Koos päi­ke­se­ga põh­jus­ta­vad na­ha­kah­jus­tu­si ül­la­ta­vad te­gu­rid

79
Christyna Kuusik

CH­RIS­TY­NA KUU­SIK,
Sü­da­meap­tee­gi far­mat­seut

Na­ha tund­lik­kus, pu­ne­tus ja va­lu pä­rast päi­ke­se­van­ni võt­mist tä­hen­dab, et tek­ki­nud on päi­ke­se­põ­le­tus. Kui sa­mad sümp­to­mid te­ki­vad üü­ri­ke­se õues vii­bi­mi­se jä­rel, võib te­gu ol­la fo­to­sen­si­tiiv­su­se­ga.

Fo­to­sen­si­tiiv­sus ehk val­gus­tund­lik­kus on na­ha tund­lik­ku­se suu­re­ne­mi­ne UV-kiir­gu­se­le. Mit­med ra­vi­mid ja kee­mi­li­sed ühen­did, na­ha­hool­dus- ja kos­mee­ti­ka­too­ted, par­füü­mid, an­ti­sep­ti­li­sed see­bid või­vad na­hal te­ki­ta­da fo­to­sen­si­tiiv­seid reakt­sioo­ne. Fo­to­sen­si­tiiv­su­se sümp­to­mid sar­na­ne­vad ula­tus­li­ku­le päi­ke­se­põ­le­tu­se­le: na­ha tund­lik­kus, pu­ne­tus ja tur­se, va­luais­tin­gud, sü­ge­lus ja vil­lid, im­mit­se­vad kol­ded.

Eris­ta­tak­se fo­to­tok­si­list ja fo­toal­ler­gi­list meh­ha­nis­mi. Fo­to­tok­si­li­se reakt­sioo­ni pu­hul rea­gee­rib kee­mi­li­ne ühend UV-kiir­gu­se­ga ja hak­kab kok­ku­puu­tel na­ha­rak­ku­de­ga kah­ju­lik­ku toi­met aval­da­ma. Fo­to­tok­si­li­su­se pu­hul te­kib reakt­sioon mi­nu­ti­te ku­ni tun­di­de jook­sul päi­ke­se­le pal­jas­ta­tud ke­hao­sa­del. Har­vem esi­neb fo­toal­ler­gi­li­ne reakt­sioon – or­ga­nis­mi im­muun­vas­tus ke­ha­võõ­ra­le ai­ne­le ehk an­ti­gee­ni­le. Reakt­sioo­nid te­ki­vad 24–72 tun­ni jook­sul pä­rast kok­ku­puu­det päi­ke­se­val­gu­se­ga ning või­vad le­vi­da ka päi­ke­se­val­gu­se eest kae­tud ke­hao­sa­de­le.

Valgustundlikkuse tekkes män­givad rolli nii ravimid kui ka kosmeetikatooted. Enne päikese kätte minekut on mõistlik üle vaadata oma ravimid. Ravimite tarvitamise ja päikese koostoimel võib suureneda naha tundlikkus UV-kiirgusele. Eri­ne­vad sü­da­me-ve­re­soon­kon­na ja 2. tüü­pi dia­bee­di ra­vi­mid, an­ti­bioo­ti­ku­mid, kont­rat­sep­tii­vid, an­ti­dep­res­san­did, ak­ne ra­vis ka­su­ta­ta­vad ai­ned, va­lu- ja põ­le­ti­ku­vas­ta­sed ra­vi­mid, pal­jud muud suu­kaud­sed, süs­ti­ta­vad või na­ha­le kan­ta­vad ra­vi­mid või­vad an­da nii fo­to­tok­si­li­si kui ka -al­ler­gi­li­si reakt­sioo­ne.

Reaktsiooni tugevus sõltub ka manustatud ravimi annusest ning UV-kiirguse tugevusest. Fo­to­sen­si­tiiv­seid reakt­sioo­ne või­vad an­da ka taim­sed pre­pa­raa­did, näi­teks need, mis si­sal­da­vad ha­ri­lik­ku nais­te­pu­na. Sa­mu­ti laial­da­selt ka­su­ta­tav an­ti­sep­ti­li­ne ai­ne kloor­hek­si­diin, mi­da ka­su­ta­tak­se haa­vak­ree­mi­des, -gee­li­des ja kä­te­pe­su­see­pi­des. Fo­to­sen­si­tiiv­seid reakt­sioo­ne või­vad tu­gev­da­da ka näok­ree­mi­des ka­su­ta­ta­vad A-vi­ta­mii­ni vor­mid ehk re­ti­noi­did, na­ha­hool­dus­too­de­test ka­su­ta­ta­vad AHA-hap­ped, sa­lit­süül­ha­pe ja ki­vi­söe­tõrv. Ohu­tu ei ole ka par­füü­mi­des, af­ters­ha­ve’ides ja see­pi­des ka­su­ta­tav sün­tee­ti­li­ne mus­ku­se ühend.

Na­ha fo­to­sen­si­tiiv­sust suu­ren­da­va­te ra­vi­mi­te ka­su­ta­mi­se ajal on tun­gi­valt soo­vi­tus­lik väl­ti­da ot­sest kok­ku­puu­det päi­ke­se­val­gu­se­ga, ka so­laa­riu­mis käi­mist. Väl­jas tu­leks ot­si­da var­ju. Kan­da tu­leks laia­ser­va­list pea­ka­tet, mis an­nab var­ju ka näo­le, ning kat­ta käed ja ja­lad rii­de­ga. Fo­to­sen­si­tiiv­sus on üks na­ha­vä­hi te­ket soo­dus­ta­va­test fak­to­ri­test, see­ga on olu­li­ne käia re­gu­laar­selt kont­rol­lis. Soo­vi­tus­lik on päik­se­lis­te il­ma­de saa­bu­mi­sel uues­ti üle lu­ge­da ka­su­ta­ta­va ra­vi­mi in­fo­leht ning kon­sul­tee­ri­da ap­teek­ri või ra­viars­ti­ga.

Ra­vi­mi­te pi­kaa­ja­li­sel ka­su­ta­mi­sel tu­leks end päi­ke­se käes vii­bi­mi­sel kaits­ta päi­ke­se­kait­sek­ree­mi­ga, mis kait­seks UVA- ja UVB-kiir­gu­se eest, SPF oleks vä­he­malt 30. Kreem kan­da na­ha­le 30 mi­nu­tit en­ne päi­ke­se kät­te mi­ne­kut. Mää­ri­mist tu­leks kor­ra­ta 2 tun­ni jä­rel. Pä­rast uju­mist, rä­ti­ku­ga kui­va­ta­mist ja suu­re­mat hi­gis­ta­mist päi­ke­se­kait­se uues­ti na­ha­le kan­da.

Fo­to­sen­si­tiiv­se reakt­sioo­ni tek­ke jä­rel tu­leks ka­su­ta­da ja­hu­ta­vaid ja nii­su­ta­vaid na­ha­hool­dus­too­teid. So­bi­va­te hüd­ro­gee­li­de ja nii­su­ta­va­te kree­mi­de või gee­li­de va­li­mi­sel saab ai­da­ta ap­tee­ker. Olu­li­ne on pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu ka pii­sa­va ve­de­li­ku tar­bi­mi­se­le. Kindlasti tuleb vältida nahka ärritavaid hooldustooteid nagu keha- ja näokoorijaid. Vä­ga tu­ge­va reakt­sioo­ni kor­ral leiab abi kä­si­müü­gis ole­va­test va­lu- ja põ­le­ti­ku­vas­tas­test ra­vi­mi­test ning na­ha­le kan­ta­vast hor­moon­sal­vist.

Eelmine artikkelHar­ju ava­li­ke bus­si­lii­ni­de pi­le­ti­hin­nad tõu­se­vad
Järgmine artikkelPunamonumendid Ida-Harjus