­te va­he ju­ba loo­dus­li­kult vä­ga eri­nev. See muu­dab sil­da­de ehi­ta­mi­se liht­saks ning sil­lad loo­du­ses­se so­bi­vaks.“

Esialg­se kok­ku­lep­pe ko­ha­selt on kait­se­mi­nis­tee­rium ja RKIK val­mis sil­lad pro­jek­tee­ri­ma ja ehi­ta­ma ning ka ra­has­ta­ma koos Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­lis­te tee­de ra­ja­mi­se­ga.

Rii­vo Noor ja Kau­po Kaa­sik kõ­ne­le­sid ka Sood­last ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest, sa­mu­ti Här­ma­ko­su tee um­bes 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se lõi­gu re­konst­ruee­ri­mi­sest ja tee äär­de kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest.

Val­la­va­nem sel­gi­tas: „Ani­ja val­la­le kuu­lu­vast Här­ma­ko­su teest re­konst­ruee­rib kait­se­mi­nis­tee­rium ala­tes Pii­be maan­teest ­lõi­gu, mi­da neil on va­ja ras­ke­teh­ni­ka­ga Sood­la har­ju­tus­väl­ja Põh­ja har­ju­tu­sa­la­le pää­se­mi­seks. Tee on mus­ta kat­te all, kuid tee­ mul­d-keha ei kan­na­taks seal suur­te trei­le­ri­te­ga lii­ku­mist ning ko­gu tee on va­ja täie­li­kult re­konst­ruee­ri­da. Sin­na tu­leb ehi­ta­da ka uus sild.“

Ku­na Här­ma­ko­su teel hak­ka­vad sel­lel lõi­gul lii­ku­ma sõ­ja­väe­ma­si­nad, ra­ja­vad mi­nis­tee­rium ja RKIK sin­na rii­gi ku­lul sa­mas pik­ku­ses ka kerg­liik­lus­tee. Le­pi­ti kok­ku, et Anija vald tegeleb nii Här­ma­ko­su sõi­du- ja kerg­liik­lus­tee kui Sood­last Kõr­ve­maa kes­ku­se­ni vii­va kerg­tee ra­ja­mi­se hal­dus­poo­le­ga, mis tä­hen­dab ka pro­jek­ti­de han­ge­te lä­bi­vii­mist ja pro­jek­tee­ri­ja va­li­mist, ra­has­ta­vad pea­mi­selt mi­nis­tee­rium ja RKIK.

„Ole­ne­valt han­ke mak­su­mu­sest peab Ani­ja vald või­bol­la vei­di ka fi­nant­see­ri­mi­ses osa­le­ma, kuid saa­me se­da te­ha ai­nult sel­le sum­ma eest, mis ole­me kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­nud Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud häi­rin­gu­te tõt­tu sih­tots­tar­be­list kom­pen­sat­sioo­ni. Lõ­vio­sa tu­leb ik­ka mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki ee­lar­vest,“ ütles Rii­vo Noor.

Ta rää­kis, et Sood­la-Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­se­le kerg­tee­le ei tu­le as­falt­, pi­gem sta­bi­li­see­ri­tud kruu­sa­ka­te: „See tee tu­leb sa­mu­ti suu­res osas maan­tee äär­de. Här­ma­ko­su tee ot­sast on üks või­ma­lus viia kerg­tee maan­teest kau­ge­ma­le, möö­da tee­ko­ri­do­ri, kus oli va­na Pii­be maan­tee, kuid ko­ha­li­kud ini­me­sed on sel­le­le vä­ga vas­tu.“

Kõi­ge kee­ru­li­sem kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­sel on­gi val­la­va­ne­ma sõ­nul jõu­da kok­ku­lep­pe­le maao­ma­ni­ke­ga. Ka­van­da­ta­va­te kerg­tee­de pu­hul on maao­ma­nik­ke pä­ris pal­ju ning osa­de­ga neist on Rii­vo Noo­re kin­ni­tu­sel ju­ba rää­gi­tud, kuid pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koos­ta­mi­seks on va­ja sõl­mi­da kõi­gi maao­ma­ni­ke­ga kok­ku­lep­ped. See on te­ma hin­nan­gul pikk prot­sess.
Här­ma­ko­su tee re­konst­ruee­ri­mi­se ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se ning Sood­la ja Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­se kerg­tee pro­jek­tee­ri­ja on plaa­nis lei­da ühe han­ke­ga.

Eelmine artikkelDiri­gent HE­LI KA­RU oli lau­lu­peol 156 koo­ri­laul­ja­ga
Järgmine artikkelIda-Harjust käisid noortepeol ligi 700 osalejat