Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol Keilas osalesid li­gi 8000 esi­ne­jat

35
Kõi­ge enam Ida-Har­ju kol­lek­tii­ve oli Kuu­sa­lu val­last – 22. Kuu­sa­lu val­la ko­lonn Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo rong­käi­gus Kei­las. Val­la sil­ti kan­na­vad ANR­DUS MOKS ja RAI­DO RU­SE Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­mast.

„Meie vä­gi tä­hen­dab meid kõi­ki – 184 000 har­ju­maa­last, kel­lest üle küm­ne tu­han­de te­ge­leb koo­ri­lau­lu ja rah­va­tant­su­ga, li­saks muu­si­kud,“ üt­les Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) esimees And­rus Umb­oja pü­ha­päe­val, 9. juu­nil Kei­las Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­nu vä­gi“ ava­mi­sel.

Ta mär­kis, et uh­ke on seis­ta 365 kol­lek­tii­vi ees, kus on 7863 tant­si­jat, pil­li­män­gi­jat ja ju­hen­da­jat ning tä­nas Har­ju­maa kul­tuu­ri­te­gi­jaid, maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peo kor­ral­da­jaid.
Har­ju­maa peost osa­võt­jaid ter­vi­tas ka pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las, kes sõ­nas, et just sel­lis­tes üri­tus­tes pei­tub Ees­ti rah­va vä­gi – õlg õla kõr­val tant­si­des ja laul­des.

Maa­kon­na suur­pi­du toi­mus pä­rast kuueaas­tast va­heae­ga, eel­mi­ne oli 2018. aas­ta Viim­sis. Tä­na­vu olid es­ma­kord­selt kaks eral­di kont­ser­ti. Pä­rast­lõu­nal oli Kei­la koo­li staa­dio­nil pool­teist tun­di kest­nud tant­su­pi­du. Sel­le­le järg­nes rong­käik äs­ja­val­mi­nud uue­le lau­lu­väl­ja­ku­le, kus õh­tul toi­mus 4 tun­di kest­nud lau­lu­pi­du. Mõ­le­ma kont­ser­di ka­va koos­ta­ti Har­ju­maa he­li­loo­ja­te ja tant­su­loo­ja­te loo­min­gust.

Har­ju­maa peol osa­le­nud 7863 laul­ja-tant­si­ja-muu­si­ku ja 365 kol­lek­tii­vi seas oli 122 koo­ri kok­ku 3484 laul­ja­ga, 206 tant­su­rüh­ma kok­ku 3183 tant­si­ja­ga ning 37 or­kest­rit 579 pil­li­män­gi­ja­ga.

Tant­su­pi­du tõi päi­ke­se
Pü­ha­päe­va hom­mi­kul sa­das peap­roo­vi ajal veel vih­ma, tant­su­peo al­gus tõi väl­ja päi­ke­se. Peo­ka­vas oli 23 tant­su, nen­de va­he­le lu­ges Kuu­sa­lu en­di­ne tant­su­juht Rein Kip­par Har­ju­maa ki­hel­kon­da­de va­na­sõ­nu, And­res Jü­ri­mäe män­gis lõõts­pil­li­lu­gu­sid.

1.-2. klas­si se­ga­rüh­mad ja mem­me-taa­di rüh­mad esi­ta­sid tant­su „Me läh­me ru­kist lõi­ka­ma“, mil­le au­tor on Ani­ja val­la tant­su­juht Jan­ne Kuusk­la. Mem­me-taa­di rüh­mad esi­ta­sid ka Kuu­sa­lu val­la tant­su­ju­hi Tiiu Aa­sa tant­su „Kas tant­si­me kra­kov­jak­ki?“. Tant­su­pi­du lõp­pes tra­dit­sioo­ni­li­selt „Tul­ja­ku­ga”, mil­le au­tor An­na Raud­kats on mae­tud Aeg­vii­du kal­mis­tu­le.

Tant­su­peo la­vas­ta­ja­te seas olid teis­te hul­gas Kuu­sa­lu val­la tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­jad Kris­ta Kukk ja Ka­rin Soo­sa­lu ning Ani­ja ja Ko­se val­la rüh­ma­de ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg.La­vas­ta­ja­te as­sis­ten­did olid ka Jan­ne Kuusk­la Ani­ja ja Ee­li­ka Kras­mus Kuu­sa­lu val­last.

„Har­ju­maa pi­du on omaet­te fe­no­men. Et­te­val­mis­tu­saeg pol­nud pikk, sa­mas ei jää­nud tant­si­ja­te arv tant­sup­lat­sil ma­ha suu­re tant­su­peo omast. „Tul­ja­ku“ ajal olid kõik plat­sil, har­ju­ta­da jõud­si­me en­ne pool tun­di, kuid tant­si­jad mo­bi­li­see­ru­sid ja joo­nis oli pai­gas. Tu­le­mus oli pin­gu­tust väärt ja an­dis tant­si­jai­le eht­sa suu­re peo ko­ge­mu­se,“ kom­men­tee­ris Ka­rin Soo­sa­lu.

Lau­lu­peol mi­tu es­maet­te­kan­net
Üle 4000 laul­ja-pil­li­me­he ma­hu­ta­mi­seks oli Kei­la uue lau­lu­la­va kum­ma­le­gi poo­le püs­ti­ta­tud aju­ti­ne la­va. Sel­lest hoo­li­ma­ta oli ühend­koo­ri­de ajal laul­jaid täis suur osa la­vae­si­sest.

Har­ju­maa lau­lu­pi­du al­gas Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni sel­leks peoks kir­ju­ta­tud loo­ga „Peo­le“, mi­da esi­ta­sid noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad Kuusalu vallast ja ühend­koo­rid. Di­ri­gee­ris Kuu­salu koorijuht Taa­vi Es­ko.

Spet­siaal­selt sel­leks peoks kir­ju­ta­ti ja es­maet­te­kan­de­le tu­lid veel kaks puhk­pil­lior­kest­ri­te­le kir­ju­ta­tud pa­la – Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gen­di Ott Ka­se loo­dud „Har­ju­maa­le“ ning Ta­ba­sa­lu puhk­pil­lior­kest­ri ju­hi Val­do Rüü­tel­maa kol­meo­sa­li­ne „Har­ju süit“. Mõ­le­mad au­to­rid ju­ha­ta­sid oma lu­gu­de esi­ta­mist di­ri­gen­di­pul­dist.

Ott Kask rää­kis, et oli mee­lel­di nõus, kui teh­ti et­te­pa­nek Har­ju­maa peo jaoks puhk­pil­lior­kest­ri­te­le teos luua, kuid see ei tul­nud ker­gelt: „Püüd­sin, et pa­la oleks rõõ­mus ja hel­ge, mit­te mu­re­lik. Te­ge­li­kult peaks se­da män­gi­ma vei­di kii­re­ma tem­po­ga, aga siin te­gi­me ra­hu­li­ku­malt, sest esi­ne­me õues. Ar­van, et tu­li väl­ja vä­ga häs­ti, kui­gi ühisp­roo­vi sai­me te­ha vä­ga vä­he. Tun­dus, et or­kes­ter män­gis se­da mõ­nu­ga.“

Har­ju­maa lau­lu­peo üld­juh­ti­de hul­gas olid peale Ott Ka­se ja Taa­vi Es­ko Kuu­sa­lu val­last veel Nii­na Es­ko ja Ode Pürg ning He­li Ka­ru Ani­ja ja Age Ima­la Raa­si­ku val­last. Lau­lu­peo ka­vas oli Kül­li-Kat­ri Es­ke­nilt veel kaks lau­lu. Peol kõ­la­nud ka­he lau­lu au­tor on Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja he­li­loo­ja Ju­han Trump. Koos koo­ri­de­ga laul­sid peol so­lis­ti­de­na ka Nub­lu, Krist­jan Kan­nu­ke ja Sil­ver Laas. Vii­ma­se­na esi­ta­tud „Ta len­dab me­si­puu poo­le“ di­ri­gee­ris Har­ju­maa suur­peo pea­kor­ral­da­ja, maa­kon­na kul­tuu­ri­juht Ruth Jü­ri­sa­lu. Laul läks kor­da­mi­se­le, teist kor­da ju­ha­ta­sid se­da Taa­vi Es­ko ja Ode Pürg.

Ruth Jü­ri­sa­lu hin­nan­gul oli tant­su­peo roh­kem kui 3000 pealt­vaa­ta­jat, lau­lu­peo ajal võis ol­la um­bes sa­ma pal­ju. Peo kor­ral­da­mi­ne läks maks­ma üle 200 000 eu­ro, kor­ral­dus­ku­lud kae­ti HO­Li re­ser­vist.

Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo esi­ne­jad
Ani­ja vald

Esi­ne­sid 17 kol­lek­tii­vi.
Laul­jad: He­li Lau­lus­tuu­dio las­te­koor ja He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koor, ju­hen­da­ja He­li Ka­ru; Ala­ve­re põ­hi­koo­li mu­di­las­koor, ju­hen­da­ja Lii­vi Siil; Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koor, ju­hen­da­jad Jo­han­na Ma­ria Er­ne­saks ja Kai­di Rus­sing; Keh­ra güm­naa­siu­mi pois­te­koor, ju­hen­da­ja Jo­han­na Ma­ria Er­ne­saks.
Tant­si­jad: Aeg­vii­du koo­li 1.-3. klas­si tant­su­rühm, Keh­ra güm­naa­siu­mi 4. klas­si se­ga­rühm, 5. klas­si se­ga­rühm, 6.-8. klas­si se­ga­rühm ja Aeg­vii­du nais­rühm, ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la; nais­rüh­mad Ala­ve­re An­nid ja Päi­ke­se­ra­tas, Ani­ja se­ga­rühm ning mem­me­de rühm Ala­ve­re Hel­da, ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg; nais­rühm Kad­rel, ju­hen­da­ja Ai­ta Tam­meorg; mem­me­de rühm Kad­ri, ju­hen­da­ja Anu Mäeorg.
Muu­si­kud: Keh­ra akor­dio­nis­tid, ju­hen­da­ja Ju­ta Hin­no­bert.

Kuu­sa­lu vald
Esi­ne­sid 22 kol­lek­tii­vi.
Laul­jad: Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3.-4. klas­si mu­di­las­koor, ju­hen­da­ja Nii­na Es­ko; Kuu­sa­lu kesk­koo­li las­te­koor, pois­te­koor, noor­te­koor, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, ju­hen­da­ja Taa­vi Es­ko; se­ga­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev, ju­hen­da­jad Kai Pe­ter­son ja Kat­ri Man­gel­soo.
Tant­si­jad: Kol­ga koo­li 1. klas­si ja 3. klas­si tant­su­rühm, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1.a klas­si, 5.-7. klas­si tant­su­rühm ja 9. klas­si se­ga­rühm, ju­hen­da­ja Kris­ta Kukk; Kuu­sa­lu kesk­koo­li fol­gi­rühm, ju­hen­da­jad Eli­na Aa­sa ja Tiiu Aa­sa; Kuu­sa­lu va­na­ema­de tant­su­rühm Tiiu, ju­hen­da­ja Tiiu Aa­sa; Kuu­sa­lu kesk­koo­li se­ga­rühm ja Kuu­sa­lu se­ga­rühm Ka­bu­ja­la­ke, ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus; Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma kaks koos­sei­su, ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu; Kuu­sa­lu nais­rühm Vii­mi­kud, ju­hen­da­ja Il­me Laag­ri­küll.
Muu­si­kud: Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li keel­pil­lior­kes­ter ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, ju­hen­da­ja Ott Kask; Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel, ju­hen­da­ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter; Kuu­sa­lu rah­va­muu­si­ka an­sam­bel, ju­hen­da­ja Ka­lev Laag­ri­küll.

Raa­si­ku vald
Esi­ne­sid 18 kol­lek­tii­vi.
Laul­jad: Aru­kü­la põ­hi­koo­li las­te­koor, mu­di­las­koor ja pois­te­koor, ju­hen­da­jad Kül­li Ovir ja Age Ima­la; Aru­kü­la wal­dorf­koo­li las­te­koor ja pois­te­koor, Aru­kü­la se­ga­koor Spunk, ju­hen­da­jad Tii­na Tinn ja Maia-Re­ta Tram­pärk; Raa­si­ku koo­li mu­di­las­koor, las­te­koor ja se­ga­koor ning Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor, ju­hen­da­ja He­li Ka­ru; Aru­kü­la noor­te­koor, ju­hen­da­ja Age Ima­la.
Tant­si­jad: Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2.-3. klas­si tant­su­rühm Mi­kud-Man­nid ja 5.-8. klas­si tant­su­rühm Mi­kud-Man­nid, ju­hen­da­ja Ka­ja Aru­sa­lu; Aru­kü­la nais­rühm Ma­ri­ke ja se­ga­rühm La­pu­li­sed, ju­hen­da­ja Reet Hä­ni­ke­ne; Raa­si­ku nais­rühm Rõõ­mu­li­sed, mem­me­de rühm Krõõt ja pe­re­de­rühm Rõõ­mu­li­sed, ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la.

Lok­sa linn
Esi­ne­sid 4 kol­lek­tii­vi.
Laul­jad: Lok­sa muu­si­ka­koo­li vi­list­las­nais­koor, ju­hen­da­ja Juu­le Lau­rend ja Triin Lää­ne.
Tant­si­jad: Lok­sa güm­naa­siu­mi rah­va­tant­su­rühm, ju­hen­da­ja Kris­ti Ru­se; se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ker­ru­kad, ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu; se­ga­rah­va­tant­su­rühm Lok­sa Tant­si­jad, ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kaa­sa­v ee­lar­ve
Järgmine artikkelAla­ve­re koh­vi­ku­te ja hoo­vi­kir­bu­ka­te päe­val ava­ti 6 ko­duae­da