Har­ju ava­li­ke bus­si­lii­ni­de pi­le­ti­hin­nad tõu­se­vad

454
SEBE liinibuss Kuusalu peatuses. Kuusalu-Tallinn pilet maksab bussist ostes nüüd 3,70 eurot, e-pilet rohelise kaardiga 2,96 eurot.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus tõs­tis ala­tes juu­li­kuust Har­ju­maa ava­li­ke bus­si­lii­ni­de pi­le­ti­hin­da 20 prot­sen­ti. Sa­mas ma­hus kas­vas ka Tal­lin­na ja Har­ju­maa ühis­te 30päe­vas­te sõi­du­pi­le­ti­te hind. Se­ni­sed pi­le­ti­hin­nad keh­tes­ta­ti ne­li aas­tat ta­ga­si – 1. juu­list 2018. Uued hin­nad keh­tes­ta­ti trans­por­di­ame­ti pea­di­rek­to­ri käsk­kir­ja­ga ühist­rans­por­di­kes­ku­se et­te­pa­ne­kul.

Ala­tes 1. juu­list 2022 mak­sab nel­ja tsoo­ni (näi­teks Vii­nis­tult, Lok­salt, Kol­gast, Kuu­sa­lust, Kiiust, ka Keh­rast Tal­lin­nas­se) ük­sik­pi­let su­la­ra­ha eest bus­si­ju­hilt os­tes 3,70 eu­rot, e-ra­ha­ga ro­he­li­se­le kaar­di­le os­tes 2,96 eu­rot. Har­ju­maa 30 päe­va sõi­du­kaart mak­sab 55,50 eu­rot, Tal­lin­na-Har­ju 30 päe­va kaart 68,40 eu­rot. Se­ni oli su­la­ra­ha eest os­te­tud pi­le­ti hind 3 eu­rot ja e-ra­ha eest 2,40 eu­rot, Har­ju 30 päe­va kaart 45 eu­rot ja Tal­linn-Har­ju 30 päe­va kaart 54,40 eu­rot.

Kol­me tsoo­ni (näi­teks Ko­da­soost, Saun­jalt, Ka­ber­last, ka Ani­jalt ja Sood­last Tal­lin­na) ük­sik­pi­let su­la­ra­has maks­tes on 2,80 eu­rot, e-ra­ha eest 2,24 eu­rot. Har­ju 30 päe­va kaar­di hind on 34,50 eu­rot ja Tal­linn-Har­ju kaart 46 eu­rot.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­tor And­rus Ni­lisk sel­gi­tas, et hin­na­tõus on tin­gi­tud moo­to­ri­kü­tu­se kal­li­ne­mi­sest ning toob aas­ta lõ­puks Har­ju maa­kon­na ava­li­kelt bus­si­lii­ni­delt li­sa­sis­se­tu­le­kut um­bes 200 000 eu­rot.

„Te­ge­li­kult jääb kü­tu­se­hin­na suu­re tõu­su tõt­tu puu­du Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se kor­ral­da­vas nel­jas maa­kon­nas käe­so­le­val aas­tal li­gi kaks mil­jo­nit eu­rot, sa­mas ei saa me tõs­ta pi­le­ti eest maks­va­le klien­di­le hin­da lii­ga kõr­geks,“ tõ­des ta.

Kon­kurs­si­de tu­le­mu­se­na Põh­ja-Ees­tis ava­lik­ke lii­ne tee­nin­da­vad bus­si­fir­mad taot­le­sid trans­por­dia­me­tilt ke­va­del hin­na­tõu­su tõt­tu kom­pen­sat­sioo­ni, trans­por­dia­met eral­das fir­ma­de­le toe­tus­sum­mad, mis saa­di ar­vu­tus­te alu­sel.

Olu­kor­ra teeb ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­sel kee­ru­li­se­maks ja ka eba­võrd­seks as­jao­lu, et osa­des maa­kon­da­des on ava­li­kel lii­ni­del sõit­mi­ne kõi­gi­le ta­su­ta, osa­des, seal­hul­gas Har­ju­maal, on osa­li­selt ta­su­ta. Pi­let tu­leb os­ta 20-62aas­tas­tel, ta­su­ta saa­vad sõi­ta noo­re­mad kui 20 aas­tat ja va­ne­mad kui 62- aas­ta­sed.

Ta­su­ta bus­si­sõit kõi­gi­le on Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se tee­nin­dus­piir­kon­nas Lää­ne­maal, osa­li­selt ta­su­ta pea­le Har­ju­maa veel Lää­ne-Vi­ru­maal ja Rap­la­maal.

And­rus Ni­lisk: „Pi­le­ti­tu­lu lae­kub kes­ku­se ar­ve­le, see loe­tak­se rii­gilt maks­ta­va do­tat­sioo­ni osaks, kus­juu­res rii­gi do­tat­sioo­ni vä­hen­da­tak­se lae­ku­nud pi­le­ti­tu­lu võr­ra. Me te­ge­le­me prae­gu sel­le­ga, et piir­kon­da­des, kus bus­si­sõit ei ole ta­su­ta, jääks 50 prot­sen­ti pi­le­ti­tu­lust ühist­rans­por­di­kes­kus­te­le lii­ni­võr­gu täien­dus­te ja pa­ren­dus­te jaoks.“

Te­gev­di­rek­to­ri sõ­nul on sõit­ja­te arv vii­ma­sel ajal jär­jest kas­va­nud ja üle­ta­nud kuu­de võrd­lu­ses ka 2019. aas­ta ta­se­me, mai­kuu oli lä­bi ae­ga­de sõit­ja­te re­kord. Mõ­nel pool oleks va­ja lii­ni­võr­ku täien­da­vaid lii­ne, ent rii­gil sel­leks ra­ha po­le. Lii­ni­võr­ku saaks suu­ren­da­da pi­le­ti­tu­lu ar­velt, kui ühist­rans­por­di­kes­ku­sed võik­sid se­da ka­su­ta­da.

„Jäl­gi­me kuu­de lõi­kes bus­si­de täi­tu­vust, tei­se kvar­ta­li tu­le­mu­sed saa­me käe­so­le­val nä­da­lal. Siis vaa­ta­me täp­se­malt, kus ja kas tu­leks lii­ne li­sa­da, kus võib-ol­la vä­he­maks võt­ta,“ lau­sus And­rus Ni­lisk.

Eelmine artikkelPolitseuudised
Järgmine artikkelKoos päi­ke­se­ga põh­jus­ta­vad na­ha­kah­jus­tu­si ül­la­ta­vad te­gu­rid