Har­ju­maa maa­va­ra­de tee­ma- p­la­nee­ring mää­rab tu­le­vas­te kar­jää­ri­de või­ma­li­kud asu­ko­had

118
Kaardil on maavarade teadaolevad asukohad Ida-Harjumaal. Pruuni värviga on märgitud maardlad, sinisega aktiivsed või taotletavad mäeeraldised. Kaart OÜ Skepast&Puhkim

Det­semb­ris 2021 al­ga­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus Har­ju maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu ning sel­le kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se. Ko­gu Har­ju­maad hõl­ma­va tee­ma­pla­nee­rin­gu ees­märk on mää­ra­ta rii­gi hu­vist läh­tu­valt pers­pek­tiiv­sed alad ehi­tus­maa­va­ra­de – lub­ja­ki­vi, lii­va ja kruu­sa – ning tur­ba kae­van­da­mi­seks, sa­mu­ti ole­ma­so­le­va­te kar­jää­ri­de laien­da­mi­se või­ma­lu­sed.

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pe­sid pla­nee­rin­gu esi­me­se eta­pi­ga seo­tud kaa­sa­mis­koo­so­le­kud. Oma­va­lit­sus­tes toi­mu­nud viiel ava­li­kul ning ka­hel vir­tuaal­koo­so­le­kul sel­gi­ta­sid pla­nee­rin­gu koos­ta­mist kor­ral­da­va ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ning se­da koos­ta­va OÜ Ske­past&Puh­kim esin­da­jad, miks on tee­map­la­nee­rin­gut va­ja, ning ko­gu­sid et­te­pa­ne­kuid-ar­va­mu­si läh­teü­le­san­de täien­da­mi­seks. Ap­ril­lis-mais te­hak­se läh­teü­le­san­des­se nen­de põh­jal täien­du­sed. Läh­teü­le­san­ne ava­li­kus­ta­tak­se ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel ning see­jä­rel al­gab maa­va­ra­de pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne.

Miks on maa­va­ra­de pla­nee­rin­gut va­ja?
Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na nõu­ni­ku Alan Roo­di sõ­nul on Ees­ti olu­kor­ras, kus rii­gi jaoks olu­li­se mõ­ne ehi­tus­maa­va­ra kät­te­saa­da­vus on ta­ga­tud vaid 5-6 aas­taks, see­tõt­tu on olu­li­ne ha­ka­ta va­ru­sid üle vaa­ta­ma, et sel­gi­ta­da väl­ja nen­de kva­li­teet ning kae­van­da­mis­või­ma­lu­sed. Maa­va­ra­de tee­map­la­nee­ring on ka­su­lik ka oma­va­lit­sus­te­le ja ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le – kui maa­va­rad ja nen­de või­ma­li­kud kae­van­da­mis­ko­had on tee­map­la­nee­rin­gus mää­ra­tud, siis ei tu­le tea­de mõ­ne uue kar­jää­ri koh­ta enam oo­ta­ma­tult. Prae­gu on uuest või­ma­li­kust kae­van­da­mis­ko­hast sa­ge­li tea­da saa­dud al­les siis, kui kesk­kon­naa­met on kü­si­nud sel­le koh­ta val­la­va­lit­su­se ar­va­must. Ka et­te­võt­jai­le an­nab tee­map­la­nee­ring sel­gu­se, kust kohast maa­va­ra­de kae­van­da­mi­seks on mõ­tet lu­ba taot­le­da, kust kohast mit­te.

Har­ju­maa on esi­me­ne maa­kond, kus tao­li­ne tee­map­la­nee­ring al­ga­ta­ti. „Siin on kõi­ge pa­re­mad maa­va­rad, näi­teks kõi­ge kva­li­teet­sem lub­ja­ki­vi le­vib pea­mi­selt põh­ja­ran­ni­kul. Siin on maa­va­ra­sid ka kõi­ge roh­kem va­ja,“ põh­jen­das Alan Rood.

Ta mär­kis, et Har­ju­maal on kõi­ge suu­re­mad rii­gi tel­li­mu­sel toi­mu­vad aren­du­sed, kus ehi­tus­maa­va­ra­sid ka­su­ta­tak­se. Eel­kõi­ge on neid va­ja tee-ehi­tu­ses, kuid ka hoo­ne­te ehi­ta­mi­sel.

Har­jumaa on esi­me­ne maa­kond, mil­le maa­va­ra­de koh­ta te­gi Ees­ti Geo­loo­gia­tee­nis­tus 2018. aas­tal üle­vaat­li­kud uu­rin­gud. OÜ Ske­past&Puh­kim pla­nee­rin­gu­te osa­kon­na juht Triin Lep­land üt­les, et need and­med võe­tak­se tee­map­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel alu­seks, et hin­na­ta maa­va­ra­de kva­li­tee­ti ja va­ru­de suu­rust. Sa­mu­ti teeb Ees­ti Geo­loo­gia­tee­nis­tus käesoleval aas­tal li­sauu­rin­guid.

Alan Rood sel­gi­tas, et mõ­nel pool on maa­va­rad ju­ba põh­ja­li­kult lä­bi uu­ri­tud, kuid pal­ju­des koh­ta­des on tea­da vaid ole­ta­tav va­ru, maa­va­ra­de kva­li­tee­ti ning la­sun­di pak­sust täp­selt ei tea­ta. Need and­med on va­ja­li­kud, et kõr­vu­ta­da ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi prog­noo­si­tud järg­mi­se 30 aas­ta ehi­tus­maa­va­ra­de va­ja­du­se­ga.

Pla­nee­ring val­mib 2025
Pla­nee­rin­gu koos­ta­ja rää­kis, et tee­map­la­nee­rin­gu läh­teü­le­san­ne an­nab me­too­di­li­se alu­se, mil­le põh­jal ha­ka­tak­se maa­va­ra­de pi­kaa­ja­list va­ja­dust Har­ju­maal mää­ra­ma ja ka­te­go­ri­see­ri­ma. Ka­te­go­ri­see­ri­mi­se ees­märk on lei­da ko­had, kus tu­le­vi­kus on või­ma­lik maa­va­ra­sid kae­van­da­da, kus mit­te.

Või­ma­li­ke kae­van­da­mis­koh­ta­de­na võe­tak­se es­malt ar­ves­se alad, kus ei ole kae­van­da­mist ta­kis­ta­vaid kesk­kon­na­kait­se­li­si ega sot­siaal­seid pii­ran­guid. Tei­ses ka­te­goo­rias on vä­hes­te pii­ran­gu­te­ga ko­had, näi­teks ela­mu­ra­joo­ni­de lä­he­da­sed alad, kus kae­van­da­mi­se lu­ba­mi­seks on va­ja täi­ta tea­tud tin­gi­mu­sed. Kol­man­das ka­te­goo­rias on ko­had, kus maa­va­ra küll on, kuid kae­van­da­da se­da ei saa, näi­teks elab seal mõ­ni kõr­ge­ma ka­te­goo­ria kait­sea­lu­ne liik või on asu­koht lii­ga lä­he­dal ela­mu­ra­joo­ni­le.

Tu­le­vas­te kar­jää­ri­de hin­da­mi­sel ar­ves­ta­tak­se ka, mil­lal on min­gis ko­has prio­ri­teet­ne aeg kae­van­da­ma ha­ka­ta, sa­mu­ti võe­tak­se ar­ves­se maa­va­ra tea­dao­le­vat kva­li­tee­ti.

„Maard­lad, mis on pa­re­mi­ni lä­bi uu­ri­tud ja mil­le koh­ta on roh­kem in­fot, on liht­sam lii­gi­ta­da esi­me­se jär­gu kae­van­da­ta­vaks maa­va­raks. Need alad, mi­da on vä­hem uu­ri­tud, jää­vad pi­gem tei­se ka­te­goo­rias­se ehk va­ja­vad en­ne täp­sus­ta­mist, al­les see­jä­rel on või­ma­lik ot­sus­ta­da, kas saab ha­ka­ta kae­van­da­ma või jää­vad re­ser­vi,“ rää­kis mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik.

Triin Lep­land li­sas, kui kae­van­da­mis­koh­ta­dest, kus pii­ran­guid ei ole, ei pii­sa rii­gi va­ja­dus­teks, järg­ne­vad aru­te­lud ja lä­bi­rää­ki­mi­sed kar­jää­ri­de ka­van­da­mi­seks pii­ran­gu­te­ga ala­de­le, ha­ka­tak­se ot­si­ma lee­ven­dus­meet­meid ja komp­ro­miss­koh­ti.

Alan Rood: „Pla­nee­rin­gu es­kii­si koos­ta­mi­se käi­gus on pea­mi­ne üle­san­ne jõu­da kok­ku­lep­pe­le, mil­li­sed on ot­se­selt sea­du­sest mit­te­tu­le­ne­vad pii­ran­gud, mil­le­ga peak­si­me kae­van­da­mis­koh­ta­de pla­nee­ri­mi­sel ar­ves­ta­ma. Kat­su­me sel­les osas lei­da komp­ro­mis­se, et la­hen­dus tu­leks kõi­gi­le so­biv.“

Pla­nee­rin­gu koos­ta­ja kin­ni­tas, maa­va­ra­de tee­map­la­nee­ring ei vä­lis­ta, et edas­pi­di peab iga­le kae­van­da­mis­loa saa­mi­se­le eel­ne­ma konk­reet­ses ko­has kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne.

Har­ju maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu järg­mi­ses eta­pis koos­ta­tak­se es­kiis­la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se aru­an­de eel­nõu, see ava­li­kus­ta­tak­se aja­va­he­mi­kus tä­na­vu det­semb­rist tu­le­va aas­ta veeb­rua­ri­ni. Vas­ta­valt saa­dud ta­ga­si­si­de­le täien­da­tud pla­nee­ring val­mib tu­le­va aas­ta ke­va­del-su­vel, järg­ne­vad koos­kõ­las­tu­sed ja ava­li­kus­ta­mi­ne ning va­ba­rii­gi va­lit­sus peaks Har­ju maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­ma 2025. aas­tal.

Kõi­gil on või­ma­lus ar­va­must aval­da­da
Har­ju maa­va­ra­de pla­nee­rin­gu kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ju­lia Piil­mann kin­ni­tas, et ko­gu pla­nee­ri­misp­rot­sess toi­mub ava­lik­kust kaa­sa­tes – nii ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le kui ela­ni­ke­le an­tak­se pla­nee­rin­gu igas eta­pis või­ma­lus sel­le koos­ta­mi­ses kaa­sa rää­ki­da.

„Meie ees­märk on sel­gi­ta­da väl­ja kõik prob­lee­mid, mis ini­mes­te­le kae­van­dus­töö­de­ga seos­tu­vad, ning üri­ta­da pla­nee­rin­gu­ga neid ära hoi­da. Ilm­ne­nud prob­lee­mi­de põh­jal saa­me pla­nee­rin­gus an­da suu­ni­seid oma­va­lit­sus­te­le ja eel­kõi­ge et­te­võt­ja­te­le, et kae­van­da­mis­tööd saak­sid tu­le­vi­kus teh­tud nii, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud ei oleks häi­ri­tud. Vä­he­malt on pi­kaa­ja­li­se pla­nee­ri­mi­se­ga või­ma­lik neid häi­rin­guid olu­li­selt lee­ven­da­da,“ kõ­ne­les ta.

Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ning Ske­past&Puh­ki­mi esin­da­jad kin­ni­ta­sid, et esi­mes­telt koo­s­ole­ku­telt saa­dud ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne, ini­me­sed mõist­sid, et on hea, kui on et­te tea­da, ku­hu edas­pi­di kae­van­du­si ka­van­da­tak­se.

„Ko­he, kui es­kiis­kaart Har­ju­maa maa­va­ra­de paik­ne­mi­se ja või­ma­li­ke tu­le­vas­te kar­jää­ri­de koh­ta on val­mis, ava­li­kus­ta­me sel­le ning igaüks saab nä­ha, kas te­ma ko­du­kan­di lä­he­dal on mõ­ni maard­la, mi­da soo­vi­tak­se ka­su­tu­se­le võt­ta. Es­kii­si koh­ta tu­le­vad sa­mu­ti ava­li­kud aru­te­lud,“ üt­les Triin Lep­land.

Esi­mes­te ava­li­ke aru­te­lu­de ko­had va­li­ti sel­le põh­jal, kus on se­ni roh­kem tek­ki­nud kae­van­da­mis­te­ga seo­tud prob­lee­me. Maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se töö­rüh­ma eest­ve­da­jad lu­ba­sid, et järg­mis­te ava­li­ke koo­so­le­ku­te­ga soo­vi­tak­se min­na lä­he­ma­le nei­le, ke­da pla­nee­ring roh­kem mõ­ju­tab ehk piir­kon­da­des­se, kus on roh­kem maa­va­ra­de või­ma­lik­ke kae­van­da­mis­koh­ti. Need koo­s-o­le­kud toi­mu­vad tõe­näo­li­selt järg­mi­se aas­ta al­gu­ses. Jooks­valt saab Har­ju maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se koh­ta in­fot ko­du­le­helt har­ju­maa­va­rad.ee.

Eelmine artikkelMurekoht Soodla
Järgmine artikkelRaasiku val­la­ma­ja ja Aru­kü­la rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­mi­sest