Hirv­li kü­la lä­he­dal ter­vi­se­rik­ke saa­nud ea­kas mees lei­ti kop­te­ri abi­ga

172

Möö­du­nud lau­päe­val, 24. ok­toob­ril ta­bas Il­mas­ta­lu kü­la 82aas­tast meest Kuu­sa­lu val­las Hirv­li kan­dis met­sa­de va­hel rat­ta­ga sõi­tes ter­vi­se­ri­ke. Ta kuk­kus, ise­seis­valt püs­ti ei saa­nud, mo­biil­te­le­fo­ni­ga suu­tis he­lis­ta­da su­gu­las­te­le. Me­he täp­ne asu­koht jäi sel­gu­se­tuks.
Po­lit­sei sai juh­tu­nust tea­te kel­la 16 ajal. Mo­biil­te­le­fo­ni­ga po­sit­sio­nee­ri­mi­ne an­dis ot­sin­gua­laks suu­re piir­kon­na. Ot­si­ma asu­sid su­gu­la­sed, piir­kon­na kü­la­de ela­ni­kud ja kuus po­lit­sei­pat­rul­li. Ku­na pi­me­du­se saa­bu­mi­se­ni jäi vä­he ae­ga, kut­su­ti pool­teist tun­di pä­rast ot­sin­gu­te al­gust ap­pi len­nu­sal­ga kop­ter. Rat­ta jäl­gi mär­ga­ti Hirv­li lä­he­dal, kop­te­ri mees­kond lei­dis me­he kel­la 18 ajal põl­lu ja met­sa va­he­le jää­val alal.

Ku­na au­to­ga sel­les­se pai­ka li­gi sõi­ta ei saa­nud, viis kop­ter me­he koh­ta, kus oo­da­nud kii­ra­bib­ri­gaad vaa­tas ta ko­ha­peal üle ja toi­me­tas see­jä­rel täien­da­vaks ter­vi­se­kont­rol­liks haig­las­se.

Pii­ri­val­ve- ja po­lit­seia­me­ti edas­ta­tud pres­si­tea­tes kom­men­tee­rib Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na pat­rull­ta­li­tu­se juht Ju­han Je­vo­nen, suur õnn oli, et mees õn­nes­tus lei­da en­ne pi­me­du­se saa­bu­mist: „Öö­sel oleks te­ma mär­ka­mi­ne ol­nud tu­me­da­te riie­te ja met­sa lä­he­du­se tõt­tu kee­ru­li­sem. Ter­vi­se­rik­ke või õn­ne­tu­se pu­hul tu­leb he­lis­ta­da hä­daa­bi­numb­ril 112, et po­lit­sei, pääs­tea­met või kii­ra­bi saak­sid kii­relt rea­gee­ri­da. Kui lä­he­da­sed asu­vad ka­du­nud ini­mest ot­si­ma, tu­leb sel­lest ko­he tea­vi­ta­da pääs­te­kes­kust, et mi­tte kao­ta­da ae­ga, mil­lest sõl­tub ini­me­se elu või ter­vis.“

Po­lit­sei tä­nab pres­si­tea­tes kõi­ki va­ba­taht­lik­ke, kes ot­sin­gu­te­ga lii­tu­sid.

Eelmine artikkelKeh­ra kor­te­riü­his­tu­le maa park­laks
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la sot­siaal­toe­tu­sed