Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad on va­li­tud

711
Lee­si kü­las 25. juu­nil 2022, kui ko­gu­kon­na taas­ta­tud kaup­lu­se­ma­ja hoo­vil esi­nes kont­ser­di­ga an­sam­bel Ku­ker­pil­lid. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Tä­na­vu­se­le Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti küm­nes ka­te­goo­rias kok­ku 107 kan­di­daa­ti. Kõi­ge roh­kem no­mi­nen­te esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­last – 18. Ko­se vald, kust esi­ta­ti 15 kan­di­daa­ti, oli ai­nus, kus oli no­mi­nen­te igas ka­te­goo­rias.

„Tä­na­me kan­di­daa­ti­de esi­ta­jaid, tä­nu kel­le­le saa­vad sä­ra­vad te­gi­jad mär­ga­tud ja sil­ma­paist­vad et­te­võt­mi­sed väl­ja too­dud,“ sõ­nas Anu Rit­son Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest.

Käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses va­li­sid Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, Ko­du­kant Har­ju­maa ja maa­kon­na Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma­de esin­da­ja­test ko­mis­jo­nid kon­kur­si­le esi­ta­tud no­mi­nen­ti­de hul­gast lau­reaa­did. Aas­ta te­gi­jaid tun­nus­ta­tak­se 23. no­vemb­ril Ees­ti Fil­mi­muu­seu­mis.

Aas­ta va­baü­hen­dus – Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus
Aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li päl­vis 13 kan­di­daa­ti hul­gast Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus Kuu­sa­lu val­last. Mär­gi­ti, et ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja­na pi­das ühi­sus Lee­sil nel­jan­dat su­ve­hooae­ga üli­po­pu­laar­set kü­la­poo­di. Pood är­kas uue­le elu­le, kui see ot­sus­ta­ti koos Ju­min­da pool­saa­re kü­la­ela­ni­ke­ga eel­mi­selt oma­ni­kult ära os­ta ja ühi­selt taas­ta­da. Eel­mi­se aas­ta su­vel sai Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus Sa­ku Õl­le­te­ha­se kam­paa­nia kau­du toe­tust la­va ehi­ta­mi­seks. Tä­na­vu ehi­ta­ti selt­si eest­ve­da­mi­sel poe ta­ha suurem vä­li­la­va, kus toi­mu­sid su­ve­kont­ser­did üle-ees­ti­li­selt tun­tud esi­ne­ja­te­ga. Kont­ser­ti­del osa­les 300- 400 ini­mest ning kont­ser­ti­de kor­ral­da­mi­ne an­dis olu­li­se pa­nu­se re­mon­di­fon­di poe­ma­ja ja ko­gu kin­nis­tu kor­ras­ta­mi­seks.

Tiit­li­le esi­ta­ti ka MTÜ Ani­ja Val­la Se­ga­koor Han­ni­jög­gi Ani­ja val­last ning Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit, La­he­maa Tu­ris­mi­ühing (Vi­sit La­he­maa), MTÜ Kol­ga Aren­dus ja MTÜ Kol­ga Sport Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta pa­nus­ta­ja erip­ree­mia – REET PUR­RE Aeg­vii­dust
Aas­ta pa­nus­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti 14 kan­di­daa­ti. Tiit­li päl­vib OÜ Au­to­hal­le Rae val­last, eri­pree­mia an­tak­se Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­se oma­ni­ku­le Reet Pur­re­le Ani­ja val­last.

Te­ma esi­ta­ja kir­jel­das, et hil­ja­ae­gu 83. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Reet Pur­re on ime­li­ne ini­me­ne. Möö­du­nud aas­ta su­vel avas­ta­ti Aeg­vii­du ki­ri­ku põ­ran­das vamm ning ra­ha­puu­du­sel oli ki­rik tükk ae­ga osa­li­selt üles võe­tud põ­ran­da­ga. Pä­rast tee­ma ka­jas­ta­mist ko­ha­li­kus le­hes võt­tis Reet Pur­re ko­gu­du­se­ga ühen­dust, tõi ko­ha­le töö­me­hed ja ma­ter­ja­li ning põ­rand sai paa­ri kuu­ga teh­tud. Ko­gu­dus ei tea siia­ni, kui palju läks et­te­võt­jast abi­li­se­le ki­ri­ku kui ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le olu­li­se pai­ga pääst­mi­ne maks­ma.

Aas­ta pa­nus­ta­ja no­mi­nen­did olid ka Raa­si­ku val­la in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­va­li ning ra­ha­tar­ku­se ja et­te­võt­lu­se tee­ma­li­si koh­tu­mi­si kor­ral­da­nud Ju­ta Asu­ja ja Mar­ge Aa­sa­laid, Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­va­li ajal mat­ku kor­ral­da­nud Ma­ri­lin Peh­ka, Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit ning Alek­san­der Vi­tu­lev OÜst Lok­sa Au­to­re­mont.

Aas­ta te­gu – Hõi­mu­marss
Tiit­li aas­ta te­gu päl­vis 15 kan­di­daa­di seast Kol­gas La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja kor­ral­da­tud Hõi­mu­marss, mis va­rem on 8 aas­tat toi­mu­nud Ekst­rö­mi mar­si ni­me all. Alg­selt tu­gi­nes see mi­li­taar­se­te­le aja­loo­sünd­mus­te­le, mis toi­mu­sid sa­mas piir­kon­nas va­ba­dus­sõ­ja ajal. Ala­tes 2022. aas­tast aus­ta­tak­se rah­va­mat­ka­ga Soo­me-Ees­ti sõ­ja­li­sa­ja­loo­li­si koos­töid ehk hõi­mu­de oma­va­he­list abis­ta­mist. Ka­hel esi­me­sel aas­tal jär­gis üle 30 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne matk ku­na­gist sõ­ja­tee­kon­da, kol­man­dast aas­tast ala­tes on ol­nud mat­ka alg- ja lõpp-punkt Kol­ga mõis. 2019. aas­tal osa­le­sid mat­kal li­gi 2500 ini­mest, tä­na­vu üle 1500.

Esi­ta­ja mär­kis, et marss on rah­vus­va­he­li­ne ning too­nud Ees­ti­le ja meie kul­tuu­ri­le tun­tust nii pä­ran­di-, mi­li­taar-, aja­loo- kui ka spor­di­hu­vi­lis­te seas.

Tiit­li­le esi­ta­ti ka Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­val, mil­le kor­ral­da­sid SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus, Vi­sit La­he­maa, mil­le kor­ral­da­ja on La­he­maa Tu­ris­miü­hing, Kol­ga koo­li al­ga­tus maaet­te­võt­lu­sest kol­me lam­ba­kas­va­tus­ta­lu näi­tel, MTÜ Kol­ga Sport eest­võt­tel Kol­ga spor­di­väl­ja­ku ava­mi­ne ning Vi­sit La­he­maa kor­ral­da­tud In­fo­koh­vik Lok­sa bus­si­jaa­mas.

Aas­ta tei­sed te­gi­jad
Aas­ta sä­dei­ni­me­seks va­li­ti Ko­se val­la Visk­la kü­la­va­nem Er­ki Kar­ja­maa. 24 no­mi­nen­di seas olid ka Ju­ta Asu­ja Raa­si­ku val­last, Jan­no Laen­de, Jan­ne Ker­do ja Ul­vi Rand Kuu­sa­lu val­last.
Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­jaks va­lis Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu And­rus Da­ni­lo­vi Ko­se val­last. 9 kan­di­daa­di hul­gas oli ka Il­vard Ee­rik­soo Kuu­sa­lu val­last.

Har­ju­maa ter­vi­se­te­gu on Tal­lin­nast – ko­gu­kon­na­le suu­na­tud koo­li­tu­sed „Stop The Bleed” ehk „Pea­ta oht­lik ve­re­jooks“.

Kan­di­daa­te oli kok­ku 14, no­mi­nen­did olid ka orien­tee­ru­mis­mäng „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da” Kuu­sa­lus ning Aeg­vii­dus toi­mu­nud vaim­se ter­vi­se fes­ti­val „Ole­mi­se võ­lu“.

Lea­der-pro­jek­te esi­ta­ti tun­nus­ta­mi­seks kol­mes ka­te­goo­rias kok­ku 11. Pa­rim Lea­der-koos­tööp­ro­jekt on „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­da­des“. Tun­nus­tu­se päl­vib MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le liik­med on ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn.

Lea­de­ri pa­rim et­te­võt­lus­pro­jekt on mo­biil­se ro­ni­mis­sei­na at­rakt­sioon sõi­duau­to trei­le­ril Kii­li val­las ning pa­rim elu­kesk­kon­na pro­jekt Me­re­pii­ga tre­pi ja jalg­ra­ja re­konst­ruee­ri­mi­ne Har­ku val­las.

Pa­ri­maks si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni va­lis Har­ju­maa Tur­va­li­su­se Nõu­ko­gu, le­he trük­ki­mi­ne­kuks pol­nud lau­reaat veel sel­gu­nud. Kan­di­daa­te oli 7, nen­de hul­gas ka MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühing ja MTÜ Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing.

Eelmine artikkelAru­kü­la, Keh­ra ja Pär­nu ühis­nais­kond tu­li A-klas­sis Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelÕpe­ta­ja­te hoia­tusst­reik