Hara sa­da­mas ava­tak­se jahtk­lu­bi ja al­ga­vad pur­je­ta­mist­ree­nin­gud

2668
Hara sadama üks muul, kokku on muule kolm. Taamal Hara saar. Foto Aive Mõttus

MTÜ Ha­ra Sa­dam on saa­nud oma­ni­kult Ha­ra sa­da­ma hal­du­sõi­gu­se.

MTÜ Ha­ra Sa­dam ko­du­le­hel tut­vus­ta­tak­se Ha­ra sa­da­mat kui müs­ti­list pai­ka põh­ja­ran­ni­kul. Sa­dam ra­ja­ti nõu­ko­gu­de ajal, roh­kem kui 60 aas­tat ta­ga­si ning asub Vir­ve kü­la kül­je all, tei­sel pool on Ha­ra saar.
Te­gu on mi­li­taar­pä­ran­di­ga – all­vee­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis-sa­da­ma­ga, mis jäi Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mi­se jä­rel ka­su­tu­se­ta. Nõu­ko­gu­de sõ­ja­vä­gi lah­kus, sa­da­ma oma­ni­kuks sai Lok­sa vald, kes müüs sel­le oks­jo­nil Ees­ti Me­rea­gen­tuur ASi­le. Siia­ni on sa­dam ol­nud pi­gem tu­ris­miob­jekt, ak­tiiv­ne te­ge­vus puu­dus, in­ves­tee­rin­guid po­le teh­tud.
Paar aas­tat ta­ga­si asu­ta­sid Tar­vi Velst­röm Vir­velt ja te­ma hea tut­tav Rau­no Par­ras MTÜ Ha­ra Sa­dam, et käi­vi­ta­da en­di­ne mi­li­taar­sa­dam väi­ke­sa­da­ma­na.
Tar­vi Velst­röm mee­nu­tab, et Rau­no Par­ras oli tul­nud kül­la, nad ja­lu­ta­sid sa­da­mas­se ja jõud­sid jut­tu aja­des mõt­te­ni, et võiks ha­ka­ta sa­da­mat aren­da­ma: „Muul on la­gu­ne­nud, se­da tu­leks kind­lus­ta­da, et mer­re ei ku­kuks. Ole­me tei­nud uu­rin­guid ja pi­da­nud plaa­ne, mis ai­taks kii­ret la­gu­ne­mist pea­ta­da, et muu­li säi­li­ta­da. Sõl­mi­si­me Ees­ti Me­rea­gen­tuu­ri­ga täh­ta­ja­tu hal­dus­le­pin­gu, meil on õi­gus sa­da­mat kor­ras­ta­da, taot­le­da sel­leks fon­di­dest ra­ha.“
Ühe esi­me­se suu­re­ma et­te­võt­mi­se­na on raiu­tud sa­da­ma juur­de vii­va tee äär­test võ­sa ja kor­ras­ta­tud sa­da­ma ala, pan­dud vä­li­kemps. Alus­ta­tud on jahtk­lu­bi loo­mi­se­ga. Sel­le tar­beks on os­te­tud ujuv paa­di­sild, mis Lok­sa te­ha­ses pu­has­ta­ti roos­test ja vär­vi­ti üle. Ka on soe­ta­tud 8 pur­je­kat – Op­ti­mis­tid, Sta­rid ja Zoom 8d.
Lea­der-prog­ram­mist on loo­tus saa­da toe­tust ka­he soo­ja­ku ost­mi­seks – ühes hoi­taks pur­je­kaid, tei­ses oleks kon­tor ja riie­tu­mis­või­ma­lus. MTÜ Aren­dus­ko­da hin­da­jad and­sid pro­jek­ti­le kõr­ge hin­nan­gu, oo­da­tak­se PRIA kin­ni­ta­vat ot­sust.
Plaan on ha­ka­ta ju­ba sel su­vel ko­ha­li­ke­le noor­te­le õpe­ta­ma pur­je­ta­mist. MTÜ Ha­ra Sa­dam ot­sis kuu­lu­tus­te kau­du pur­je­ta­mist­ree­ne­rit. Tar­vi Velst­rö­mi sõ­nul on en­dast tea­da and­nud kaks tree­ne­rit, kes lä­he­vad es­malt Ka­le­vi jahtk­lu­bis­se koo­li­tu­se­le.
Tar­vi Velst­röm: „Ot­sus­ta­si­me alus­ta­da noor­te­ga. Me­rel käi­mi­ne on ran­na­rah­val gee­ni­des, an­na­me või­ma­lu­se ha­ka­ta sel­le­ga va­ra­kult te­ge­le­ma. Meie pur­je­ka­te­ga saa­vad sõi­ta noo­red ala­tes 10aas­tas­test. Pur­je­ta­mist­ree­nin­gu­teks on Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­rium so­biv – on tur­va­li­ne ja ve­si soo­jem kui ava­me­rel. Ju­ba on Ju­min­da pool­saa­re noor­te seas hu­vi­li­si. Jäl­gi­ge me ko­du­leh­te ja Fa­ce­boo­ki, pä­rast jaa­ni­päe­va tea­ta­me tree­nin­gu­te ajad. Kõik Kuu­sa­lu val­la lap­sed on te­re­tul­nud, and­ke mei­le oma hu­vist tea­da.“
Ta li­sas, et ideaal­ne oleks, kui pur­je­ta­mis­hu­vi laie­neks, tree­ne­rid võik­sid tal­vel käia min­gi aja­va­he­mi­ku ta­gant Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa koo­lis, rää­gik­sid me­reo­hu­tu­sest, tut­vus­tak­sid roh­kem me­ren­dust. Saa­re­maal nii te­hak­se.
Pur­je­ta­mist­ren­ni­des osa­le­mi­ne on ta­su­li­ne, ka sel­les osas an­tak­se in­fot pä­rast jaa­ni­päe­va.

Eelmine artikkelEndi­se mõis­ni­ku lap­se­lap­sed: va­nai­sa igat­ses vä­ga Ani­jat
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus oo­tab hin­nan­guid Kuu­sa­lu hool­de­ko­du es­kii­si­de­le