Ala­ve­re koh­vi­ku­te ja hoo­vi­kir­bu­ka­te päe­val ava­ti 6 ko­duae­da

46
Pargi Piigade kohvikut pidasid majaperenaine AIME LASS, tema pojatütar TRIIN LASS, minia MAI NORMA-LASS koos tütre UMA REBECA LASSIGA ning peretütred JAANA ja JAANIKA LASS. Tänavusel kohvikutepäeval kandsid nad esmakordselt oma kohviku logoga põllesid. Kodukohviku tõmbenumber on pitsad, neid valmistati sel korral enda pitsaahjus 60. Foto Risto Lass

„Nii hea, kui piir­kon­nas oleks igal nä­da­la­va­he­tu­sel pop-up koh­vik, ku­hu lau­päe­val-pü­ha­päe­val tul­la,“ üt­le­sid lau­päe­val, 8. juu­nil Ani­ja val­las toi­mu­nud Ala­ve­re koh­vi­ku­te­päe­val Re­ba­se­mäe te­rras­si­loun­ge´i mi­tu kü­las­ta­jat.

Rebasemäe talu peremees TANEL LAANMÄE oma kodukohvikus tehtud burge­ritega.

Koos elu­kaas­la­se Ta­nel Laan­mäe­ga ko­du­ta­lus Re­ba­se­mäel koh­vi­ku ava­nud kü­la­va­nem Mee­li Kuul mär­kis, et nii sa­ge­li ko­du­koh­vi­kut pi­da­da küll ei jõuaks. Sa­mas tõ­des ta, et lä­heks ka ise mõ­nel puh­ke­päe­va­hom­mi­kul pe­re­ga mee­lel­di koh­vi­kus­se, aga ko­du­kan­dis po­le üh­te­gi söö­gi­koh­ta, lä­hi­mad on ligi 15 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel Ko­sel ja Keh­ras.

Ala­ve­res oli möö­du­nud nä­da­lal ar­vult nel­jas koh­vi­ku­te­päev. Tä­na­vu ava­tud kuuest ko­du­koh­vi­kust oli Re­ba­se­mäe ter­ras­si­koh­vik kü­la kes­ku­sest kõi­ge kau­ge­mal. Sel­lest hoo­li­ma­ta käis Mee­li Kuu­li sõ­nul kü­las­ta­jaid nii pal­ju, et pi­de­valt oli jär­je­kord ning kõik, mis nen­de me­nüüs oli, sai nel­ja­tun­ni­se koh­vi­ku­päe­va jook­sul ot­sa. Val­mis­ta­ti 50 bur­ge­rit, see­juu­res tu­li ma­he­vei­se­li­hast kot­let­ti­dest puu­du ja neid tu­li juur­de te­ha, sa­mu­ti na­gu ka pann­koo­gi­tai­nast.

Re­ba­se­mäe koh­vik oli Ala­ve­re koh­vi­ku­te­päe­val ava­tud teist kor­da, ka­hel aas­tal on osa­le­tud ava­tud ta­lu­de päe­val. Möö­du­nud aas­ta ava­tud ta­lu­de päe­val kü­las­tasid neid 200 ini­mest. Koh­vi­ku­te­päe­val nad vä­ga pal­ju kü­la­li­si loo­ta ei jul­ge­nud, kuid esi­me­sed olid ko­hal ko­he, kui koh­vi­ku­te­päev amet­li­kult al­gas ehk kell 11 en­ne­lõu­nal.

„Sät­ti­sin end pann­koo­ke küp­se­ta­ma õue­te­rras­si­le. Loot­sin, et siis saan ka kü­la­lis­te­ga su­hel­da, aga ko­he al­gu­sest pea­le oli meil pikk jär­je­kord ning ei tek­ki­nud­ki või­ma­lust min­na kel­le­ga­gi jut­tu rää­ki­ma. Kui koh­vi­ku ava­si­me, tu­li Keh­rast sõb­ran­na suu­re selts­kon­na­ga ja meil läks in­ten­siiv­ne töö lah­ti, al­les kel­la kol­me pai­ku jäi ra­hu­li­ku­maks,“ rää­kis Mee­li Kuul.

Te­ma oli ko­du­koh­vi­ku jaoks tei­nud 10 liit­rit soo­la­kur­ke, küp­se­ta­nud kaks toor­juus­tu­koo­ki ja amee­ri­ka kir­si­pi­ru­ka ning praa­dis suu­rel pan­nil pann­koo­ke, mi­da pa­ku­ti nii moz­za­rel­la, pes­to ja kirss­to­ma­ti­te kui ka vaa­ri­ka­te ja kon­dens­pii­ma­ga. Ta­nel Laan­mäe te­ge­les pea­mi­selt bur­ge­ri­te val­mis­ta­mi­se­ga. Ko­du­koh­vi­kus olid neil abiks Mee­li Kuu­li õe­pe­re ja va­ne­mad.

Päe­va jook­sul käis Re­ba­se­mäe ko­du­koh­vi­kus nii Ala­ve­re ja ümb­rus­kon­na kui ka mu­jalt rah­vast, seal­hul­gas Mee­li Kuuli en­di­sed töö­kaas­la­sed Kuu­sa­lu val­last koos pe­re­de ja sõp­ra­de­ga.

Re­ba­se­mäe pe­re­nai­ne mär­kis, on vä­ga to­re, et kü­las­ta­jaid oli se­da­võrd pal­ju, tei­salt pi­did ini­me­sed va­he­peal kaua oota­ma: „Me pol­nud val­mis sel­leks, et kor­ra­ga tu­leb täi­ta küm­me tel­li­must. Lu­bas vä­ga keh­va il­ma, kart­si­me, et rah­vast ei tu­le. Aga ilm oli ilus, vaid kor­ra hak­kas see­ne­vih­ma sa­da­ma. Ja nüüd tea­me – üks­kõik, mil­li­ne on ilm, ini­me­sed tu­le­vad ko­du­koh­vi­kus­se ik­ka­gi ja ala­ti peab toi­tu te­ge­ma roh­kem.“

Ko­du­koh­vi­ku rek­laam­post­ri pea­le oli Mee­li Kuul kir­ju­ta­nud, et kü­la­va­nem kut­sub kül­la: „Te­gin sel­le­ga na­tu­ke iseen­da üle nal­ja, aga tun­dub, et see ai­tas ka meie kü­las­ta­ta­vu­se­le kaa­sa. Üks mees ja nai­ne üt­le­sid, et ei taht­nud­ki söö­ma tul­la, vaid liht­salt vaa­ta­ma, kus elab kü­la­va­nem, kes nii lah­kes­ti en­da juur­de kut­sub.“

Re­ba­se­mäel oli ka või­ma­lik oda vi­sa­ta ja gol­fi män­gi­da, sai pai­ta­da jä­nest, vaa­da­ta ka­nu ja koe­ri, tut­vu­da kas­vu­hoo­ne ja ra­ja­mi­sel suu­re aia­maa­ga. Hoo­vi­kir­bu­ka va­li­kus olid rii­ded.

Üks uus ja ne­li iga-aas­tast ko­du­koh­vi­kut
Es­ma­kord­selt oli Ala­ve­res ava­tud ko­du­koh­vik ja kir­bu­kas Aa­su­mäe ta­lus. Seal as­kel­da­sid Keh­ra pe­re­ko­du lap­sed, kes pak­ku­sid ki­lu­või­lei­bu ja koh­vi, Kaie Un­te­ra küp­se­ta­tud lei­ba, eri­ne­vaid koo­ke, müü­sid rii­deid ja ja­la­nõu­sid.

Seal­sa­mas lä­he­dal oli, na­gu kõi­gil eel­mis­tel aas­ta­tel, ava­tud Mäe koh­vik. Pe­re­nai­ne Lii­vi­ka Ki­vis­tik pak­kus muu koh­vi­kuk­raa­mi kõr­val tal­le tun­tust too­nud vahv­leid, po­jad gril­li­sid, ava­tud oli ka ka­su­ta­tud riie­te pood.

Bir­git Paas­ma pi­das nel­jan­dat kor­da oma ko­duõues Bi­Pa koh­vi­kut, kus müüs pa­tu­va­bu ehk li­sa­tud suhk­ru-, glu­tee­ni- ja lak­too­si­va­bu koo­ke-pi­ru­kaid, küp­si­seid, sa­mu­ti pi­kalt küp­se­ta­tud li­ha koos sa­la­ti­ga.

Va­ra­se­ma­test aas­ta­test tut­ta­vad olid ka Par­gi tä­na­va ko­duae­da­des ava­tud kaks koh­vi­kut. Par­gi Pii­ga­de koh­vi­kus pak­ku­sid õed Jaa­ni­ka ja Jaa­na Lass koos ema Aime Lassi ja ven­na­nai­se Mai Nor­ma-Las­si­ga va­nast malm­van­nist paar aas­tat ta­ga­si ehitatud pitsa­ah­jus pit­sa­sid. Me­nüüs oli ka vahv­leid, koo­ke-pi­ru­kaid ja muud.

Koh­vi­kus Grill&Chill toi­me­ta­sid õed Pi­ret ja Tii­na Ma­ri­puu ning Ee­li­ka Puu­rand pe­re­de­ga. Ne­mad mee­li­ta­sid kü­la­li­si maits­va toi­du, ko­su­ta­va joo­gi, muu­si­ka ja män­gu­väl­ja­ku­ga.

„Neil oli aias pikk telk, et kü­las­ta­jad saak­sid va­ja­du­sel vih­ma­var­ju. Sat­tu­sin sin­na just siis, kui vih­ma la­dis­tas, vä­ga mõ­nus oli seal tel­gi all süüa,“ üt­les koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­ja, Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk.

Ta rõõ­mus­tas, kõik ko­du­koh­vi­kud olid ar­ves­ta­nud, et vih­ma kor­ral oleks kü­las­ta­ja­tel ka­tus pea ko­hal. Sa­mu­ti kii­tis, et kõi­gis oli mõel­dud li­saks söö­gi­le-joo­gi­le ka sel­le­le, kui­das kü­la­lis­te meelt la­hu­ta­da – las­te jaoks olid ae­da­des ba­tuu­did ja män­gu­ma­jad, või­ma­lus män­gi­da õue­män­ge, Re­ba­se­mäel näi­da­ti loo­mi: „Li­saks soo­vi­ta­sin koh­vi­ku­pi­da­ja­te­le, ku­na maa­piir­kon­nas ei ole pal­ju­del sa­ge­li su­la­ra­ha käe­pä­rast, pak­ku­gu klien­ti­de­le või­ma­lust maks­ta ka kaar­di­ga.“

Koh­vi­ku­te­päev kes­tis amet­li­kult pä­rast­lõu­nal kel­la nel­ja­ni. Ku­na rah­vast ja­gus, olid mõ­ned ava­tud ka kauem.

„Mi­na jäin koh­vi­ku­te­päe­va­ga vä­ga ra­hu­le. Usun, et koh­vi­ku­te­pi­da­jad sa­mu­ti, mit­te kee­gi ei öel­nud, et järg­mi­sel aas­tal enam koh­vi­kut ei ava. Tun­dus, et ka kü­las­ta­jai­le meel­dis. Ala­ve­res lii­kus sel päe­val vä­ga pal­ju rah­vast, nii oma ini­me­si kui võõ­raid, ning na­gu kuul­sin, os­te­ti suu­rem osa ko­du­koh­vi­ku­tes pa­ku­tust ära,“ rää­kis An­na Ni­lisk.

Alavere naaberkülas Voo­sel on tä­na­vu­ne koh­vi­ku­te­päev 13. juu­lil.

Eelmine artikkelHar­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol Keilas osalesid li­gi 8000 esi­ne­jat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­han­ge