Har­ju­maa sä­dei­ni­me­ne on ALI­CE SUUR­KUUSK Raa­si­ku val­last

738

„Mi­nu mo­to on – toe­ta­des tei­si, toe­tad ka iseen­nast,“ üt­leb Raa­si­ku val­la Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­lae­lu eest­ve­da­ja ALI­CE SUUR­KUUSK.

Eel­mi­sel nä­da­lal va­li­ti Pi­ka­ve­re piir­kon­na ko­gu­kon­naak­ti­vist Ali­ce Suur­kuusk 27 kan­di­daa­di seast Har­ju­maa 2018. aas­ta sä­dei­ni­me­seks. Te­ma esi­ta­jad olid oma ko­gu­kon­na nai­sed. Nen­de esin­da­ja Liis Sass põh­jen­das, et Ali­ce Suur­kuusk on piir­kon­na ak­tiiv­ne ühen­da­ja – kui­gi tal on 3 poe­ga ning ta on te­gev nel­jas MTÜs, on va­ba­taht­lik pääst­ja ning Pi­ka­ve­re koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees, leiab ta ae­ga ja ta­het aren­da­da val­la üht ää­re­maad.

Ali­ce Suur­kuu­se al­ga­tu­se­na ni­me­ta­sid esi­ta­jad, et te­ma juh­ti­mi­sel ja koos­töös oma­va­lit­su­se­ga loo­di Pi­ka­ve­re mõi­sa ko­gu­kon­na­kes­ku­se kont­sept­sioon ning sel­le põh­jal on mõi­sas el­lu kut­su­tud pal­ju eri­ne­vaid te­ge­vu­si: täis­kas­va­nu­te hu­vi­te­ge­vus, kul­tuu­riü­ri­tu­sed ja näi­tu­sed, juuk­su­ri­tee­nus, pe­re­päe­vad koos ta­su­ta töö­tu­ba­de­ga, ko­gu­ne­mis­te jaoks on re­mon­di­tud mõi­sa­tu­ba, mõi­sa­par­gis on kaks kor­da kuus kü­la­turg. Ali­ce Suur­kuu­se init­sia­tii­vil on ko­gu­tud ra­ha mõi­sa ka­tu­se re­mon­diks, an­ne­tu­si 1. klas­si las­te ra­nit­sa­toe­tu­seks ning tei­se rin­gi riie­te ja­ga­mi­seks. Rii­deid müüak­se te­ma eest­võt­tel mõi­sa­keld­ris­se loo­dud poes „Leiu­kas“, tu­lu lä­heb koo­li toe­tu­seks. Ta on kir­ju­ta­nud ja juh­ti­nud rah­vus­va­he­li­si pro­jek­ti las­te ning ko­gu­kon­na heao­lu pa­ran­da­mi­seks.

„Ali­ce on vä­ga in­no­vaa­ti­li­ne, „kas­tist väl­ja mõt­le­ja”, kan­nab en­das juh­ti­mi­sos­kust, suu­dab pan­na en­da üm­ber ole­vad ini­me­sed end häs­ti tund­ma, on ko­gu­kon­nas vä­ga aus­ta­tud ja kal­lis ini­me­ne,“ kir­ju­tas oma piir­kon­na ela­ni­ke ni­mel Liis Sass.

Tal­lin­nast kü­lae­lu aren­da­ma
Ali­ce Suur­kuusk ko­lis Raa­si­ku val­da Mal­la­ve­re kül­la 15 aas­tat ta­ga­si, läks sin­na Tal­lin­nast me­he­le. Ta üt­leb, et kü­lae­lu eest­ve­da­jat ei saa­nud te­mast ko­he, vaid na­gu ko­gu Ees­ti, hak­ka­sid ka väi­ke­sed ko­gu­kon­nad are­ne­ma ja ko­da­ni­kuak­tiiv­sus kas­va­ma samm-sam­mult: „Kui hak­ka­si­me Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re rah­va­ga koos käi­ma, mõistsime, et pro­jek­ti­toe­tu­se või eu­ro­ra­ha saa­mi­seks on va­ja MTÜd. Ot­sus­ta­si­me sel­le luua ka­he kü­la pea­le, väi­kes­tel naa­ber­kü­la­del on pal­ju mõist­li­kum te­gut­se­da koos. See­jä­rel hak­ka­si­me ta­sa­pi­si toi­me­ta­ma.“

Ela­ni­ke tõ­si­sem ak­ti­vi­see­ru­mi­ne toi­mus siis, kui val­la­ma­ja koo­so­le­ku­tel ha­ka­ti kõ­ne­le­ma va­ja­du­sest Pi­ka­ve­re kool sul­ge­da. Viis aas­tat ta­ga­si töö­tas ko­gu­kond Nor­ra fi­nant­sa­bi ja kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi spet­sia­lis­ti­de abil vä­ga ko­gu­kon­na kont­sept­sioo­ni. Ko­ha­li­kud ela­ni­kud käi­sid va­ba­taht­li­ke­na koo­li­tus­tel, tehti mit­meid mõt­te­tal­guid. Nen­de tu­le­mu­sel val­mi­nud ka­va põh­jal ha­ka­ti Pi­ka­ve­re mõi­sast aren­da­ma ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­kes­kust, kus li­saks koo­li­le ja las­teaia­le toi­mu­vad koo­li­tu­sed, hu­vi­rin­gid ja mee­le­la­hu­tus täis­kas­va­nu­te­le, on juuk­su­ri­tee­nus ja üht-teist veel.

„Kui ko­gu­kond pa­neb õlad kok­ku ja üt­leb, et me ei la­se koo­li kin­ni pan­na ega piir­kon­da väl­ja su­re­ta­da va­ban­du­se­ga, et see on lii­ga ku­lu­kas, siis se­da te­ha ei saa,“ mär­gib maa­kon­na sä­dei­ni­me­ne.

Ta kin­ni­tab, et mi­tu aas­tat ta­ga­si pa­be­ri­le pan­du tões­ti toi­mib ning „Leiu­kas­se“ või Pi­ka­ve­re pi­du­de­le tul­lak­se ka teis­test val­da­dest, ise­gi Tal­lin­nast: „Ole­me suut­nud el­lu viia sel­le, mi­da soo­vi­si­me – ka mu­jal ju­ba tea­tak­se, et Raa­si­ku val­la ää­rea­lal on sel­li­ne väi­ke koht na­gu Pi­ka­ve­re.“

Kui 6klas­si­li­ne Pi­ka­ve­re kool muu­de­ti mõ­ne aas­ta eest 4klas­si­li­seks, ei ol­nud ko­gu­kond sel­le­le vas­tu.
„Mõ­ni­kord on va­ja as­tu­da üks samm ta­ga­si, et saaks min­na kaks sam­mu eda­si,“ põh­jen­dab Ali­ce Suur­kuusk.

Sel­lest õp­peaas­tast on koo­lis taas 5. klass: „Kui ke­va­del ot­sus­tas vo­li­ko­gu ühe­hääl­selt, et Pi­ka­ve­re kas­vab uues­ti 6klas­si­li­seks koo­liks, hak­ka­sin tä­nu­tun­dest nut­ma. Mi­nu jaoks on vä­ga täh­tis, et mu lap­sed saak­sid käia fan­tas­ti­li­ses mõi­sa­koo­lis ko­du lä­he­dal. Kui väi­ke­sed koo­lid kao­vad, kaob lõ­puks ka maae­lu ja siis imes­ta­tak­se, miks lap­sed ar­va­vad, et piim tu­leb poest ning ra­ha au­gust sei­nas. Meil on siin to­hu­tu po­tent­siaal, mi­da saa­me ühes­koos ära ka­su­ta­da.“

Teist aas­tat töö­tab Ali­ce Suur­kuusk ka ise Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis – on 2. ja 5. klas­si õpe­ta­ja. Lä­hia­jal saab Tal­lin­na Üli­koo­list I ja II ast­me klas­si­õpe­ta­ja tun­nis­tu­se. Koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas, kes hoo­le­ko­gu ju­hi õpe­ta­jaks kut­sus, kii­dab, et kü­lae­lu eest­ve­da­ja Ali­ce Suur­kuusk so­bib ka sel­les­se ame­tis­se vä­ga häs­ti.

Tun­nus­tus ko­gu piir­kon­na­le
Ali­ce Suur­kuusk leiab, et maa­kon­na sä­dei­ni­me­se tiit­lit saa­da on to­re, kuid tun­nus­ta­ma ei peaks üks­nes te­da, vaid ko­gu Pi­ka­ve­re piir­kon­na rah­vast.

„Kõik siin toi­mib tä­nu sel­le­le, et meil on tub­lid MTÜd, kes te­gut­se­vad ühi­selt piir­kon­na aren­gu ni­mel. Kui neid po­leks, ei oleks ka mi­nust ka­su,“ sõ­nab ta ning ni­me­tab Mal­la­ve­re-Pi­ka­ve­re Kü­la­selt­si, vi­list­las­te loo­dud MTÜd Elu­puu, MTÜd Pi­ka­ve­re Mõis, koo­li õpe­ta­jaid, lap­se­va­ne­maid, tei­si ela­nik­ke.

Har­ju­maa sä­dei­ni­me­ne tun­nis­tab, et on en­dalt hil­jem mi­tu kor­da kü­si­nud, kui­das sat­tus oma ko­gu­kon­na eest seis­ma.

Ta vas­tab: „Mul­le on pä­ri­t­olu ja juu­red vä­ga täht­sad ning mul­le meel­dib, et abi­kaa­sal ja las­tel on sel­le piir­kon­na­ga tu­gev na­ba­nöör. Ja kind­las­ti ei toi­me­taks ma siin, kui po­leks sel­list ko­gu­kon­da ja neid ini­me­si. See po­le mi­nu, see on meie töö. Nen­de ini­mes­te­ga võik­sin min­na kas­ või luu­re­le, tean, et nad on ala­ti ole­mas ja tu­le­vad il­ma pa­lu­ma­ta kaa­sa. Mul on hea meel, et ka Raa­si­ku vald on võt­nud meid part­ne­ri­na ja saa­nud aru, mis on meie ko­gu­kon­na mis­sioon ja ees­märk.“

Maa­kon­na sä­dei­ni­me­se tii­tel on Ali­ce Suur­kuu­se ar­va­tes en­ne­kõi­ke tun­nus­tus Pi­ka­ve­re piir­kon­na ko­gu­kon­na­le ning ta on rõõ­mus, et sel­li­ne tä­he­le­pa­nu lan­ges nei­le aas­tal, mil tä­his­ta­me Ees­ti rii­gi 100. sün­ni­päe­va.

Kandidaadid Ida-Harjust
Har­ju aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti 107 kan­di­daa­ti: 8 kü­la, 27 sä­dei­ni­mest, 17 te­gu, 11 sä­ra­vat ja 10 või­me­kat ko­da­ni­kuü­hen­dust, 16 ter­vi­se­te­gi­jat ja 18 ter­vist eden­da­vat ideed.

Sä­dei­ni­me­seks esi­ta­ti Ani­ja val­last Eda-Mai Tam­mis­te, Jan­ne Kal­lak­maa, Pi­ret Ur­met ja Ta­nel Tal­ve, Kuu­sa­lu val­last Er­ki Vaik­re, Jan­ne Ker­do ja Mai­la Velst­röm. Tiit­li­le aas­ta te­gu kan­di­dee­ri­sid ka Ani­ja Lü­li­ti 2018, Ki­Va mees­kon­na te­ge­vus Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, jõu­lu­maa Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis ning Raa­si­ku MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­da­tud su­ve­la­vas­tus „Ar­mas­tus on aja­vii­de“ Ra­vi­la mõi­sas. Sä­ra­va ko­da­ni­kuü­hen­du­se kan­di­daa­did olid Ani­ja val­last Ani­ja Aia­ring, MTÜ Ing­ver ja MTÜ Voo­se Kõrts, Raa­si­ku val­last Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis ja MTÜ Tuu­le­kell. Või­me­ka ko­da­ni­kuü­hen­du­se tiit­li­le esi­ta­ti Ani­ja val­last Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja Voo­se Kü­la­selts, aas­ta kü­la tiit­li­le kan­di­dee­ris Ani­ja val­last Pik­va-Ara­va kü­lad.

Aas­ta ter­vi­see­den­da­ja kan­di­daa­did olid Ani­ja val­last Ani­ja val­la las­teaiad, Jü­ri Vood­la ja Mil­vi Mänd ning Raa­si­ku val­last Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool. Pa­ri­ma­le ter­vist eden­da­va­le idee­le kan­di­dee­ri­sid Kuu­sa­lu val­last Heik­ki Kilk­so­ni „Tur­je suu­sa­ra­da“ ja OÜ Loovs­tuu­dio Šaron „Pa­rem vaim­ne ja füü­si­li­ne ter­vis loov­mee­to­di­te abil“ ning Raa­si­ku val­last Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si „Vaim­se ter­vi­se kon­ve­rents“.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad 2018
Aas­ta sä­rav ko­da­ni­kuü­hen­dus: MTÜ Pak­ri Kä­si­töö ja Ko­du­loo Ko­da (Lää­ne-Har­ju vald).
Aas­ta või­me­kas ko­da­ni­kuü­hen­dus: MTÜ Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo (Kuu­sa­lu vald), erip­ree­mia: MTÜ Rii­gi­kait­se Rü­ge­ment (Har­ku vald).
Aas­ta kü­la: Suur­soo (Rae vald).
Aas­ta sä­dei­ni­me­ne: Ali­ce Suur­kuusk (Raa­si­ku vald).
Aas­ta te­gu: Visk­la kü­la kiik­la (Ko­se vald).
Aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja: AS Har­ju Elek­ter ja Tõ­nis Ross (mõ­le­mad Kei­la linn).
Aas­ta ter­vist eden­dav idee: Mar­tin Toh­ti „Lap­sed lii­ku­ma!“ (Rae vald).