Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed plaa­ni­vad koos viia kü­la­des­se kii­re in­ter­ne­ti

2138
Riigikogu liige TANEL TALVE, MARTIN KUIVALLIK Pikvalt ja Anija vallavolikogu liige JAAN ORUAAS on valla lairiba interneti komisjonis otsinud lahendusi, kuidas viia kiire internet iga majapidamiseni. Nüüd on leitud, et ühe valla jaoks on ettevõtmine liiga suur, tuleb teha naabritega koostööd.

Kol­ma­päe­vaks, 8. märt­siks on Ani­ja val­la­maj­ja kut­su­tud Ida-Har­ju 10 val­la ja lin­na ju­hid, et ha­ka­ta ühi­selt ka­van­da­ma lai­ri­ba in­ter­ne­ti niinime­ta­tud vii­ma­se mii­li ra­ja­mist.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜLLE TAMM
ERE UIBO

Pea­le Ani­ja val­la on Keh­ras­se kut­su­tud Aeg­vii­du, Rae, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me, Viim­si ja Ko­se val­la­va­ne­mad ning Lok­sa ja Maar­du lin­na­pead.
„Loo­da­me, et saa­me al­la kir­ju­ta­da ühis­te ka­vat­sus­te pro­to­kol­li ja hak­ka­me koos Ida-Har­ju­maal lai­ri­ba­võr­ku soo­vi­ja­te­ni vii­ma, üt­les Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tu­se (ELA­SA) en­di­ne juht, in­ter­ne­tiü­hen­du­se eks­pert Olav Har­jo OÜst To­pest.
Mul­lu det­semb­ris käis ta koos Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jo­ni esi­me­he Jaan Oruaa­sa­ga HO­Li in­fo­päe­val rää­ki­mas, kui­das oleks või­ma­lik viia kii­re in­ter­net maa­kon­na ela­ni­ke ja asu­tus­te­ni. Lai­ri­baü­hen­dust või­mal­da­va­te val­gus­kaab­li­te ma­gist­raal­võrk on Har­ju­maal väl­ja ehi­ta­tud, kuid tar­bi­ja­ni see ei jõua, ku­na ELA­SA-l oli ko­hus­tus ra­ja­da need ma­ja­pi­da­mis­test ja asu­tus­test-et­te­võ­te­test mit­te kau­ge­ma­le kui 1,5 ki­lo­meet­ri ehk enam-vä­hem 1 mii­li kau­gu­se­le. Nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li väl­ja­ehi­ta­mi­seks on Ees­ti rii­gi ee­l­ar­ves ka­heks järg­mi­seks aas­taks 20 mil­jo­nit eu­rot – 10 mil­jo­nit 2018. ja sa­ma pal­ju 2019. aas­taks. Se­da ha­ka­tak­se eral­da­ma eel­du­sel, et oma­va­lit­su­sed koos era­sek­to­ri­ga li­sa­vad veel 20 mil­jo­nit eu­rot. Olav Har­jo ja Jaan Oruaas te­gid et­te­pa­ne­ku ha­ka­ta Har­jus te­ge­ma koos­tööd, et ühi­selt ja rii­gi toel viia kii­re in­ter­net tar­bi­ja­te­ni.
„Ko­gu Har­ju­maad hõl­ma­va pro­jek­ti ku­lud ja hi­li­se­mad hal­dus­ku­lud on väik­se­mad, kui oma­va­lit­sus­te kau­pa võr­ke aren­da­des,“ sel­gi­tas Olav Har­jo.
Plaan oli alus­ta­da Har­ju­maal sa­ma­su­gust pro­jek­ti, na­gu on Di­gi­tee Pär­nu­maal. Sel­les­se on kaa­sa­tud Pär­nu kõik ja Lää­ne­maa kaks val­da, kes on ot­sus­ta­nud luua lai­ri­baü­hen­du­sed kõi­gi­le soo­vi­jai­le. Ku­na HO­Lis ole­vat asi jää­nud vei­di ve­ni­ma, ot­sus­ta­ti kii­re in­ter­ne­ti pro­jekt viia el­lu Ida-Har­jus: „Siin­sed val­lad soo­vi­sid kii­res­ti te­gut­se­ma ha­ka­ta, mui­du võib ron­gist ma­ha jää­da ega pruu­gi 2018. aas­tal saa­da rii­gi toe­tust.“
Olav Har­jo on osa­le­nud ka Ani­ja val­la lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­tel. Ku­na Viim­si ja Jõe­läht­me val­lad on näi­da­nud üles hu­vi ha­ka­ta kii­re in­ter­ne­ti saa­mi­seks te­ge­ma koos­tööd, ot­sus­ta­ti Ani­ja val­la ko­mis­jo­ni kok­ku­saa­mi­sel paar nä­da­lat ta­ga­si võt­ta init­sia­tiiv, kut­su­da Ida-Har­ju val­la­ju­hid kok­ku ja ha­ka­ta ühes­koos te­gut­se­ma.

Ees­ku­ju on Pär­nu­maa
Kui Ida-Har­ju val­la- ja lin­na­ju­hid ot­sus­ta­vad ha­ka­ta lai­ri­baü­hen­dus­te saa­mi­seks ühi­selt te­gut­se­ma, võe­tak­se Olav Har­jo sõ­nul ees­ku­juks Pär­nu­maa, kus ta ise on kon­sul­tant: „Pär­nu­maal alus­ta­ti tea­vi­ta­mi­sest. Kui ini­me­ne ei tea, mis see lai­ri­ba on, ei tea ta ka,   kas   se­da   tah­ta   või   mit­te.“
Tea­vi­tus­kam­paa­nia jook­sul kor­ral­da­ti rah­va­koo­so­le­kuid, lai­ri­ba in­ter­ne­ti või­ma­lus­test kir­ju­ta­ti val­da­de aja­leh­te­des, ot­se­pos­ti­tu­se­ga saa­de­ti ko­du­des­se brošüür, kus sel­gi­ta­ti, mil­li­seid või­ma­lu­si lai­ri­ba in­ter­net an­nab, loo­di eral­di Di­gi­tee vee­bi­leht. See­jä­rel ha­ka­ti soo­vi­ja­te and­meid ko­gu­ma – ini­me­sed said tea­da an­da te­le­fo­ni teel või elekt­roo­ni­li­selt Di­gi­tee ko­du­le­he kau­du. Nüüd­seks on Pär­nu­maal and­med koos ja on alus­ta­tud võr­ku­de pla­nee­ri­mist.
„Lai­ri­baü­hen­dust soo­vi­vad ma­ja­pi­da­mi­sed ühen­da­tak­se esial­gu tark­va­ras ära kaab­li­ga, et saa­da tea­da, kui pal­ju ki­lo­meet­reid on va­ja kaab­leid ra­ja­da. Sel­le põh­jal ar­vu­ta­tak­se pro­jek­ti orien­tee­ruv mak­su­mus ning kui pal­ju on va­ja kü­si­da rii­gilt toe­tust. Pro­jek­tee­ri­mi­ne al­gab pä­rast se­da, kui riik on ot­sus­ta­nud Pär­nu­maa pro­jek­ti toe­ta­da,” üt­les Olav Har­jo.
Rii­gilt hak­kab ra­ha taot­le­ma, hil­jem ka väl­jae­hi­ta­tud lai­ri­ba­võr­ku ehi­ta­ma ja hal­da­ma oma­va­lit­sus­te­le kuu­luv võr­guet­te­võ­te: „Si­de-et­te­võt­jad, kes pa­ku­vad in­ter­ne­ti­tee­nust, saa­vad se­da võr­ku ka­su­ta­da. Siis ei ole enam nii, et Te­lia kaa­bel tu­leb ko­ju ning tei­si ope­raa­to­reid va­li­da ei saa. Kui vii­me val­gus­kaab­li maj­ja, saab ini­me­ne in­ter­ne­ti­pak­ku­jat ise va­li­da, na­gu va­lib elekt­ri­müü­jat.“
Ar­ves­ta­tud on, et 35 prot­sen­ti võr­ku­de ehi­ta­mi­seks an­nab riik, 15 prot­sen­ti tu­leb lii­tu­jailt ning 50 prot­sen­di ula­tu­ses võe­tak­se pi­kaa­ja­list lae­nu, mis maks­tak­se ta­ga­si ope­raa­to­ri­telt saa­da­va­test võr­gu­ka­su­tus­ta­su­dest. Pär­nu­maal teh­ti kü­sit­lus ja on ot­sus­ta­tud, et lii­tu­mis­ta­su ei to­hi üle­ta­da 300 eu­rot, mui­du se­da ei soo­vi­ta.
Olav Har­jo ar­vas, et sa­ma mu­de­lit na­gu Pär­nus võiks ka­su­ta­da ka Ida-Har­ju­maal. Ku­na eri­ne­valt Pär­nust, ei ole siin koor­di­naa­to­riks oma­va­lit­sus­liit, tu­leks te­ma et­te­pa­ne­kul val­da­del-lin­na­del moo­dus­ta­da ühi­ne MTÜ: „Need, kes tee­vad sel aas­tal pro­jek­ti val­mis, saa­vad ka osa tu­le­val aas­tal rii­giee­lar­vest lu­ba­tud 10 mil­jo­nist eu­rost. Pär­nu saab kind­las­ti. Kui ko­he alus­ta­da ja kii­res­ti te­gut­se­da, jõuab ka Ida-Har­jus, 2019. aas­tal on ra­ha taot­le­jaid ju­ba kind­las­ti pal­ju roh­kem.“

Ani­ja val­las
Ani­ja val­la tu­ru­tõr­ke­piir­kon­da­des ehk ha­jaa­sus­tu­ses, kus si­deo­pe­raa­to­ri­te äri­hu­vi puu­dub, Jaan O­ruaa­sa tea­da lai­ri­baü­hen­du­si ei ole. Möö­du­nud aas­tal moo­dus­ta­ti Lin­nak­se kü­la et­te­pa­ne­kul val­la­vo­li­ko­gu juur­de lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jon, mis plaa­nis väl­ja töö­ta­da mu­de­li, kui­das viia kii­re ne­tiü­hen­dus Ani­ja val­las iga soo­vi­ja­ni. Loo­de­ti, et se­da saab ka­su­ta­da ka mu­jal Ees­tis. Soo­vi­ja­te kaar­dis­ta­mi­sest kau­ge­ma­le ei ole jõu­tud.
„Ole­me pool aas­tat õhi­na­ga te­gut­se­nud, kuid on sel­ge, et üks vald on nii­su­gu­se pro­jek­ti jaoks väi­ke, rää­ki­ma­ta ühest kü­last. Nüüd on Pär­nus vä­ga häs­ti väl­ja töö­ta­tud mu­del, mi­da saak­si­me ka­su­ta­da,“ sõ­nas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu in­ter­ne­ti­ko­mis­jo­ni juht Jaan Oruaas.

Kuu­sa­lu val­las
Kuu­sa­lu val­da jõu­dis lai­ri­baü­hen­du­se kaa­bel 2012. aas­tal ühe­na esi­mes­test – Ka­ber­nee­me-Kuu­sa­lu-Lee­si ja Ha­ra-Lok­sa-Pä­ris­pea-Vi­ha­soo. 2015. aas­tal ra­ja­ti lai­ri­ba­võr­ku Jõe­läht­me val­las lä­bi Ka­ber­nee­me ja Kiiu Kol­ga­ni ning Val­ge­jõe­ni. Sel­lest on kii­re in­ter­ne­ti saa­nud prae­gu­seks ma­ja­pi­da­mi­sed Lee­sil ja Tam­mis­tu kü­las, ühen­du­se ra­jab Te­lia, ehi­tus al­gas hil­ju­ti, det­semb­ris.
Tam­mis­tu kü­la­va­nem ja kü­la­selt­si juht Mar­ti Hääl rää­kis, et as­jaa­ja­mi­se­le ku­lus ne­li aas­tat. Esial­gu soo­vi­sid ope­raa­tor­fir­mad suu­ri lii­tu­mis­ta­su­sid. Kui jõu­ti lä­bi­rää­ki­mis­tes sel­le­ni, et maa­kaab­li ase­mel võiks ka­su­ta­da elekt­ri­pos­te ja pan­na õhu­lii­nid, oli Te­lia vas­tus, et kui lei­tak­se kii­re in­ter­ne­ti klien­ti­deks roh­kem kui 50 ma­ja­pi­da­mist, siis täien­da­vaid sum­ma­sid ei kü­si­ta, lii­tu­da saab ta­va­tin­gi­mus­tel. Kok­ku tu­li üle poo­le­sa­ja pe­re. Kui klien­ti­de arv oleks jää­nud 25-50 va­hel, tul­nuks maks­ta li­saks lii­tu­mis­ta­su, al­la 25 ma­ja­pi­da­mi­se ei oleks lii­ni ra­ja­ma ha­ka­tud. Ha­ruü­hen­du­sed on ra­ja­tud Lee­si rah­va­ma­ja juu­rest, vii­dud on ka­he­le poo­le lä­bi Lee­si ning Tam­mis­tu.

Raasiku vallas
Ka Raasiku vallas pole lairi­ba­kaablist ühendusi tehtud.
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ka Raa­si­ku vald plaa­nib osa­le­da oma­va­lit­sus­te ühi­sa­ru­te­lus.

Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma juht Ta­nel Tal­ve: „Ole­me rii­gi­ko­gus paa­ri tei­se liik­me­ga suut­nud as­ja nii kau­ge­le aja­da, et vii­ma­se mii­li tee­ma on tõ­si­selt päe­va­kor­da ker­ki­nud, pro­jek­ti käi­ma­lük­ka­mi­seks on ka­he järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­ves­se ka­van­da­tud kok­ku 20 mil­jo­nit eu­rot. Ko­gu Ees­ti jaoks sel­lest ei pii­sa, pi­lootp­ro­jek­tid ka­vat­se­tak­se lä­bi viia nen­de­ga, kes on kõi­ge roh­kem val­mis. Kaht­le­ma­ta on Di­gi­tee pro­jekt tõst­nud Pär­nu maa­kon­na val­mi­s­o­le­kut. Ole­me ka Ani­ja val­las te­ge­le­nud kaar­dis­tus­töö­ga, loo­dan vä­ga, et Ani­ja vald ja tei­sed Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed on sa­mu­ti esi­mes­te seas. Mi­da roh­kem osa­li­si kaa­sa­tak­se, se­da oda­vam tu­leb lai­ri­ba­võr­gu ela­ni­ke­ni vii­mi­ne.“

Eelmine artikkelKol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor kin­kis pub­li­ku­le kau­ni kont­ser­di
Järgmine artikkelKuusalu ujumiskilomeetrite võistluse parimad olid taas AGNES ja RAUL VALGISTE