Hara Sei­lamise Selts kor­ral­das ko­du­la­hel esi­me­se pur­je­ta­mis­võist­lu­se

1189
Op­ti­mis­ti ja Zoom8 klas­si pur­je­kad möö­du­nud pü­ha­päe­val Ha­ra la­hel. Fo­to Ing­rid Rand­laht

Pü­ha­päev, 23. sep­tem­ber oli Ha­ra sa­da­mas ja la­hel ning ka Kuu­sa­lu val­las aja­loo­li­ne – tea­dao­le­valt es­ma­kord­selt kor­ral­da­ti ko­ha­li­kud pur­je­ta­mis­võist­lu­sed.

Pur­je­ta­mist­ree­nin­gud al­ga­sid Ha­ras mul­lu su­vel ning jät­ku­sid tä­na­vu­sel su­ve­hooa­jal. Ha­ra sa­da­mas te­gut­seb teist aas­tat jahtk­lu­bi Ha­ra Sei­la­mi­se Selts, mil­le ees­märk on koo­li­ta­da pur­jes­port­la­si. Hil­jaae­gu sai Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Lii­du lii­ge.

Eel­mi­sel su­vel alus­ta­sid tree­nin­gu­te­ga 16 noort, lõp­pe­val hooa­jal lii­tu­sid veel 14 noort. Tree­nin­gud toi­mu­sid ka möö­du­nud tal­vel, ena­mas­ti si­se­ruu­mi­des Kol­gas ja Lok­sal. Mõ­ned jäid kõr­va­le ja osad tu­lid juur­de, prae­gu­seks on tree­ningg­ru­pis 29 noort pur­je­ta­jat, kel­lest ena­mik on lu­ba­nud jät­ka­ta tree­nin­gu­te­ga ka ee­lo­le­val tal­ve­hooa­jal. Li­saks nen­de tree­nin­gu­te­le toi­mu­sid pur­je­ta­mi­se õp­pe­kur­su­sed täis­kas­va­nu­te­le.

Tree­ner Ing­rid Rand­laht: „Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis on prae­gu 7 pois­si, kes on tä­na­vu su­vel käi­nud re­gu­laar­selt üle-ees­ti­lis­tel võist­lus­tel võist­le­mas. Ena­mik neist te­gid kor­ra­li­ku võist­lus­hooa­ja ning ne­li pur­je­ta­jat on se­da­võrd tu­ge­vad, et hak­ka­vad järg­mi­sel hooa­jal võist­le­ma Ees­ti meist­ri­võist­lus­te sar­jas. Plaan on nen­de­ga osa­le­da ka ühel rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel. Pois­te ko­ge­mu­sed on Ees­ti tip­pu jõud­mi­seks veel väi­ke­sed, aga nad on ede­ne­nud üle oo­tus­te häs­ti.“

Ha­ra sü­gis­võist­lus 2018 kor­ral­da­ti tree­ne­ri sõ­nul sel­leks, et pak­ku­da oma selt­si pur­je­ta­ja­te­le või­ma­lust võis­tel­da ko­du­la­hel ning ak­tiiv­se­te­le liik­me­te­le män­gi­da lä­bi nen­de rol­lid võit­lus­tin­gi­mus­tes. Soov on võõ­rus­ta­da Ha­ras 2019. aas­tal Jahtk­lu­bi­de Lii­du ka­lend­ris­se kuu­lu­vat amet­lik­ku võist­lust.

„Olu­li­ne isik, kel­le­ta me po­leks pur­je­ta­mis­võist­lust kor­ral­da­nud, on ko­ge­nud pur­jes­port­la­ne, Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Jõ­gi. Ka­he­kord­se ava­me­re­pur­je­ta­mi­se maail­ma­meist­ri suur ko­ge­mus ja ala­ti po­si­tiiv­ne men­tor­lus on ol­nud mei­le vä­ga olu­li­ne tu­gi. Nii on pead­pöö­ri­ta­va kii­ru­se­ga kas­va­nud väi­ke­sest nel­jal paa­dil pur­je­ta­nud selts­kon­nast, kes toi­me­tas va­nas all­ve­elae­va­de sa­da­mas pil­li­roo va­hel, grupp noo­ri pur­je­ta­jaid, kel­le ko­du­sa­dam ja ni­med po­le enam tund­ma­tud,“ kõ­ne­les Ing­rid Rand­laht ning mär­kis, et suur töö on veel ees – mur­da lä­bi ti­he­da kon­ku­rent­si ja jõu­da selt­si pur­jes­port­las­te­ga meist­ri­võist­lus­te ta­se­me­ni.

„Võis­tel­da saab stan­dardse­tel mõõ­du­kir­ja­ga va­rus­ta­tud paa­ti­del. See­tõt­tu oli olu­li­ne han­ki­da jõu­du­möö­da juur­de va­ja­lik­ke paa­te. Osa­list tu­ge sel­leks sai­me rii­gilt Kuu­sa­lu val­la­le täien­da­va hu­vi­ha­ri­du­se käi­vi­ta­mi­seks an­tud toe­tus­sum­mast. Puu­dus va­ja­li­kest paa­ti­dest on aga en­di­selt te­rav.“

Ing­rid Rand­laht tõ­des, et edas­pi­di­ne sõl­tub vä­ga pal­jus ma­te­riaal­se­te või­ma­lus­te ole­ma­so­lust: „Pur­je­ta­mi­ne on eest­las­te­le üks oma­se­maid ja se­ni vä­ga edu­kas olüm­pias­por­dia­la. Pa­ra­ku nõuab see ala eral­di in­ves­tee­ri­mist inf­rast­ruk­tuu­ri ja va­hen­di­tes­se. Lok­sa linn ai­tas tä­na­vu os­ta tree­ne­ri­tööks va­ja­li­ku RIB-tüü­pi paa­di. Loo­de­ta­vas­ti leia­me ka edas­pi­di tu­ge ko­ha­li­kelt oma­va­lit­sus­telt, et pur­jes­por­di areng ja kät­te­saa­da­vus saaks jät­ku­da.“

Ing­rid Rand­laht asus eel­mi­sel aas­tal pur­je­ta­jaid tree­ni­ma ho­bi­kor­ras, põ­hi­töö kõr­valt. Tä­na­vu ke­va­del sai ta kut­sek­va­li­fi­kat­sioo­ni abit­reene­ri­na ning lä­heb taas koo­li­tu­se­le, et ta­set tõs­ta. Töö maht on kas­va­nud hooa­jal peaae­gu täie­ma­hu­li­se töö­ko­ha­ni. Tree­ne­ri­kut­set hak­kab oman­da­ma ka abi­li­ne Sand­ra Liis Hääl. Su­vel ai­tas tree­ne­rit veel Karl Taal.

Ing­rid Rand­laht li­sas, et vä­ga suur abi oli selt­sil Ju­min­da ja Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kest me­re­pääst­ja­test, kes ai­ta­sid Ha­ra esi­mest pur­je­ta­mis­võist­lust tur­va­ta.

Pea­koh­tu­nik: Ha­ra sa­dam on po­si­tiiv­ne ül­la­tus
Ha­ra sü­gis­võist­lu­sel 2018 kon­ku­ree­ri­sid ko­ha­li­ke pur­je­ta­ja­te­ga Tal­lin­na Jahtk­lu­bi noo­red. Võist­lus­te pea­koh­tu­nik oli Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge Triin Sepp.

Ta kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ha­ra sa­dam oli vä­ga po­si­tiiv­ne ül­la­tus, käib usin pur­je­ta­mis­te­ge­vus, noo­ri õpe­ta­vad pü­hen­du­nud ini­me­sed, lap­sed näi­ta­sid üles ju­ba tõe­list vi­lu­must.

„Ha­ras on suu­re­pä­ra­ne ak­va­too­rium noor­te tree­nin­gu­te ja võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks, võist­lu­sa­la on sa­da­ma­le vä­ga li­gi­dal ja ena­mi­ke tuu­le­suun­da­de kor­ral suu­re lai­ne eest kaits­tud. Kar­mi­de tuu­leo­lu­dega saab väik­se­maid võist­lu­si kor­ral­da­da ka si­seak­va­too­riu­mil. Võist­lu­si on või­ma­lik läbi viia nii, et pealt­vaa­ta­jad saa­vad sa­da­ma­kailt jäl­gi­da. Tun­dub, et on Ees­tis üks suu­re­pä­ra­se­maid pai­ku sel­leks,“ tun­nus­tas Triin Sepp.

Haras saab pea­koh­tu­ni­ku hin­nan­gul kor­ral­da­da ka suu­re­maid võist­lu­si, kui sa­da­mat jõu­tak­se kal­dal veel­gi aren­da­da: „Skiff tüüp­i paa­ti­de võist­lus­teks pais­tab ole­ma peaae­gu ideaal­ne ak­va­too­rium.“

Op­ti­mis­ti klas­sis võist­le­sid Ha­ras 14 noort, esi­ko­ha sai Kul­dar Paal­berg Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist, tei­se ko­ha An­na Ca­ro­lin Vik­to­ria Vürst Tal­lin­na Jahtk­lu­bist, kol­man­da Ott Ric­hard Hääl Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist. Zoom8 klas­sis oli kolm võist­le­jat, või­tis Ka­ta­ri­na So­fia Jõ­gi Tal­lin­na Jaht­klubist, järg­ne­sid Tõ­nis Us­tav ja En­ge­la Ra­ja­mä­gi Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. septembril