Har­ju­maa aas­ta et­te­võ­te hak­kab Raa­si­kul li­saks õl­le­le ka pit­sa­sid val­mis­ta­ma

1741
Te­gev­juht OK­SA­NA BAN­DU­RA näi­tab, kui­das õlu suur­test ma­hu­ti­test vaa­ti­des­se vil­li­tak­se.

„Ku­na­gi teh­ti Raa­si­kul pa­ri­mat võid ja ha­pu­koort, meie siht on, et siin­ne õlu oleks kõi­ge pa­rem,“ üt­leb Raa­si­ku õl­le­te­ha­se müü­gi­juht AR­TUR PA­VI­TOV.

Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­du­se OÜ, kes 28. no­vemb­ril pär­ja­tak­se Har­ju­maa aas­ta et­te­võt­te tiit­li­ga, on kolm aas­tat ren­ti­nud Raa­si­kul en­dist meie­rei­hoo­net ning val­mis­tab seal kä­si­tööõ­lut ja kal­ja. Edas­pi­di ha­ka­tak­se te­ge­ma ka süüa – õl­le­te­ha­se pu­bi kõr­va­le sis­se sea­tud köö­gis alus­tab lä­hi­päe­vil tööd pit­sa­köök.

Kä­si­töö­na klas­si­ka­li­sed õl­led
Raa­si­ku ku­na­gi­ses­se meie­reis­se, mil­le te­ge­vus lõp­pes 1990nda­te kesk­pai­gas, ha­ka­ti õl­le­te­hast ehi­ta­ma 2012. aas­tal. En­di­se pii­ma­töös­tu­se oman­das viiest õl­le­hu­vi­li­sest koos­nev sõp­rus­kond, kes ra­jas sin­na pruu­li­ko­ja ning alus­tas pas­tö­ri­see­ri­ma­ta õl­le val­mis­ta­mist.

Hoo­ne oma­ni­ke­rin­gi kuu­lu­vad osa neist siia­ni, kuid pruu­li­ko­ja­ga te­ge­leb ala­tes 2016. veeb­rua­rist Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­du­se OÜ, mil­le oma­nik on Lä­tist.

Et­te­võt­te iga­päe­va­se juh­ti­mi­se­ga te­ge­lev Ok­sa­na Ban­du­ra üt­leb, et Ees­ti 52 pruu­li­ko­jast on Raa­si­ku-su­gu­seid kä­si­tööõl­le te­gi­jaid küm­me­kond, too­dan­gu ma­hult on nad nen­de seas kol­man­dal-nel­jan­dal ko­hal. Ta sel­gi­tab, et Raa­si­kul val­mis­ta­tak­se kä­si­tööõ­lut, mil­le pruu­li­mi­ne võ­tab roh­kem ae­ga kui töös­tus­li­kul õl­lel, ku­na kä­si­tööõ­lu on na­tu­raal­ne, sel­le val­mi­mist ei kii­ren­da­ta kee­mi­lis­te ai­ne­te­ga.

„Tee­me õlut nii na­gu va­nas­ti – värs­ke­test too­rai­ne­test, ei ka­su­ta kont­sent­raa­te ega kee­mi­li­si ühen­deid. Õl­le­teoks on va­ja hu­ma­lat, lin­na­seid ja vett. Neist kee­de­tud vir­re pan­nak­se pär­mi ja suhk­ru­ga kää­ri­ma, see­jä­rel laa­ger­du­ma. Laa­ger­da­mis­ma­hu­tis sei­sab õlu sõl­tu­valt sor­dist 25-50 päe­va. Aeg-ajalt võ­tab pruu­li­meis­ter proo­ve – hin­dab vär­vi, lõh­na, mait­set, ti­he­dust, mõõ­dab al­ko­ho­li­si­sal­dust – ning ot­sus­tab, kas on va­ja mi­da­gi li­sa­da või muu­ta näi­teks tem­pe­ra­tuu­ri. Kui õlu on val­mis, filt­ree­ri­me sel­lest hu­ma­la ja lin­na­se­jää­gid, sel­le­le järg­neb vil­li­mi­ne vaa­ti­des­se või pu­de­li­tes­se,“ rää­gib te­gev­juht.

Iga­ päe­v on õl­le­teo juu­res ena­mas­ti ne­li ko­ha­lik­ku naist, sõl­tu­valt hooa­jast ka roh­kem, ning pruu­li­meis­ter, kes hoiab ko­gu pruu­li­mi­se prot­ses­si kont­rol­li all. Esial­gu pa­neb pruulimeister lin­na­sed-hu­ma­lad kee­ma ja ja­gab õl­le­te­gi­jai­le ju­hi­seid, lõ­puks ot­sus­tab, kas õlu on vil­li­mi­seks val­mis. Iga­nä­da­las­tel koo­so­le­ku­tel hin­na­tak­se se­da ka ühes­koos – maits­tak­se, hin­na­tak­se õl­le vär­vust, pak­sust, vah­tu.

Müü­gi­juht AR­TUR PA­VI­TOV Raa­si­ku õl­le­te­ha­se pu­bi õl­le­kül­mi­ku juu­res.

Müü­gi­juht Ar­tur Pa­vi­tov mär­gib, et klas­si­ka­li­si õl­le­sor­te, mi­da Raa­si­kul val­mis­ta­tak­se, on te­ge­li­kult kõi­ge ras­kem te­ha: „Meil on läi­nud ae­ga, et tim­mi­da õl­led sel­li­seks, na­gu soo­vi­me. Ta­va­li­ne ini­me­ne va­het ei teeks, kuid meie saa­me maits­tes aru, kas ja mi­da on va­ja te­ha või li­sa­da, et saa­vu­ta­da meie õl­le stan­dard­mait­set.“

Raa­si­kul te­hak­se kol­me sor­ti õlut – pils­ne­rit, mär­ze­nit ja meeõ­lu – ning kal­ja. Tä­na­vu ke­va­del li­san­dus me­do­vu­ha. See on õl­le ja mõ­du va­he­peal­ne jook, mi­da kää­ri­ta­tak­se pär­mi­ga, kuid joo­gi­le li­sa­tak­se pal­ju mett, sa­mu­ti apel­si­ni, sid­ru­nit, lai­mi, mait­seai­neid.

„Mõt­le­si­me pä­ris kaua, kas hak­ka­me se­da te­ge­ma või mit­te, kuid sel­lest on saa­nud pä­ris hitt, meie kõi­ge os­te­tum too­de. Eri­ti meel­dib see nais­te­le,“ sõ­nab Ok­sa­na Ban­du­ra.

Lah­ti­ne vaa­diõ­lu ja oma poed
Eel­mi­sel aas­tal too­de­ti Raa­si­ku õl­le­te­ha­ses li­gi 120 000 liit­rit õlut. Sel­lest ku­ni 80 prot­sen­ti müüak­se lah­ti­selt ehk vil­li­tak­se 10-, 20- või 30liit­ris­tes­se vaa­ti­des­se ning viiak­se pea­mi­selt Tal­lin­na ja Har­ju­maa res­to­ra­ni­des­se-baa­ri­des­se. Ku­na kä­si­tööõl­led ei säi­li kin­ni­selt üle kol­me kuu, lah­ti­se­na tu­leb ära tar­bi­da kol­me ku­ni viie päe­va jook­sul, viiak­se klien­ti­de­le sa­mal või eel­mi­sel päe­val vil­li­tud kaup.

Sel aas­tal te­hak­se Raa­si­ku te­ha­ses võr­rel­des mul­lu­se­ga õlut vä­he­malt 20 prot­sen­ti roh­kem. Ok­sa­na Ban­du­ra ju­tus­tab, et kui al­gu­ses oli ras­ke klien­te lei­da, siis nüüd­seks on üs­na pal­ju­des res­to­ra­ni­des-pu­bi­des asen­da­tud suur­te õl­le­toot­ja­te kraa­nid Raa­si­ku õl­le­kraa­ni­de­ga: „Ten­dents on muu­tu­nud, ta­he­tak­se ela­vat ja na­tu­raal­set õlut. Oda­vat mass­too­dan­gut saab os­ta poest, res­to­ra­nilt eel­da­tak­se gur­meed.“

Raa­si­kul pruu­li­tud lah­tist õlut müü­vad nüüd um­bes 60 res­to­ra­ni-baa­ri, suu­ri­mad klien­did tel­li­vad se­da 1000 ton­ni kuus.

Kolm aas­tat ta­ga­si ha­ka­ti Raa­si­kul õlut ka pu­de­li­tes­se vil­li­ma. Te­gev­juht üt­leb, et see oli te­ma soov: „Kui­gi ei too tu­lu, on see meie nä­gu. Lõpp­tar­bi­ja peab nä­ge­ma, kui­das väl­ja pais­ta­me.“

Ke­ti­poo­di­dest Raa­si­ku õlut ei leia. Ok­sa­na Ban­du­ra põh­jen­dab, et va­rem ei soo­vi­nud suu­red kau­ban­dus­ke­tid võt­ta müü­ki õlut, mil­le säi­li­vu­saeg oli vä­hem kui aas­ta, nüüd on ten­dents pi­sut muu­tu­nud. Ühe kau­ban­dus­ke­ti poo­di­des oli Raa­si­ku õlu esi­me­sel te­ge­vu­s­aas­tal müü­gil, kuid te­has ot­sus­tas ka sel­lest loo­bu­da, kui sai ost­jailt pal­ju kur­je kir­ju, et poest os­te­tud õlu oli ha­pu: „Poes oli se­da hoi­tud ta­va­riiu­lil, kus ei ole sel­le jaoks õi­ge tem­pe­ra­tuur, ning oli seal seis­nud lu­ba­tust kauem.“

Ain­sad suu­red poed, kus Raa­si­ku õlut veel müüak­se, on Stock­mann ja Kau­ba­ma­ja, li­saks hul­gi­fir­ma Kaup­mees: „Meie pu­de­liõ­lut müü­vad veel mõ­ned väi­ke­sed poed, kuid jäl­gi­me, et neid hoi­taks kül­mi­kus, mit­te ta­va­riiu­lil.“

Raa­si­ku õl­le­te­ha­sel on pea­lin­nas ka kaks oma esin­dus­poo­di – veeb­rua­ris ava­ti müü­gi­koht Haa­bers­ti Ri­mis, no­vemb­ris Las­na­mäel Smuu­li Ma­xi­mas. Neis müüak­se nii lah­tist kui pu­de­liõ­lut, saab ko­ha­peal maits­ta ja kaa­sa os­ta.

Li­saks õl­le­le Itaa­lia pit­sad
30. no­vemb­rist val­mis­ta­tak­se Raa­si­ku õl­le­te­ha­ses ka pit­sat. Te­ha­sel on oma õl­le­pu­bi, edas­pi­di saab sealt ka pit­sat. Ar­tur Pa­vi­tovi sõ­nul saa­di idee sel­lest, et Raa­si­kul po­le üh­te­gi ava­lik­ku toit­lus­tus­koh­ta.

„Šaš­lõ­ki­baa­ri ei ole mõ­tet te­ha ale­vi­kus, kus igaüks võib oma hoo­vis gril­li­da. Ot­sus­ta­si­me, et hak­ka­me val­mis­ta­ma mi­da­gi, mi­da pä­ris igaüks ko­dus te­ha ei saa – ot­se Itaa­liast pä­rit too­rai­ne­test Itaa­lia pit­sat,“ rää­gib ta.

Pit­sat ha­ka­tak­se müü­ma Raa­si­ku õl­le­te­ha­se pu­bis esial­gu nä­da­la tei­ses poo­les, uuest aas­tast on ka­vas pit­sa­köök iga­päe­va­selt töö­le pan­na. Saab süüa ko­ha­peal ja kaa­sa os­ta, plaan on ha­ka­ta se­da ka ale­vi­ku tel­li­jai­le ko­ju vii­ma.

Müü­gi­juht usub, et sel­li­sel toit­lus­tus­ko­hal on Raa­si­kul po­tent­siaa­li, ku­na pal­jud seal­sed ela­ni­kud käi­vad tööl Tal­lin­nas ja võ­tak­sid aeg-ajalt ko­ju tul­les val­mis­toi­tu kaa­sa, sa­mu­ti lap­sed, kel­le va­ne­mad pi­ka päe­va tööl: „Ar­van, et järg­mi­se­na li­sa­me me­nüüs­se pas­ta ja edas­pi­di muid Itaa­lia toi­te.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­kus on taas ava­tud viiel töö­päe­val
Järgmine artikkelAruküla ÜVK on valmis