Aru­kü­la, Keh­ra ja Pär­nu ühis­nais­kond tu­li A-klas­sis Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks kä­si­pal­lis

47

Ees­ti tä­na­vus­tel ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis osalesid tü­tar­las­te A-klas­sis ehk 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud nei­du­de seas kolm nais­kon­da. Kõik nad män­gi­sid oma­va­hel kaks män­gu. Täi­se­du­ga või­tis Ees­ti 2023. aas­ta kä­si­pal­li­ka­ri­ka Aru­kü­la/Pär­nu nais­kond, ku­hu kuu­lu­vad män­gi­jad Aru­kü­last, Keh­rast ja Pär­nust. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bist tu­lid võist­kon­na koos­sei­sus Ees­ti ka­ri­ka­võt­jaks Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ane­te Va­re, Ca­ro­ly Aru­vel, Sand­ra Par­ve ja Ker­tu Sas­siad, HC Keh­rast Su­san Soik­ka, Kar­men Vaik­saar ja Ali­sa Gra­bars­ka­ja ning Pär­nust Kris­tiin Kink, Ka­ta­ri­na Üb­ner, No­ra Rand­mäe ja Stel­la Je­pi­selg. Nais­kon­na tree­ne­rid on Mar­tin Kal­vet Raa­si­kult ja Too­mas Hein­la Pär­nust.

26. ja 29. sep­temb­ril män­gis Aru­kü­la/Pär­nu nais­kond Aru­kü­la spor­di­hoo­nes ja Kris­tii­ne spor­di­hal­lis Kä­si­pal­lik­lu­bi Mel­la/Tal­lin­na Spor­di­koo­li 2 nais­kon­na­ga ning või­tis esi­me­se män­gu 37:21 ja tei­se 37:20. Möö­du­nud nä­da­lal män­gi­ti Kä­si­pal­lik­lu­bi Mel­la/Tal­lin­na Spor­di­koo­li 1 nais­kon­na­ga ning taas või­tis Aru­kü­la/Pär­nu mõ­le­mad män­gud. 31. ok­toob­ril Aru­kü­las toi­mu­nud män­gus alis­ta­ti pea­lin­na nais­kond 27:22 ja 1. no­vemb­ril Kris­tii­ne spor­di­hal­lis toi­mu­nud män­gus 26:17.

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Kar­men Vaik­saar Aru­kü­la/Pär­nu nais­kon­nast, Aru­kü­la/Pär­nu võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks Sand­ra Par­ve.

Aru­kü­la/Pär­nu võist­kon­na tree­ner Mar­tin Kal­vet üt­les, et ka­ri­ka­võist­lus­tel oli kin­del ees­märk või­ta ning nais­kond oli võist­lus­te fa­vo­riit.

„Pall on siis­ki üm­mar­gu­ne ja ala­ti võib mi­da­gi juh­tu­da. Aga tüd­ru­kud män­gi­sid häs­ti ja kõik män­gud või­de­ti üs­na kind­lalt,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelKeh­ra rah­va­ma­jas on TIIT KO­HA fo­to­näi­tus Ani­ja val­la kul­tuu­rie­lust
Järgmine artikkelHar­ju­maa aas­ta te­gi­jad on va­li­tud