HELI KA­RU ja MAR­TI HÄÄL said Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi, VÄR­NER LOOTS­MANN suu­re Hol­me­ri

and
857
Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi num­ber 91 päl­vi­nud MAR­TI HÄÄL, Har­ju­maa tee­ne­te­märk num­ber 93 kuu­lub HE­LI KA­RU­LE, Suu­re Hol­me­ri lau­reaat on VÄR­NER LOOTS­MANN. Fo­tod Pee­ter Hütt/Tipp­fo­to

Tun­nus­tu­si ja­ga­ti 30. det­semb­ril Es­to­nia teat­ris toi­mu­nud Har­ju­maa bal­lil.

Maa­kon­na tra­dit­sioo­ni­li­sel aas­ta­lõ­pu­bal­lil an­dis Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) väl­ja 7 tee­ne­te­mär­ki nei­le, kes on sil­ma paist­nud tä­he­le­pa­nu­väär­se töö või maa­kon­na­le osu­ta­tud eri­lis­te tee­ne­te eest. Teis­te hul­gas päl­vi­sid tee­ne­te­mär­gi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mar­ti Hääl ning Ani­ja ja Raa­si­ku val­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru. Mar­ti Hääl sai tee­ne­te­mär­gi tu­le­mus­li­ku töö eest et­te­võt­lu­ses, ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel ning ak­tiiv­se va­ba­taht­li­ku te­ge­vu­se eest me­re­pääs­te kor­ral­da­mi­sel. He­li Ka­ru­le an­ti tee­ne­te­märk muu­si­ka­li­se ja kul­tuu­ri­li­se te­ge­vu­se aren­da­mi­se eest maa­kon­nas. Tee­ne­te­mär­gid an­dis üle Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl on Ale­xe­la kontserni üks omanikke ja juhtkonna liige.
Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi saa­mi­ne oli suur ül­la­tus: „Ei osa­nud se­da oo­da­ta ega tea siia­ni, kes mind kan­di­daa­diks esi­tas.“

Ta on ol­nud Ale­xe­la Gru­pi ühe oma­ni­ku­na ligi 30 aas­tat seo­tud Harjumaal Tiki järelhaagiste tootmisega, naf­ta­saa­dus­te ja ve­del­gaa­si ter­mi­na­li ra­ja­mi­se­ga Pal­dis­kis­se, ku­hu teh­ti ka kuum­tsin­ki­mi­se te­has. Küm­me aas­tat ta­ga­si hak­kas Ale­xe­la ra­ja­ma Pak­ri pool­saa­re­le LNG ter­mi­na­li, Jõelähtme valda Nehatu Logistikaparki ja edendama kinnisvaraprojekte üle Harjumaa. Aas­tal 2019 ava­s Ale­xe­la Jü­ris energiakaubamaja ehk terminal, kus on saadaval kõik transpordikü­tu­sed: ben­siin, dii­sli­kü­tus, LPG, LNG, CNG ja elek­ter. Mar­ti Hää­le sõ­nul ei ole tea­dao­le­valt kusagil mu­jal maail­mas sel­list tank­lat, ku­na ta­va­li­selt müü­vad neid kü­tu­seid eri­ne­vad fir­mad.

Mar­ti Hääl on Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­teük­su­se üks taas­loo­jaid, küm­me aas­tat ol­nud va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja. Tee­ne­te­mär­gi no­mi­nen­diks esi­ta­sid ta Lok­sa pääs­te­ko­man­do ja Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud pääst­jad. Nad mär­ki­sid, et Mar­ti Hääl te­ge­leb me­re­pääs­te­ga, on käi­vi­ta­nud pur­je­ta­mi­se koo­li­tu­se, ehi­ta­nud kü­lap­lat­se, tu­le­tõr­je vee­võ­tu ja paa­ti­de vees­ka­mi­se koh­ti.

He­li Ka­ru on Raa­si­ku koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ning juhib Keh­ras oma­ni­me­list lau­lu­stuu­diot, sel­lest õp­peaas­tast töö­tab muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na ka Tal­lin­na vang­las. Ta ju­ha­tab Har­ju-Jaa­ni mees­koo­ri ja He­li lau­lus­tuu­dio nais­koo­ri ning Raa­si­ku val­la pois­te- ja las­te­koo­ri. 2016. aas­tal va­li­ti He­li Ka­ru Ees­ti aas­ta emaks, mul­lu päl­vis ta Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri­te­gi­ja tiit­li.
He­li Ka­ru­le an­ti tee­ne­te­märk muu­si­ka­li­se ja kul­tuu­ri­li­se te­ge­vu­se aren­da­mi­se eest maa­kon­nas. Te­ma esi­ta­ja, Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, mär­kis, et He­li Ka­ru on suut­nud laul­ma pan­na sa­jad väi­ke­sed tüd­ru­kud ja poi­sid Har­ju­maa mit­mes oma­va­lit­su­ses.

He­li Ka­ru üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et na­gu iga muu se­ni saa­dud tun­nus­tus, tu­li ka tee­ne­te­märk tal­le suu­re ül­la­tu­se­na.

„Mi­nu töö ja ho­bi käi­vad kä­si­käes ning ar­mas­tan se­da, mi­da teen. See on liht­salt loo­mu­lik kul­ge­mi­ne ja on lii­gu­tav, kui sel­lest sün­ni­vad väär­tu­sed, mi­da osa­tak­se tä­he­le pan­na ja tun­nus­ta­da,“ lau­sus ta.

He­li Ka­ru li­sas, et 2019. aas­ta oli vä­ga te­ge­vus­te ja ela­mus­te roh­ke, kuid kõi­ke jääb il­mes­ta­ma 150. üld­lau­lu­pi­du: „See on mi­nu lau­lu­pi­du­de aja­loos kõi­ge meel­de­jää­vam ja ela­mus­rik­kaim pi­du. Peo­le pää­se­sid kõik ne­li koo­ri, kel­le­ga end sin­na re­gist­ree­ri­sin. Peo­le eel­nes ja järg­nes veel pal­ju esi­ne­mi­si Raa­si­ku ja Ani­ja val­las ja mu­jal­gi, näi­teks Rae­ko­ja plat­sil au­gus­tis Ava La­va üri­tu­sel ja det­semb­ris jõu­lu­tu­rul. Möö­du­nud aas­tas­se jääb ka oma He­li Lau­lus­tuu­dio OÜ loo­mi­ne, suur et­te­võt­mi­ne oli Koo­ri­juh­ti­de ja Muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te Har­ju­maa Ühen­du­se ju­ha­tu­se­ga üle­rii­gi­lis­te muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te sü­gis­päe­va­de kor­ral­da­mi­ne. Aas­ta jook­sul osa­le­sin um­bes 80 so­lis­ti­ga lau­lu­võist­lus­tel.“

Tra­dit­sioo­ni­li­selt ja­ga­ti Har­ju­maa bal­lil ka Kuu­sa­lu val­las elava skulp­to­ri Ai­var Sim­so­ni val­mis­ta­tud pronkss­kulp­tuu­re Hol­me­reid, mil­le ni­mi on tu­le­ta­tud oma­va­lit­sus­lii­du lü­hen­dist ja lau­se „Me ehi­ta­me rii­ki“ esi­täh­te­dest. Suu­ri Hol­me­reid an­tak­se aas­tas väl­ja üks, oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu esi­me­he­le, lin­na­pea­le-val­la­va­ne­ma­le, HO­Li ju­ha­tu­se liik­me­le või te­gev­ju­hi­le, väi­ke­seid Hol­me­reid an­tak­se kor­ra­ga kaks, se­da või­vad saa­da vo­li­ko­gu­de liik­med, val­la- ja lin­na­va­lit­su­se ning HO­Li bü­roo töö­ta­jad.

2019. aas­ta suu­re Hol­me­ri päl­vis ai­nus no­mi­nent, Lok­sa lin­na­pea ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann, kel­le ko­du on Kuu­sa­lu val­las Ka­sis­peal. Vär­ner Loots­mann on ol­nud rii­gi­ko­gu lii­ge, aas­ta­tel 2003-2005 oli Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge ning 2005 sel­le esi­mees, 2006-2009 oli ta Har­ju maa­va­nem ning ala­tes 2010. aas­tast Lok­sa lin­na­pea. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge on ol­nud 2009. aas­tast.

Vär­ner Loots­man­ni esi­tas suu­re Hol­me­ri no­mi­nen­diks HO­Li juht And­re Sepp. Ta mär­kis, et Vär­ner Loots­mann on mees, kes ei piir­du oma te­ge­vu­ses ku­na­gi vaid ühe oma­va­lit­su­se­ga ning tõi väl­ja, et Har­ju maa­va­ne­ma­na koon­das oma­va­lit­sus­lii­tu Har­ju­maa kõik oma­va­lit­su­sed, seal­hul­gas Tal­lin­na lin­na.

Vär­ner Loots­mann rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sõ­ber Ai­var Sim­so­ni val­mis­ta­tud suu­re Hol­me­ri saa­mi­ne on tal­le suur au ja rõõm: „Üleand­mi­sel mär­gi­ti, et see on mär­ki­mis­väär­se pa­nu­se eest maa­kon­na re­gio­naal­se koos­töö ja aren­gu ku­jun­da­mi­sel. Need tun­nus­tus­sõ­nad on mi­nu jaoks suu­re Hol­me­ri­ga sa­ma­väär­selt täht­sad. Ma ei pea saa­dud tun­nus­tust isik­li­kuks saa­vu­tu­seks. Ne­li­teist aas­tat ta­ga­si ühen­da­sid oma jõu ja ees­mär­gid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dus maa­kon­na kõik 26 lin­na-val­da. Prae­gu­sel 16 oma­va­lit­su­se­ga Har­ju­maal on tä­nu koos­töö­le roh­kem aren­gu­po­tent­siaa­li, kui ku­na­gi va­rem. Aren­da­des Har­ju­maad me ehi­ta­me rii­ki.“

Väi­ke­se Hol­me­ri no­mi­nen­te oli kolm, väi­ke­se Hol­me­ri said Tal­lin­na kesk­kon­na- ja kom­mu­naa­la­me­ti ju­ha­ta­ja Ain Vald­mann ning Rae abi­val­la­va­nem Priit Põld­mäe.

Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­li tii­tel omis­ta­ti Ko­se güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja­le ja koo­ri­ju­hi­le He­li Se­pa­le. Te­da õn­nit­les koos And­re Se­pa­ga Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li ju­ht Ker­tu Saks.