Ida-Har­ju ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid meist­ri­võist­lus­tel Rak­ve­res

175

VEI­KO VILL

Sõ­nu­mi­too­ja piir­kon­na ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid osa­le­sid 12.-13. au­gus­til Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de meist­ri­võist­lus­tel. Hoo­li­ma­ta kõr­ge­test ener­gia­hin­da­dest oli ve­te­ra­ni­del ener­giat osa­le­da mit­me­tel ala­del ja ka edu­kalt.

Henn Pärn saa­vu­tas M80 klas­sis va­sa­ra- ja ras­kus­hei­tes ning kuu­li­tõu­kes esi­me­se ko­ha, ket­ta­hei­tes sai tei­se ko­ha. Henn Pärn on Tal­lin­na Spor­di­ve­te­ra­ni­de Koon­di­se (TSVK) ju­ha­tu­se esi­mees.

M70 va­nu­sek­las­sis võist­le­sid Jaak Tur­ro ja Lem­bit Talp­sepp. Jaak Tur­ro saa­vu­tas oda­vis­kes esi­me­se ko­ha, ras­kus­hei­tes tei­se ko­ha ja va­sa­ra­hei­tes kol­man­da ko­ha.

Lem­bit Talp­sepp saa­vu­tas va­sa­ra­hei­tes esi­me­se ko­ha ning ket­ta- ja ras­kus­hei­tes kol­man­da ko­ha.

Lem­bit Talp­sepp on Ees­ti Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de As­sot­siat­sioo­ni (EK­VA) pre­si­dent.
M60 va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas Paa­vo Tilk va­sa­ra- ja ras­kus­hei­tes esi­me­se ko­ha ja oda­vis­kes tei­se ko­ha.

M50 va­nu­sek­las­sis tu­li Hei­ko Kraub­ner 400 meet­ri jook­sus ja 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus tei­seks ja 200 meet­ri jook­sus kol­man­daks.

Vei­ko Vill sai sa­mas va­nu­sek­las­sis esikoha vasara- ja raskusheites ning teise koha kuulitõukes ja kettaheites.

M45 klas­sis tu­li 100 ja 200 meet­ri jook­sus tei­seks Taa­vi Rim.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le vä­he­neb val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su
Järgmine artikkelAnija 5. mõisakultuurifestivalil tutvustati eri ajastute rõivamoode