Anija valla eelarve on üle 17 miljoni krooni väiksem kui mullu

1099

Koos finantseerimistehingutega on Anija valla 2009. aasta eelarve kogumaht 86 048 100 krooni.

Tulusid on kavandatud 70,072 miljonit krooni. Sellest 41,6 miljonit krooni moodustab üksikisiku tulumaks – seda on 10 miljonit krooni vähem kui eelmise aastal. Maamaksu on eelarvesse kavandatud 3,3 miljonit krooni, laekumine vee erikasutusest 800 000 krooni, teistelt omavalitsustelt saadakse haridusteenuse eest 1 626 300 krooni, riigilt õpetajate palkadeks ning õpikute ja töövihikute ostmiseks kokku 13 843 900 krooni, riigilt teede hooldamiseks 892 500 krooni. kohalike teede korrashoiuks 892 500 krooni, Kehra spordihoone laenu tagasimaksmiseks 1,5 miljonit krooni (nüüd on selgunud, et seda summat on 1 miljoni krooni võrra vähendatud – toim.).

Üldvalitsemisele kulub eel­arvest 8,2 miljonit krooni. Sellest vallavalitsusele 3 798 200 krooni, volikogule 759 500 krooni, raamatupidamisele 1 111 900 krooni,  reservfondis on 1 284 800 krooni.

Avalikule korrale ja julge­olekule on eelarves 56 000 krooni. Eelmisel aastal oli see summa 452 00 krooni, sellest 440 000 krooni läks MTÜle Anija Valla Korrakaitse.

Majandusvaldkonna kulud on kokku 16,56 miljonit krooni. Sellest suurem osa on kavandatud Kehra ja selle lähiümbruse külade ühisveevärgi ning kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks – 13 366 600 krooni. Valla teede- ja tänavate korrashoiuks on  1 042 500 krooni. Keskkonnakaitsele mõeldud 1,3 miljonist kroonist on kavandatud 500 000 krooni prügiveole ning 528 400 krooni haljastusele.

Elamu- ja kommunaalmajandusele on eelarves kavandatud 2 037 800 krooni. Sellest 1 034 200 krooni kulub tänavavalgustusele, 102 000 krooni külaliikumisele – külavanematele telliti Sõnumitooja, küladesse ostetakse jõulukuused, osa rahast kulub projektide omaosaluseks.

Vabale ajale, kultuurile, spordile ja religioonile planeeriti eelarvest kokku 10 961 600 krooni. Sellest Kehra kunstidekooli eelarve on 3 352 100 krooni, spordikeskuse kulud 1 698 300 krooni, kultuurikeskuse ja rahvamajade eelarved kokku 4 153 600 krooni, raamatukogude eelarved kokku 1 169 400 krooni, sporditreeningrühmadele eraldatakse 203 000 krooni – 200 000 krooni HC Kehra noorterühmadele, 3000 krooni Peningi koroonamänguklubile.

Hariduskulusid on eelarves 40 769 600 krooni. Sellest lasteaedade eelarved moodustavad kokku 12 302 760 krooni. Kehra gümnaasiumi eelarve on 19 241 900 krooni, Alavere põhikooli eelarve 5 209 700 krooni.

Sotsiaalhoolekandele ku­lub eelarves 5 960 500 krooni. Sellest 1 228 600 krooni on Kehra sotsiaalkeskuse eelarve, 1 080 200 krooni makstakse eakate hoolekandeasutustele, 550 000 krooni on lastetoetusteks (sealhulgas sünnitoetus, laagritoetus, kooliminekutoetus jm), 686 800 krooni koduteenusteks ja ühekordseteks toetusteks.

Kogu eelarves vähenesid personalikulud võrreldes mullusega umbes 3 miljonit krooni, majanduskulud üle 5 miljoni krooni, investeeringuid on kavandatud 3 miljonit krooni rohkem – see on seotud ÜVK elluviimisega. Suurematest investeeringutest on kavandatud veel 800 000 krooni Anija mõisa peahoone renoveerimise ja 660 000 krooni Voose rahvamaja fassaadi renoveerimise omaosaluseks.

Laenusid on sel aastal vaja vallal tagasi maksta 3 891 700 krooni, kavas on võtta aastase maksepuhkusega 13 266 600 krooni laenu ÜVK jaoks.

Eelmine artikkelVargus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKolga kool saab Avatud Eesti Fondi auhinna